^
1 Tesalonik
Nakabsilamaw
Min-Tesalonik asisinap bwanabwein
Pawl nawotet ven Tesalonik waseg
Pawl sivinan vayuwein binekes tasiyas
Adsinaps beibwein mo bikalin nuwan Yowbad
DaGuyaws beiyum beim
Nakabiyokous anilivan