2
Tau Nua‑uya Wayahi
Tutana Iesu tupua meagai Betelehem nihenina, KiniV Erodi papani Iudea veimeyei. Ka tuta‑nana wayahina tau nua‑uya tupwai yai papani ponimanea ini‑tawanei iomo meagai Ierusalem wayahina, e taui me Ierusalem ivi‑tanatanaiei, ivona, “Itomi me Iudea yami kiniV vovouna aveta? Anamanei avaha tupua, iuna tauna a wadima vinꞌ‑omo adueyei papani ponimanea. Wayahina, aomo ana‑iwaodu wayahina.” Yau 24:17.
Ka KiniV Erodi yai vonaia nononi, e ateatena viviha, ka kadu me Ierusalem yoko ateatei viviha vonaia wayahia. Wayahina, Erodi me Iudea yai tau vi‑nomu mata‑genai, kadu veimea a tau viwavenena hone‑hohoni, e wayahia vi‑tanai, ivona, “Aveta baina Tau Ito‑yavuha‑nana ya tupua?” Ka taui ivona, “Meagai Betelehem nihenina, aina papani Iudea nihenina, ka tau apa‑taputapu yana hae Iginuma nihenina deina, ivona,
 
‘Apaina, Betelehem wayahina me Isiraeli
ai tau veimea vinꞌ‑omo.
Tauna yau tomotau ai tau dune‑vi‑avina,
sipiV ai tau dune‑vi‑avina deina.
Aina wayahina, Betelehem meagai kaikaiwabona
ka ana wava eha kikituna papani Iudea
meagaina habuhabui wayahia.’ ” Mik 5:2; Ioni 7:42.
 
Wayahina, Erodi tau nua‑uya‑naia hone‑hivahivai, e vi‑tanaiei avi tuta wadima‑nana vinꞌ‑omana vovou. Ka Erodi, avaha yai nau‑pata nononi, veimeyei, ivona, “Una‑ne Betelehem wayahina, e tevana taina unene‑vidovidohei. Ka avi tuta uvaniahei, umavina umataedau, e yauke kadu ana‑ne, ana‑iwaodu wayahina.”
Ka kini‑nanaV ya vonana tau nua‑uya‑naia wayahia iakwa, e taui ine. Ka wadima‑nana, nonova ponimanea idudueyei mataia, ivi‑muniei, e papanina wadima‑nana ivane vꞌ‑ito‑matani, ka tenoke ine, e tevanana ivaniahei mamaei. 10 Ka wadima‑nana wayahina tau nua‑uya‑naia idewa‑haiawa ani‑vainena. 11 Ka manua inui, e tevanana ayona Mari nui idueyei, e aei ivi‑tupa‑gumi tevanana wayahina, e iaiwaodu wayahina. Ka yai pai vi‑ai iwaei, e am‑venena‑kavovo patana ani‑vainena ivitua‑neiei, iomanei, e tevanina venei, aina goulaV, ka pai mau ahiahina ana wava libanosiV, ka kadu aitam pai mau ahiahina ana wava muroV. Sam 72:10-15; Isa 60:6.
12 Ka munia, avea Yaubada tau nua‑uya‑naia mataedai eha Erodi wayahina imavina. Wayahina, imini, ka mani etawana wayahina imavina yai papani wayahina.
Inovo Papani Egipita Wayahina
13 Ka avaha tau nua‑uya‑naia ini‑tawanei, akanai aitam anelose Kauvea wayahina avea Iosepa wayahina vinꞌ‑omo, e mataedei ivona, “Emini, ka tevana ayona nui etaini enovoei papani Egipita wayahina, e tenoke umamaei a itoava amataedam baina umavina wayahina. Yami novo taina nau‑wawanimi, iuna mosikuna Erodi tevana taina nenei na‑nau‑vi‑anigi.”
14 Akaka ioyoma‑nana nihenina Iosepa mini, e tevana ayona nui taini neiei papani Egipita wayahina. 15 Ka Egipita nihenina imamaei a itoava Erodi aniga wayahina. Iakwa, e imavina ka yai mavina vinꞌ‑omo Kauvea yana vona Iginuma nihenina deina. Aitam tau apa‑taputapu mai‑haeyei ivona,
 
“Egipita wayahina natu ahone‑taitaini.” Ose 11:1.
Erodi Yaheyahe Nau‑vi‑anigi‑neiei
16 Ka Erodi tau nua‑uya‑naia pota‑wayohei. Ka tutana anamanei taui eha imavina, iuna yai nua‑uya tauna ya vitupu vane‑tawanei, tauna nua‑goyo ani‑vainena. Ka ya veimea boui, e tau vi‑naua vi‑tunei ine meagai Betelehem wayahina, ka kadu ine meagai aitamoata aitamoata Betelehem awaniana wayahia, ka yaheyahe ononotoi taui ai ponimana ainua wayahina opu‑me ina‑nau‑vi‑anigi‑neiei. Erodi ya veimea boui deina, iuna tau nua‑uya‑naia yai vona wayahina Tau Ito‑yavuha ya tupua wayahina. 17 Ka dewana vinꞌ‑omo tau apa‑taputapu ana wava Ieremia nonova mai‑haeyei deina, ivona,
 
18 “Vi‑vonavona‑vaine kanononi
meagai Rama wayahina vinꞌ‑omo,
vivane ivi‑mohai ananina
kadu na mata‑inui ivi‑vonevoneyei.
Rakeli yai tete ivi‑mohai
ka yai vi‑mohai eha ta‑biga,
iuna natunatui avaha ianiga.” Ier 31:15; Nao 35:19.
Egipita Ini‑tawanei, Imavina Yai Papani Wayahina
19 Erodi yanꞌ aniga munina, Kauvea yanꞌ anelose vinꞌ‑omo Iosepa wayahina tutana tauna Egipita nihenina mamaei, ka avea vonei, 20 ivona, “Iosepa, emini, ka tevana ayona nui etaini, umavina papani Isiraeli wayahina. Iuna tevana a ginibaina avaha aniga.” 21 Wayahina, Iosepa mini, e tevana ayona nui taini, imavina ine Isiraeli. 22 Ka tutana imavina iomo, Iosepa aitam vane nononi vivane Erodi natuna, ana wava Arekelausi, amana vi‑nau‑seani, e vi‑tau veimea papani Iudea nihenina. Akaka Iosepa matauta, ka eha nuanuana na‑vane papani Iudea wayahina. Ka Yaubada anamana venei avea, e Iosepa tutu‑vivina, ka ine papani Galili wayahina. 23 Ka meagai Nasareta nihenina vi‑meagaiei. Ka dewana tau apa‑taputapu yai hae nau‑yehai, vivane, “Tauna ivi‑wahani me Nasareta aitam.”a Tuta ataina avi iginuma o avi apa‑taputapu Mateu nuanua wayahina tutana tauna mataina taina ginumi eha katꞌ‑anamane‑vidoha. Kate vona Nasareta me Ebereu movia a nonona vona wahana deina. Isa 11:1; 53:2; Luk 2:39; Ioni 1:45.

2:2: Yau 24:17.

2:6: Mik 5:2; Ioni 7:42.

2:11: Sam 72:10-15; Isa 60:6.

2:15: Ose 11:1.

2:18: Ier 31:15; Nao 35:19.

a2:23: Tuta ataina avi iginuma o avi apa‑taputapu Mateu nuanua wayahina tutana tauna mataina taina ginumi eha katꞌ‑anamane‑vidoha. Kate vona Nasareta me Ebereu movia a nonona vona wahana deina.

2:23: Isa 11:1; 53:2; Luk 2:39; Ioni 1:45.