Polko Sokome Korete Qu Nakayáŋoní
Korin Yendé Unipareko Ŋuno Uró
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, ko eneŋo owí nekaró, “Pol,” yaró. Uni ŋuko asáŋowí uni Pol naŋge. (1 Korin 1:1 weyo qembe.) Itaka iŋo-iŋo uni qambu qundo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko enendo kumima naru 54AD ŋuno nakayáŋaró, peka. (Asa “54AD” murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 54 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.)
Polko naru kapusa ŋunoko Siria mira koro yendé ka, owé Antiok Siria, ŋu rotoro mira enesówore khete uyaro miti mande yesowoyaró. Asa naru irisayómo ŋuno, 48AD quno ŋuno peka, enendo Esia mira parámiwore kho tero uyareyate Mediterenian windi takaro Masedonia mirako ŋuno kho tero miti mande yesowo yimitoyaró. Yate-yate, 50AD ŋunoko peka, Masedonia rotoro mira tapésina, Akaia mirako ŋuno Korin yendémo maheró. Mahero kombo 18 ŋuno yotoro Anutu koro mande rondaqe yunoyaró. (Asá yerewí Uni 18:11 weyo qembe.) Naru ŋu kini tiníqo, Antiok ŋuno pitu ko uyareró. Yate Antiok rotoro khete uyareyate Efesus yendémo ŋuno kunditero kumima naru kapusa peka ŋuno yaró. (Asá yerewí Uni 19:10 weyo qembe.) Ŋu yendémo ŋuno sokome ŋa nakayáŋoro riní Korin uró.
Korin yendé ŋuko yendé parámi ka, Akaia mirako ŋuno yora. Mira simburí ŋuko Grik unipare na. Polko kumima naru 54AD ŋuno sokome ŋa nakayáŋaró, peka. Asa ŋu naru koŋgo kumima naru 200 amena, Rom koro kuma unindo Korin soso roworemaŋgurí. Roworemoyi mira ŋu kina yoní, yate kumima naru 100 ŋunde rotoro Rom unindo ya yendé keta ka ŋuno raŋgurí. Yendé ŋuro uni pará-pará ŋuko Rom koro uni, ko unipare meyowo ŋuko Grik unipare naŋge. Ŋu yendé ŋuno unipareto anutu kota-kota qambu potoruku te yunoyaŋgurí. Ŋuya se simbururu parámi teyaŋgurí.
1
No Pol, no Kristo Yesu* “Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. koro asáŋowí uni. “asáŋowí uni” ŋuko Yesuko rokóŋoro asáŋoní eneŋo khoyó taró. Anutuko eneŋo iŋo-iŋoyó moŋgo no ŋunde rokó nereró. Noya topone Sositenes koya sokome ŋa nakayáŋarowó.
Nakayáŋaro ye Anutu koro huru-huru “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. Korin yendémo ŋuno huruwoyoteŋgo qu yeno uyaró. Kristo Yesu ŋundo ye yoriní Anutu koro unipare naŋge tunoqaŋgurí. Yeya uni soso mirane-mirane Uni Paráminani Yesu Kristo koro owí nekoyoteŋgo ŋuya unipare meté horé§ “unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. yoteŋgo.
Anutu Awananimboya Uni Parámi Yesu Kristo koya samaka-samaka tuwó yunoro newonde ime yunowari.
Polko Anutu yuŋgunaŋaró
Naru rokóŋoro no yeŋo iŋoro Anutune yuŋgunaŋoyoteno, dokoro yeko Kristo Yesu** “Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. quroyómo yuriqo, Anutuko samaka-samaka tuwó†† “samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini. ye yunaró. Hamó, ene quroyómo yotoro samaka-samaka parámi siyoyi mandeye soso, iŋo-iŋoye soso meté horé tunoqaró. Dokoro Anutuko norendo Kristo ŋuro mande yesowo yimiratowó ŋu riní newondeyemo kondé tunoqaró. Ŋunde ŋuroko ye watí Uni Paráminani Yesu Kristo tunomo tunoqeweya ŋuro sopoyoteŋgo quno Yuqa koro puriŋo ŋuro tukuni kama teyoteŋgo. Anutuko ye wimbu kondé yunoní naru weŋako ŋuno, asa Uni Paráminani Yesu Kristo tunoqeweya quno ŋuno, ye eneŋo toŋímo kaŋero potóye moré kini tunoqewaŋgo. Anutuko ye neko yiriní naŋuní Yesu Kristo, Uni Paráminani ŋuya newonde kanata teyoteŋgo. Ko Anutuko o soso tewero yaró ŋu teweya.
Iŋondutu unipare ŋundo usowo-sowo taŋgurí
10 Uni topo, no Uni Paráminani Yesu Kristo‡‡ “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. owí moŋgo kondé ŋande osese yereteno, asa ye soso newonde kanata teya iŋo-iŋo kanata naŋge howi qembe. Wisikaraŋo ene-ene ma tewero. Kini, iŋondutu kanata na hamó teya, khe kanata naŋge howi qembe. 11 Uni topone, Kiloe koro suwisawiyó qundo koretero ŋande nimiraŋgurí, yendo kiro mande yero epe pito-pito teyoteŋgo. 12 Kumi kato, “Noko Pol koro qu,” kumi kato, “Noko Apolos koro qu,” kumi kato, “Noko Sipas§§ “Sipas” ŋuko asáŋowí uni Pita koro owí ka. koro qu,” kumi kato, “Noko Kristo koro qu,” yeteŋgo.
13 Date koro? Kristo ŋu wisikaraŋoro ene-ene yote, peka? Noko Pol, noko ye samaka yerewero tipiririko*** “tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí. khumanowó, peka? Ye Pol owímo sono raŋgurí, peka? Ŋu kini horé. 14 No Anutu yuŋgunaŋoyoteno, dokoro, keweroyemo nondo Kirisipus koya Gaius naŋge sono re yunanowó, uni kumi muko kini. 15 Ŋunde tero uni kato ŋande kama yeweya, “Nore Pol owímo sono ratowó.” 16 (Hamó, no Stepanas koro suwisawiyó sono re yunanowó, quko uni meyowo re yunanowó ŋu kama iŋoteno.) 17 Hamó, Kristo ŋundo unipare sono re yunowero quro kho ŋu no kama nunaró. Kini, miti mande yewero quro kho ŋu nunaró. Ko nondo unindoro iŋo-iŋo metéwore mande ŋu kama yeyoteno. Kristo tipiririko khumaró ŋuro piŋa mande ŋuko wimbí moré kini teweya koro.
Kristo ŋuko Anutu koro wimbí, iŋo-iŋoyó
18 Hamó, uni piyo teyoteŋgo ŋuko, Kristo††† “Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. tipiririko‡‡‡ “tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí. khumaró ŋuro piŋa mande ŋuko kape-kape mande ye iŋoyoteŋgo. Quko nore Anutuko rambaruru koŋgo noreyote qu, noreko ŋande iŋoyoteto, ko piŋa mande ŋuko Anutu koro wimbí qu. 19 Dokoro sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró,
 
