^
Pilipi
Nau‑kaiwa
Paulo Tauna Yawaina Vo‑vi‑mahetei
Iesu Ya Nua‑opu Kadu Ya Bagibagi Ainua
Vona Timoti Wayahina
Vona Epapiroditusi Wayahina
Dewa Tunutunuhi‑hoina
Nau‑pata Ahiahina
Me Pilipi Ai Veimea Tupwai
Me Pilipi Ai Veimea Pai Nau‑yehata