2 Pita
Pitayaŋ Zapat Meluwaŋ Mme Zut Beye
Zapat meluwaŋ kapi Pitayaŋ ikŋaŋak kuyeyepmti egalen zapat meluwaŋ zut kapi kuye zenzeyelen ŋep wagak. Am maŋge sekam kwep ekŋengat kuye ke am nâmkiŋpepeŋinmak kalaŋti lalabubuk bemti msat kataŋ mebep kokotnaŋ ekŋengat kumindaye.
Zapat meluwaŋ yaŋaŋ kapigogapmti kuye. Am notnaŋaŋ zet pigok zewien. Zisas ku kobe zemti zet notnaŋ zemyuŋguŋgu omba penaŋ mbien keyepmti kuye. Zet zemyuŋguwien keyet dopmaŋ Kawawaŋaŋ mutumindawe keyet eyo kuye. Zet notnaŋ Pitayelen zapat meluwaŋ tazin ke Zudasiyelen zapat meluwaŋ ekbegen egelaŋ zenâmkukuŋaŋnok tazin (2 Pita 2 ma Zudas 4–18).
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ 2 Pita zapat meluwaŋ keŋan talip:
1:1-2 Zet yaŋbemti zenzeyelen zet
1:3-21 Am Zisasiyaŋ indakumtetitiŋaŋgalen mama mimi kapigok weweyelen
2 An zikat indanda dâsuki ekŋengalen zemyuŋgu yuŋguŋinaŋgalen yaŋaŋ
3 Zisasiyaŋ gilik zemkobeyelen zet
1
Neŋ Saimon Pita, Zisas Kilaisiyelen mulup an mamti egalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ bembeyelen nâmti nakumtetiye. Neŋ zapat meluwaŋ kapi am in Zisas Kilais nâmkiŋpem maip ingat kumbema kozin. Ek ningalen Kawawaŋ teŋ mamain ma nin yominangat dopmaŋ titiyelen zapat tapmamann keyengatnaŋ gilik zemindatiye. Kegok mgeyepm ingalen nâmkiŋpepe sepem ikŋak yek; ningalen nemboŋ sepemit kwep. Ingalenmak ningalen nâmkiŋpepe ke mobotnaŋ penaŋ. In Kawawaŋ ma Amobotnaŋ Zisas Kilais egetgalen yaŋit nâmâtâtâgalen mulupmaŋ mamip. Ke ma keŋ taolet ma keŋ sewakŋaŋaŋ inmak omba penaŋ wemti weweyelen nâmti mandunduyap.
Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat zapat ombemndeye
Zisas ek an pembenaŋ ma winde toŋ kegogapm ndakumtetimti winde ikŋak ikŋak ndame nin mama mimi dolakŋaŋ Kawawaŋ nâmtikŋaŋ mam ke mamnup. Winde ikŋak ikŋak Kilaisiyaŋ timti ndamukulem mam ke Kawawaŋgalen winde. Nin Kawawaŋgat yaŋaŋ nâmâtâtnup beme winde ke ndame nin matinup. Zetik mobotnaŋ penaŋ mimndaye keyet penaŋaŋ ninmagen kapigok sokbembeyelen nâmti gilik zemndatimti msalen mamti bekanaŋgat keŋ puŋpuŋ mimi ke bamkumpemann Kawawaŋaŋ Zisasmak tusumndeme ikŋaŋgat sek sepem timti mamayet nâŋge.
