2
An zikat indanda dâsuki ekŋengalen zet
Islael am ekŋengat tuŋguwinan golaŋ zenze an notnaŋ dâsuki sokbemti mamkwabien naman kegogak an zikat indanda dâsuki notnaŋ ingat tuŋguwinan sokbewep. Ekŋenaŋ buzakeset Kawawaŋgalen zet katnaŋ zemyuŋgumti ingat nâmkiŋpepeŋin walebep. Mti Amobotnaŋin mama kanzizit main yominaŋgapmti gakiye ek ke zemkandatpeme keyegak walelet sakwep sokbemindawe. An ekŋen keyaŋ mama mimiŋin okbi okbiŋaŋmak sambe ke mmepme am notnaŋ ingat tuŋguwinangatnaŋ ekŋenaŋ indikti indamâti keyegak mbep. Ekŋenaŋ kegok mame am nâmkiŋpepeŋinpiŋ ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zet katnaŋ keyet zemtalati kwelatnaŋ kuwep. Mti naman an zikat indanda dâsuki ekŋenaŋ mânep milawatgat ŋoktikŋin temaŋ tapme zet dâsuki mobotnaŋ notnaŋ zemti zet kelakŋaŋ mindamti ingalen kwitnaŋ kwitnaŋ timâbep. Yaŋgut eweŋan penaŋ Kawawaŋaŋ an ekŋen ke zelen tatagat zemkatik bempeye kan keyet ekŋenaŋ yek bemâbep. Kwitnaŋ kwitnaŋ ekŋen indawaleletgat zenzeŋaŋ keyaŋ ewe ekŋen indawalesât damuŋ tazin.
Âpme in ensel ekŋen yom mti Kawawaŋgalen zetnaŋ kulume Kawawaŋaŋ ku aŋgalaŋindeye. Âtâtindeme tambusosogen towebienaŋ ke etaŋ ke matalip. Yaŋ bamgat zemdelaŋ zenze kanen Kawawaŋaŋ ekŋen zem indondoyet zapat zemindeyeyaŋ talip. Am eweŋan tipman baen mamkwabien ekŋen kegogak Kawawaŋ bamkumpeme egaŋ ku indaaŋgalaŋge. Egaŋ tuŋgwam temaŋ mme kwati am bekanaŋ mimi sambe indawaletmâge. Âpme Noa an mama mimi teŋgat zet zenzeŋan ekmak animbi 7 etaŋ Kawawaŋaŋ indikdamuŋ mimindeme dolakŋaŋ tabien. Âpme itnaŋan tipman baenen mka temaŋ zut Sodommak Gomola ke kegogak bekanaŋaŋ palakŋaŋ beme keyepmti tepgat zeme toti tewaŋ indazimâge. Keyaŋ am bekanaŋ mamip bam ekŋen yominaŋgat dopmaŋ Kawawaŋ mutumindawe keyet golaŋin titiŋaŋ. 7-8 Kogogak itnaŋan tipman baenen an ŋen Lot ek mamaŋaŋ teŋ egaŋ am bekanaŋ mimi ekŋenaŋ meluwaŋ bekanaŋ sakambukŋaŋmak ke mmamkwapme kan kataŋ ekŋengat tuŋguwinan ke mamti mama mimiŋin ke ekti keŋaŋ nukŋaŋ beme ekŋengat kembeŋ omba penaŋ mamtan. Kegok mmambe mame Kawawaŋaŋ Lot aŋgalaŋpeye. Kawawaŋ Amobotnaŋaŋ am teŋ mamaip ekŋen nukŋaŋ sokbemindame ŋep maaŋgalaŋ indein ma am bekanaŋ mamip ekŋen keyet dopmaŋin matim metne metne bam zemdelaŋ zenze kanen omba penaŋ mutumindame delaŋ zewe. 10 Am keŋinan bekanaŋgat tikŋaŋaŋ mamisik tazinaŋ Kawawaŋgat nâme ku mopme sekŋiyek mamsaip. An ekŋen keboŋ ke dopmaŋ mgasik penaŋ mutumindame tiwep.
