^
2 KOORIN
Kumponinge Kara Okovuri Nkanuka Mintoompari Otoꞌkoo Miruꞌuruꞌnaꞌ
Paulaꞌke Tampaꞌ Tampuuꞌnaꞌ Kumponing-koo Pakuvukoꞌnung-koo
Paulaꞌke Sirakaꞌantavuruꞌnaꞌ Tosiaruꞌnung-pinaꞌ Noruꞌauꞌnung-koo
Paulaꞌ Maroita Anaꞌaruꞌnaꞌ Teing Baike-antavuriarooꞌnaang
Paulaꞌke Nauvuruꞌnaꞌ Naning Orakaꞌ Nkoaruꞌnung Tontaꞌantaevaavaꞌnaang
Kara Okovuri Nkanuka Kumponing Ninka Purimpariri Kara Berempaamanaꞌ
Nerakung Kara Naroong-anta Berempaamaung Tee Iirakuta Nantoong Paku-koo
Kara Okovuri Nkanuka Teing Tamung Kansiꞌkoong Utaunanka Makosinuka
Kara Okovuri Nkanuka Aaꞌnaꞌ Masikaꞌantavai Purimparimanaꞌ
Tee Nko-nko Nantoong Kare-nupoong Kumponing Ninka Nariꞌ Navu-anta-koong
Kara Okovuri Nkanukai Mankiꞌnanka Puruꞌaamanaꞌ
Niiꞌ Teing Kumponing Bakanava Meekava Makosinuka
Koorin-nupoong Bereꞌaririoꞌ Paulaꞌ Dotuaruꞌnaꞌ
Paulaꞌke Avuavuꞌ Neri-koo Tante-antavuruꞌnaꞌ Judiaꞌnupoong Paku-koong
Mooniꞌ Oosiaavainaꞌ Nauvuruꞌnaꞌ Paulaꞌke
Paulaꞌke Taitas Dovang Botovuriko Onkeonkeꞌaariiꞌnaang Nauvuruꞌnaꞌ
Koorin-nupoonge Judiaꞌnupoong Pakuaariainaꞌ
Niiꞌninge Paulaꞌ Daraumeempaioꞌ Daang Noruꞌaako Sirakaꞌantavuruꞌnaꞌ
Paulaꞌke Teing Daviraaꞌauꞌning Makuꞌuruꞌnaꞌ
Paulaꞌke Kara Okovuri Nkanuka Daang Tamparikoꞌning Sirakaapuvuruꞌnaꞌ
Paulaꞌke Mankiꞌnanka Bakei Mmauꞌ Kuneꞌuuꞌnaꞌ Kara Okovui Nkavuma
Paulaꞌke Mmauꞌ Kapooꞌ Makensiꞌning Niiꞌnaung-koo˜ Bereꞌarara Oovuuꞌnaꞌ
Paulaꞌke Koorin-nupoong Biikaang Masikaꞌanta Puring-anta-koo Piavouꞌnaꞌ
Koorin-nupoong Biikaang Masikaꞌanta-koo Tareariaing Nauvuruꞌnaꞌ Paulaꞌke
Kara-koo Asiꞌnaare