“Uni iŋo-iŋo mande yeyoteŋgo ŋu, iŋo-iŋo mandeye rewe piyo teweya;
iŋo-iŋo unindoro iŋo-iŋoye meté mu roworemowano.”
20 Asa uni iŋo-iŋo mande yeyoteŋgo ŋu, do owé ka moré? Ko hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni ŋu,§§§ “hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni” ŋundo Anutu koro mande ŋu unipare rondaqe yunoyaŋgurí. do owé ka moré? Ko uni mande enesó-enesó ŋuro epe taka-taka teyoteŋgo ŋu, do owé ka moré? Dokoro Anutuko noko koro iŋo-iŋo meté ŋu soso siyoní rohoréŋoro o kape-kape qembe tunoqaró, hamómbe? 21 Qeni, Anutuko eneŋo iŋo-iŋo meté qu howero noko uni yoriní iŋo-iŋoye meté mu howero Anutu kama iŋoyi tondaŋaró. Ko noko unindo miti mande yesowoyoteto ŋu qene rondaŋero, kape-kape mande naŋge, ye iŋoyoteŋgo. Quko Anutuko nuŋguríŋo howero kape-kape mande ŋunde qu riní unipare iŋoro iŋondutuwoyiqo, rambaruru koŋgo yoreweya. 22 Juda unindo o wimbí moré* “o wimbí moré” ŋuko o enesó-enesó tunoqiní Anutu koro wimbí ŋunde tunomo yoweya. qenewero ye iŋoyoteŋgo. Ko Grik unindo “Grik uni” ŋuko unipare soso Juda unipare kini. iŋo-iŋo mande iŋowero ye iŋoyoteŋgo. 23 Quko norendo Kristo “Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. tipiririko khumaró ŋuro piŋa mande yesowoyoteto. Asa mande ŋuko Juda uniparetoro kheye wisumuŋoyote, ko Grik unipare mande ŋu iŋoro, ŋuko kape-kape mande, ye iŋoyoteŋgo. 24 Quko Anutuko Juda uniparetoya Grik uniparetoya neko yereró ŋundo mande ŋu iŋoro ŋande iŋoteŋgo, Kristo ŋuro piŋa mande ŋuko Anutu koro wimbí, Anutu koro iŋo-iŋoyó meté. 25 Dokoro Anutu koro kape-kape mandí kato unindoro iŋo-iŋoye meté qu takayote, ko Anutu koro oka wimbí moré kini qundo unindoro wimbuye ŋu takayote.
26 Uni topo, iŋoyi, Anutuko neko yereró quno ŋuno ye date yoraŋgurí? Kumi yeko noko koro iŋo-iŋoye meté qu kini. Ko kumi owéye moré kini. Ko kumi iwímboro owé parámi mu moré kini. 27 Quko Anutuko uni iŋo-iŋoye meté mu kowi piyo yunowero quro o kape-kape nokono ŋano qu rokó yereró. Enendo uni wimbuye moré mu kowi piyo yunowero quro o wimbí moré kini nokono ŋano qu rokó yereró. 28 Enendo o soso owéye moré mu riní piyo tewero quro o nokono ŋano owé moré kini ŋu, o pi-piyimi ŋu, o kina-kina ŋu rokó yereró. 29 Ŋunde ŋuroko uni kato Anutu toŋímo eneŋombo owéye hokowero mepémo kini. 30 Anutu eneŋombo ye yoriní Kristo Yesu quroyómo yoteŋgo. Kristoko Anutu koro iŋo-iŋo meté mu noreŋo tunoqaró, asa nore noriní roneneŋowí yoteto,§ “roneneŋowí yote” ŋuro murí muko ŋandiro: asa Anutuko uni ka, pare ka yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipare qu ka tunoqeteŋgo. noriní Anutu koro unipareyó hamó yoteto, kimo niriní meté yoteto.** “kimo niriní” ŋuro murí muko ŋandiro: norendo o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteto. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowato. 31 Ŋuro tero sokomeko ŋuno ŋande nakayáŋaró, “Karo owí hokowaŋgo tiníqo, ŋu ma. Uni Parámimboro owí naŋge hokoyi.” †† Jeremaia 9:24

