1 Zân
Zânaŋ zapat meluwaŋ ŋeŋaŋ mge
1 Zân kapi Zisasiyet nembaŋaŋ ŋen egaŋ nâmtikŋaŋ mamin kwitnaŋ Zân Zebediyet nemuŋaŋ keyaŋ kuye. Egaŋ Kawawaŋgalen Tâtâ Alakŋaŋ kapiyet zapat meluwaŋ ombanik kuye. An keyaŋ 1 Zân ma 2 Zân ma 3 Zân ma Kie Kienok ma buŋam zapat zulak zulak e egaŋegak kuye. Zân kapi Zisasiyet donaŋ penaŋ. Mamaŋ Salome ek Maliayet notnaŋ isikŋaŋ mene (Zân 19:25). Zapat meluwaŋ kapi nukŋaŋaŋmak enenogat zemâtâtât pembenaŋ ku mimiŋaŋ am kwiyet kumindandaŋaŋ e sosok ku tazin. An Kawawaŋgalen zezapatgalen nânâŋinmak mambien ekŋenaŋ Glik zet kukuŋaŋ ma zet notnaŋ zenzeŋaŋ ke ekti Zânaŋ kukuŋaŋ zewien.
Zet ŋotekŋaŋ Kawawaŋgalen Tâtâ Alakŋaŋgalen buŋam zapat zulak zulak tazinen keyet kataŋ zapat meluwaŋaŋ kapi ewe mwati kuinegak: 1 Zân 1:1 ma Zân 1:1, 14 ma 1 Zân 1:4 ma Zân 16:24. Zet keboŋ omba penaŋ tapmelip. Zapat meluwaŋ kapi nukŋaŋ am notnaŋ zet mutu mutu mti zenze ekŋenaŋ dapmelaŋge ekŋengat tuŋguwinanen omba zewien. Zisasiyet yaŋaŋ zemkandadat mulup mti zet an nânâmagaŋ zenze zenup zemti zet zeme yuŋgumtemege. Kegogapmti Zânaŋ eksese zet kumindaye.
Zet ŋotekŋaŋ kapigogaŋ 1 Zân zapat meluwaŋ keŋan talip:
1:1-4 Zet yaŋbem zenze zetmak Zisasiyaŋ am tuŋgupminan an penaŋ sokbembeŋaŋgalen zet
1:5–2:28 Am nâmkiŋpepeŋinmagaŋ Kawawaŋmak nemuŋaŋ Zisasmagen tususuŋin tazin ke mkatikŋaŋ bemti tatagalen zemâtâtât zet
2:29–4:6 Kawawaŋgalen nemunamba mama ke Kawawaŋmagengatnaŋ keyepmti mama ke nâmkiŋpem timti mama kanzizit toŋaŋ bembeyelen
4:7-21 Kawawaŋ ek gogot toŋaŋ
5:1-12 Kilais nâmkiŋpemti mama keyet yaŋaŋ dâsuki ma penaŋ ke notn notn mti mama keyaŋ msokbewe
5:13-21 Am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengalen zet tepumaŋ ma zet zemdelaŋ zenze zet
1
Zemâtâtât zet
Yaŋbembeŋan baen mama kanzizit mamayelen zapatnaŋ wemti wemkwage. Keyet yaŋaŋ Zisas Kilais. Ke nin zeme nâmbenn ma zikatnnaŋ penaŋ ekbenn. Nin ke ekti betnnaŋ penaŋ timakbenn keyepmti nin zetnaŋ keyet meluwaŋ mimindanup. Mama ke sokbemkawaŋ beme ekbenn. Mama katikŋaŋ mama An ke Bienmagen tageyaŋ bam ninmagen sokbemkawaŋ beme nâwenn. Keyet nin zapatnaŋ mandiindonup. Keyepmti nin egat mamaŋaŋ eknâmbenn keyegak nin kegogak zapatnaŋ mandiindonup. Diindomann nâmti kot ninmak tusume keŋ kwep bemti Bipmaŋmak Nemuŋaŋ Zisas Kilais egetmak keŋ kwep ŋep bemti mambanup. Tuŋgupmnan kegok sokbeme nin sambe oloŋen mmann delaŋ zenzeyet zapat meluwaŋ kapi kumti indayap.
Nin mama mimi busatnanen etaŋ mbanup
Zisasmagen nin zet zapat zeme nâmbenn keyepmti in kapigok mandiindonup: Kawawaŋ ek An busatnaŋ toŋaŋ. Tambusosok bugan ekmagen ku tazin. Nin tambusosogen mamtiŋgut, “Nin Kawawaŋmak tusunup,” zenup keyaŋ ŋep penaŋ ku bein. Kegok mamnup keyaŋ mme nin dâsuki toŋaŋ benup. Âpme zet penaŋ ŋotekŋaŋ ke ninmagen ku matazin. Kawawaŋ ikŋaŋ busatnanen mamain kegogak nin busatnanen mamanup beme Kilaismagen notnne ekŋenmak keŋ kwep bemti tapmann Nemuŋaŋ Zisas egaŋ gakime sipmaŋ mulage keyaŋ yomm zulupme kwetetepmaŋ mamanup.
“Nin yom ku tatndain,” kegok zenup beme keŋŋ matetipenup ma zet penaŋ ŋotekŋaŋ ke keŋŋnanen ku tazin. Âk nin yomm zemkawaŋbenup beme Kawawaŋ zeme penaŋak masokbein ma teŋ mama toŋaŋaŋ yomm zemdelaŋ zemndein ma myuŋguŋgu sambe ke manzulutmâzin. 10 “Nin yom ku maminup,” zemann zet keyaŋ mme Kawawaŋ an dâsukitoŋ kegok mambein. Kegok manzenup keyaŋ msokbeinen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ke ningat keŋnan ku tazin.