3
Penaŋ sukwep Amobotnaŋgalen zet penaŋepiŋ ku bewe
Kilaismagen notnne, neŋ ingat zapat meluwaŋ kumindama sek zut ilak bein. Neŋ zet ŋeŋaŋ kuwann ke ma bam kuyap kapiyet in nâm yuŋguŋguŋepiŋ esemteŋ nâmâtâtâgat nâmti keŋin mbuteyap. In eweŋan golaŋ zenze an teŋ mamkwabien ekŋenaŋ zet zewien ma Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ bembeyet an indakumtetitiŋaŋ ekŋen Amobotnaŋŋ ma Aŋgalalaŋ Toŋaŋgalen zet mandiindoip ke ilinsakwep weyaŋ nâmtimti timambep.
Mti ŋeŋaŋ penaŋ kapigok nâmkatik bewep. Kan delaŋ zenzeyelen bududuk tabeme an notnaŋ mgasik sokbemti zet kukak zet zemti mama mimi bekanaŋgat tikŋaŋin tatindain ke mti mambep. Mti pigok zewep, “Amobotnaŋ gilik zemti kosât zetik mgeyet manzeiwan penaŋaŋ denen? Ningat yeŋpapmne ekŋen pi gakimâpme delaŋ zemâge âpme kwitnaŋ kwitnaŋ sambe kululuŋ msat sokbemti weŋge sepem kegok ke pi ewe wemkwazin.” Kegok tazewaŋgut eweŋan kululuŋ ma msat sokbewun âpme msat ek tuyengatnan sokbemti witilip temaŋmak msat sepemnok yek weŋge. Kawawaŋaŋ zet etaŋ zeme sokbewun ke nânâyet wisat mamip. Âpme bam tuyaŋagak gwawam kwati am ma kwitnaŋ kwitnaŋ sambe asekmâge. Ma zet zeme kwitnaŋ kwitnaŋ sokbeye keyaŋegak kululuŋ msat alak pi talup pi Kawawaŋgalen zemdelaŋ zenze kan keyet tewaŋ idazinziyet damuŋ talup. Âpme am bekanaŋ ekŋenaŋ dopmaŋ tiwep kan keyet egelaŋ kegogak asekbalupgapmti keyet damuŋ talup.
Notnne penaŋ, Amobotnaŋgat zikatnaŋ msasa kwep ma nup kan 1 tausen eget ke idikme kwepnok mambalup. Kogogapm keyet ku kandatindowe. Amobotnaŋ egaŋ gilik zem kosâgât zetik mgeen olatiyepm kan ewe tusume mamezin zemti am notnaŋ ekŋenaŋ nâme kegoknok mambein. Keyaŋgut kegok yek egaŋ am sambe walepme delaŋ zenakgapmti am sambe yominangatnan keŋin gilik zenzeyet kan bugan matusumindain.
Kululuŋ ma msat kapi aseksâpmilup
10 Amobotnaŋ kokotnaŋgat kanaŋ am kambu titi memendepmak matimkwalip kegok kobe. Kopme kululuŋ ek kwisak temaŋ kumti asekbe ma kwitnaŋ kwitnaŋ kululuŋen weme maeknup kapi tewaŋ zimâpme delaŋ zemâbe. Msat ma msat palen kwitnaŋ kwitnaŋ tazin kapi zime delaŋ zemâbep. 11 Kwitnaŋ kwitnaŋ sambe pi yek bemâbe keyepmti in teŋ mamti kwitnaŋ kwitnaŋ Kawawaŋaŋ nâmtikŋaŋ mamin ke mbep. 12 Mama mimi kegok mti Kawawaŋ kokotnaŋgat damuŋ mbep. Mti in mulup windeŋaŋbeŋ mti egalen kokot kanaŋ ke mandame sokŋanik kobe. Kan keyet kululuŋ tep temaŋaŋ zime yek bewe ma kwitnaŋ kwitnaŋ kululuŋen weme maeknup pi kegogak teziŋgat kipmaŋaŋ kâme zalim tobe. 13 Âpme nin Kawawaŋaŋ kululuŋ alakŋaŋ ma msat alakŋaŋ mme sokbeme ndandayet zetik mimndandaŋaŋ keyet damuŋ tapmanup. Mka msat alakŋaŋ ke am mama mimi teŋ mti mamaip ekŋenaŋ toŋaŋ bembeyet zeye. 14 Kogogapm notnne penaŋ in kwitnaŋ kwitnaŋ keboŋ sokbemindandayet damuŋ mamti Kawawaŋmak keŋ sewakŋaŋ palen mambep ma egat zikatnan kwetetepmaŋ ma mubulupiŋ tabep.
15 Âpme Amobotnaŋaŋ kan ewe tusume teepmaŋ mepme ekti zewep. Nin keŋ gilik zenzeyet egaŋ damuŋ tazin kegok nâmbep. Ningat notn Pâlaŋ zet keyegak Kawawaŋaŋ ŋoktikŋanen beme ingat kegok kumindaye. 16 Egaŋ zapat meluwaŋ sambe kuyeen nâlen zet kumindayap galak zeme kuye. Kegogapmti am nânâŋinpiŋ ma am nâmkiŋpepeŋin tuwat tuwat ekŋenaŋ zet keyet yaŋaŋ nukŋaŋ penaŋ tazin ke ŋep ku nâmâtâtâgalen. Ekŋenaŋ zet keboŋ keyet yaŋaŋ manzemyuŋguip ma Kawawaŋgalen zet katnaŋ sambe kegogak manzemyuŋgupgapmtiŋgut dopmaŋ walelet aikmâbep.
17 Notnne penaŋ, golaŋ zet eweŋan diindondoŋaŋ keyepmti am belakŋaŋ penaŋ mamaip ekŋengalen zemyuŋguŋguyaŋ keŋin mme yuŋgume sukŋaŋ bewepmagengat keŋin weyaŋti damuŋ mbep. 18 Âpme Amobotnaŋ ma An Aŋgalalaŋ Toŋ Zisas Kilais egalen keŋ taolelaŋ indamukulem mme egat yaŋaŋ nânâyet nânâŋin masemem mopmambe. Mme nin Ek kwesiŋ kwesiŋ sesewatpemti mamambanup! Ke penaŋ.