*1:1: Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

1:1: asáŋowí uni” ŋuko Yesuko rokóŋoro asáŋoní eneŋo khoyó taró.

1:2: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.

§1:2: unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.

**1:4: Kristo Yesu” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

††1:4: samaka-samaka tuwó” ŋuko Anutu eneŋombo nore samaka yereyote. Kimoyó moré kini.

‡‡1:10: “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

§§1:12: “Sipas” ŋuko asáŋowí uni Pita koro owí ka.

***1:13: tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.

†††1:18: Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.

‡‡‡1:18: tipiriri” ŋunde quko wiri yerete uni kumimbo eneŋo uni saŋgiríye yorero ŋuno uroyi khumoyaŋgurí.

§§§1:20: hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo uni” ŋundo Anutu koro mande ŋu unipare rondaqe yunoyaŋgurí.

*1:22: o wimbí moré” ŋuko o enesó-enesó tunoqiní Anutu koro wimbí ŋunde tunomo yoweya.

1:22: Grik uni” ŋuko unipare soso Juda unipare kini.

1:23: Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

§1:30: roneneŋowí yote” ŋuro murí muko ŋandiro: asa Anutuko uni ka, pare ka yiyoro potó moré kini tiní eneŋo unipare qu ka tunoqeteŋgo.

**1:30: kimo niriní” ŋuro murí muko ŋandiro: norendo o piyimi kusuŋoyómo kusiyowí yoteto. Ŋundiro naŋge Anutuko kimo tero yoriní kina yowato.

††1:31: Jeremaia 9:24