Kawawaŋaŋ kogok mgeyepm in nâmkiŋpepemak mamti esemteŋ penaŋ mamayet mulup temaŋ penaŋ mbep. Kegok mti naman Kawawaŋaŋ amnaŋ mama mimi egaŋ nâmtikŋaŋ mamin ke kogogak mbep. Kogok mti naman keŋin ma sekŋin ekdamuŋ mimi ke kogogak mbep. Kogok mti naman nâmisimti mambep. Kogok mti naman mama mimi dolakŋaŋ Kawawaŋ nâmtikŋaŋ mam ke mbep. Kogok mti naman notn notn mti mamambep. Kogok mti naman gogot mamambep. Mama mimi keboŋ keyaŋ inmagen sokbem sambeleleŋgalen nâwep beme Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyet yaŋaŋ nânâyet mulupmaŋ mbewen penaŋaŋmak bewe. An ŋen mamaŋanen kwitnaŋ kwitnaŋ ke ku sokbewe beme egat kapigok zenzeyelen: Ek an zikatnaŋ beŋaŋ, egaŋ zikatnaŋaŋ Kawawaŋaŋ yomaŋ zulutme mebegalen mulupmaŋ mge ke kandat kume ku maekmâtâzin. 10 Keyepmti Kilaismagen notnne, in Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat zapat mamayet indakumtetime kokotnaŋ ke penaŋaŋmak bewe e nâmkiŋpemti in keyet penaŋaŋ mamaŋinaŋ mkawaŋ bewep. Kegok mbep beme yomen ku toindowe. 11 Kegok mbanuwen maneti Amobotnaŋ ma An yomengatnan gilik zemndatimkwage Zisas Kilais egalen zemâtâtât katnanen mama kwesiŋ kwesiŋ matazin keyet keŋan mepmann ndaoloŋti met ndewe.
12 In kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ke zemzikat indame nâmkaliŋ bematalip ma in nâmtalip keyegak sakwalam zesowap. 13-14 Neŋ msat sekŋ belaknik kapi gaipema wesâpm ke ilak nâmtalap. Zet ke Amobotnaŋŋ Zisas Kilaisiyaŋ ikŋaŋ zemkawaŋ bemnaŋge keyepm msat sekmak mambap kataŋ zet ke ewe zemti nânâŋin mamkawaŋ bemambap. 15 In Kawawaŋgalen zet ke kwesiŋ kwesiŋ timamayet neŋ setnaŋ ŋen mulupmaŋ giŋgiŋ mti aikindama timame indikti gulak neŋ yek bewap.
Golaŋ zenze an ekŋenaŋ Zisasiyet zet zenzeŋaŋ sokbeme Pitayaŋ ekmâtâge
16 In Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyet windeŋaŋ ma kokotnaŋgat yaŋaŋ diindowenn ke an ŋenaŋ wekawat mene ma keŋaŋgalak zet kwileki ŋen diindoyeyaŋ nin ku diindowenn. Nin sokŋanik penaŋ tati Amobotnaŋ sekŋaŋ asekti busatnaŋ temaŋaŋmak sokbeme ekbenn. 17 Kawawaŋaŋ Zisas kwizet buŋamaŋ mwati busatnaŋ elimiakpeye. Âpme busatnaŋ keyet keŋanen zet kapigok sokbeye, “Kapi nenaŋgat nemun penaŋ gogot mampeyap. Neŋ ek ego ego mpema mamain.” 18 Nin nsakwep ekmak kalaŋ kambuk keyet dukŋan moti manepeman zet ke kululuŋengatnan topme nâmbenn. 19 Keyepmti nin golaŋ zenze an ekŋengalen zet nâman penaŋaŋ penaŋ mambein keyaŋ taŋam keboŋ bemti tambusosogen mambusatnaŋ bein kegok nâmâtâbep. Kegok mti indamukulem mme ektitimti manepeme Zisasiyaŋ kobe. Sekam saputuŋaŋ msat msambiyet kwati msasa mamandamkozinok Zisas kokotnaŋgalen kanen egalen busatnaŋaŋ keŋin meleŋ belaŋ beme in Zisas ekbep. 20 Yaŋgut in ŋeŋaŋ kapigok weyaŋ nâmbep, golaŋ zenze an ekŋenaŋ buŋam zapat Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen meluwaŋ mimiŋaŋ tazin ke ilinaŋgat keŋinaŋgalak nâmti ku zenzeŋaŋ. 21 Golaŋ zenze an ekŋenaŋ zet zenzeŋaŋ ke an ŋenaŋ buŋam zet ke keŋaŋgalak nâmbiliwati ku zenzeŋaŋ. An ekŋen Emetak Teŋaŋ ikŋaŋ keŋin meleŋ beleŋ bemindeme Kawawaŋmagengatnaŋ zet timti zemkawaŋ bemkwabien.