Polko Sokome Korete Qu Nakayáŋoní
Tesalonaika Yendé Unipareko Ŋuno Uró
Mande Kembé
Uni sokome ŋa nakayáŋaró ŋundo Grik mandewore nakayáŋaró, ko eneŋo owí nekaró, “Pol,” yaró. Uni ŋuko asáŋowí uni Pol naŋge. (1 Tesalonaika 1:1 weyo qembe.) Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande ye iŋoyoteŋgo, ko enendo kumima naru 50AD quno ŋuno Akaia mirako Korin yendémo ŋuno nakayáŋoro riní Tesalonaika yendémo ŋuno uró. (Asa “50AD” murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 50 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.)
Polko naru kapusa ŋunoko Siria mira koro yendé ka, owé Antiok Siria, ŋu rotoro mira enesówore khete uyaro miti mande yesowoyaró. Asa ko naru irisayómo ŋuno, 48AD quno ŋuno peka, enendo Esia mirawore kho tero uyareyate Mediterenian windi takaro Masedonia mirawore uyaro Tesalonaika ŋuno kho tero miti mande yesowo yimitoyaró. (Asá yerewí Uni 17:1 weyo qembe.) Ŋunde tero Masedonia unipare qambu qundo iŋondutu taŋgurí, quko Juda uni kumimbo saŋgirí tero kiro mande parámi yaŋgurí. Yiqo, Pol suwono mondó ta rotoro toŋeró. (Asá yerewí Uni 17:10 weyo qembe.) Toŋero Beria yendémo ŋuno uyarero kho tero eneŋo kho kopo Timoti ŋuno rotoro, yate mira tapésina, Akaia mirako Atens yendémo ŋuno uyareró. Imemoŋgo Polko Atens rotoro toŋero khe tukuni naŋge howero Korin yendémo ŋuno yoní Timotiko eneno mahero Tesalonaika uniparetoro piŋa mande ka mironí sokome ŋa nakayáŋaró, peka. (Asá yerewí Uni 18:5 weyo qembe.)
Tesalonaika yendé ŋuko yendé parámi ka, Masedonia mira koro yendé korete qu. Windi tapémo yotoro khe parámi ka Rom noŋgo yendé kewerowore Esia mira uyaró. Komo suki Grik unindo towaŋgurí, quko imemoŋgo Rom unindo mahero raŋgurí. Pol koro naruko ŋuno Juda unipare qambu ŋuya ŋuno yoraŋgurí.
1
Nore Pol, Sailas, Timoti, norendo sokome ŋa nakayáŋatowó. Ŋunde tero ye Anutu koro huru-huru qu* “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. tero Tesalonaika yendémo yoteŋgo, Anutu Awandoya Uni Parámi Yesu Kristo koya womoyoteŋgo qu, yeno uyarete. Anutuko samaka-samaka tuwó yunoní newonde ime yorowaŋgo.
Polko Tesalonaika uniparetoro iŋondutuye ŋuro Anutu yuŋgunaŋaró
Naru rokóŋo norendo yeŋo iŋoro Anutu yuŋgunaŋoyoteto. Ŋunde tero hariri teyoteto quno ŋuno owéye nekoyoteto. Yeŋo iŋondutuyembo okoko yiriní o meté qu teyoteŋgo, ko unipare newonde meté yunoro koweyumu eneŋo teyoteŋgo, ko Uni Paráminani Yesu Kristo “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. soporo quhurí korowoyoteŋgo. Naru rokóŋo norendo ŋuro iŋoro Anutu Awa yuŋgunaŋoyoteto.
Uni topo, ŋande iŋoyoteto, ko Anutuko yeŋo hamó iŋo yunoro rokó yereró. Dokoro noreŋo miti mandenani “miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge. ŋu kina mande qembe ye keweroyemo kama tunoqaró. Kini, mande ŋu mande kondé qembe tunoqiní Yuqa Surumímbo riní kondériní mande ŋu hamó iŋaŋgurí. Yendo ŋande iŋoyoteŋgo, nore ye keweroyemo yotoro samaka yerewero otete meté mu naŋge howatowó.
Mande ŋu iŋiqo, quhurí parámi yeno tunoqaró. Quko noreŋo otetenani howero Uni Parámimboro oteteyó howi Yuqa Surumímbo wimbu yunoní niŋgu-niŋgu tero quhurí ŋu korowoyoteŋgo. Ŋunde korowoyi iŋondutu unipare Masedonia mirako, ko Akaia mirako§ Masedonia mira ŋuko Akaia mira taŋgímo yora, ko mira ŋuro yendé parámi kembé muko Tesalonaika yendé. Mira irisa-irisa ŋuko Grik unindoro miraye. yoteŋgo qundo otete ŋu qenero howeyoteŋgo. Yendo Uni Parámimboro mandí yero yesowoyoteŋgo ŋuko giramu piŋo niriyó ŋunde qembe. Niriyó ŋu Masedonia mira koya Akaia mira ŋuno naŋge kama usayeyote. Kini, mira soso ŋunoko yeŋo iŋondutu Anutuwore teyoteŋgo ŋuro unipareto iŋoyoteŋgo. Ŋunde ŋuroko nore o ŋuro yesowowero kho moré kini. Dokoro eneŋombo ŋande yesowoyoteŋgo, asa norendo yeno mahetowó quno ŋuno yendo topo te nunaŋgurí. Ŋunde te nunoro anutu kota-kota rotoro rohoréŋoro Anutu hamó mu suki-suki yorote quro sunará simóŋo tunoqaŋgurí. 10 Ko eneŋo Naŋuní sambo rotoro pitu umbuweya ŋuro sopoyoteŋgo. Naŋuní ŋu khumoníqo, Anutuko okokowoní otoqaró. Naŋuní ŋuko Yesu, enendo Anutu koro saŋgirí parámi nokono maheweya ŋu noŋgo nore noriní meté yowato.

*1:1: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.

1:3: “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.

1:5: miti mande” ŋuko Anutuko Kristo asáŋoní khumoro quhurínanimboro kimo tiní Anutu koya newonde kanata tewero ŋuro mande meté mu naŋge.

§1:7: Masedonia mira ŋuko Akaia mira taŋgímo yora, ko mira ŋuro yendé parámi kembé muko Tesalonaika yendé. Mira irisa-irisa ŋuko Grik unindoro miraye.