An zikat indanda dâsuki keyaŋ kiŋgagapiŋ zeingat zewi mti ensel Kawawaŋgalen zet kulume indamâpme tototnaŋ ekŋenmak kogogak maatindondoip. 11 Kawawaŋgalen ensel windeŋin temaŋ penaŋ tazin ekŋen keyaŋ kogogak Amobotnaŋgat zikatnan ensel bekanaŋ ekŋengat ŋenzinziŋ omba ku mamip ma ku manzemtalatindeip. 12 Âpme set kileŋ an ekŋen keyaŋ zet yaŋaŋ ku nâmâtâlip keyet ekŋenaŋ zet belakŋaŋ penaŋ manâip. Keyaŋgut an ekŋen keyaŋ tam boyaŋ sekŋinaŋgat tikŋaŋ nâmti mamâlip keyet kataŋ ekŋenaŋ ilinaŋgat sekŋinaŋgalen kwitnaŋ kwitnaŋgat nânâ etaŋ mamâlip. Kegok mti amnaŋ soŋgom zupmaŋ maindowalelip sakam kegok Kawawaŋaŋ indomyaloŋme temebep. 13 Mti mama mimiŋin mgasik keyet dopmaŋ tiwep. Ekŋenaŋ kasup sutnateman keŋinaŋ bekanaŋ mimiyet tikŋaŋ manâip ke mamip. Yaŋgut am nâmkiŋpepeŋinmak in tu meuŋin timbumondekti tatnime set kileŋ an ekŋen keyaŋ inmagen koti meu ilinsakwep tatnip. An ekŋen ke dâsukiŋinbeŋ keyepm ingalen totatalin ke mme mgasik tabein. Mti Zisasiyet kwizet buŋamaŋ mamtotpeip. 14 Kan kataŋ imbimak yom aiikgat imbiyet zikat posi mamip mti bekanaŋ mimiyelen tikŋaŋin omba penaŋ wemindain. Am nâmkiŋpepeŋin tuwat tuwat ekŋengat kwitnaŋ kwitnaŋ keboŋgat zet kelakŋaŋ mimindamti indamandame yom ekŋenmak tusumti mamip ma mânep milawatgat keŋin temaŋ bemti mamaip. Am maŋge ekŋen ke teziŋ ŋandaŋgat zapat mamaip. 15 Ekŋenaŋ mama mimi esemteŋ ke katikpemti Beoyet nemuŋaŋ Balaam egaŋ mânep tisât nâmti set bekanaŋ mâti tiye kogok ekŋenaŋ mamip. 16 Ek bekanaŋgat tosaŋaŋ titiyet ŋoktikŋaŋ temaŋ tatnânepeme Amobotnaŋaŋ zet kululuŋaŋgapm ŋenzinziŋ msaye. Âpme doŋki zet ŋep ku zenzeyelenaŋgut zet amnaŋ manzeipnok zemti golaŋ zenze an dâsuki ke zemkulumpeye. 17 Am ekŋen keboŋ ke tu zikatnaŋ bembeŋaŋ ma zanza tâgâyaŋ kumbume mekopme map ku matozin keboŋ. Kawawaŋaŋ mundumin tambusosogen weyaŋpeye. Ekŋenaŋ tambusosok kiŋkiŋaŋ keyet keŋan mebegat zapat ombempeye keyet metabep. 18 Ekŋenaŋ mampoŋgaŋin kumti zet manzeip ke penaŋepiŋ. Ekŋenaŋ am notnaŋ imbimak set kileŋ mama ma mama mimi mgasik notnaŋ keyet zet kelakŋaŋ mimindamti keŋin mamwalip. Âpme am ekŋen ke nâmkiŋpepeen alakŋaŋ kolo kogogapm naman sakwep penaŋ mama mimi bekananengatnaŋ timkwatindendeŋaŋ keyen ewe gilik zemti melo. 19 An ekŋen keyaŋ am ekŋengat pigok zetik maminindaip, “In zii zet ke ŋep katikpemti lala mebegalen.” Yaŋgut an ilin ke waleletgalen kimbat keŋan tatiŋgut kegok manzeip. An ŋenaŋ bekanaŋgat nâme mopme mambe beme egaŋ keyelen kimbat keŋan toti mambe. 20 Nâip, am mama mimi bekanaŋ mâti mamiwaŋ keŋin gilik zeme Amobotnaŋ ma Aŋgalalaŋ Toŋaŋ Zisas Kilais manâmkiŋpeip. Ke naman ekŋenaŋ peme tapme gilik zemti mama mimi bekanaŋ keyet keŋan ewe melumaŋme keyaŋ indatamkitik mti matazin. Kegok mip beme eweŋan mama mimiŋin belaknik bekanaŋ beyeyaŋgut bamgat bekanaŋ penaŋ bewe. 21 Am ekŋen keboŋ mama mimi teŋgalen set ku nâmâtâti kegok mbiek ze keyaŋ bekanaŋ omba penaŋ ku benak. Yaŋgut am teŋ mamayelen set ma Kawawaŋgalen zet katnaŋ zemzikat indammimiŋaŋ ke katikpemti ewe mama mimi bekananen mepme bekanaŋ penaŋ mambein. 22 Am ekŋen keboŋ ekŋengat zet pigok zenzeŋaŋ ke katikŋaŋ mambein,
“Tam ekŋenaŋ meu okme topme ewe keyegak manip.” (Totatatgalen Set 26:11)
ma “Bo ekŋenaŋ tu zululoyaŋ meti ewe witiliwen manziniŋip.”