Kho Kate-kate Asá yerewí
Unindo Ŋunde Taŋgurí
Mande Kembé
Komo suki uni kato sokome ŋa Grik mandewore nakayáŋaró, quko eneŋo owí kama nakayáŋaró. Itaka iŋo-iŋo uni qambu ŋande yeyoteŋgo, Luk, ŋu uni Miti Mande sokome ka nakayáŋaró, ŋundo sowo mande ŋu sowe tero sokome ŋa nakayáŋaró.
Itaka iŋo-iŋo uni kumimbo ŋande yeyoteŋgo, ko kumima naru 62AD nakayáŋaró, peka. (Asa “62AD” murí muko ŋandiro, ko Yesu nimí pisiyaró, yate kumima naru 62 ŋunde rotaró. Nore kumima naru 2,000 ŋunde rotoro yate itaka yoteto.) Ŋunde yeyoteŋgo, dokoro nore ŋande ye iŋoyoteto, ko Polko 64AD ŋuno Rom yendémo ŋuno uri khumaró. Quko sokomeko mande weŋako ŋuno Polko Rom yendé parámi ŋuno kusi-kusi yano watí yora. (Asá yerewí Uni 28:30-31 weyo qembe.) Ŋuya kumima naru 64AD ŋunoko Rom ŋuno ya qambu qayi kini taró. Quko Lukiko o parámi tunoqaró ŋuro kama yaró. Ŋundiro naŋge Luk koro sowo mandí ŋuko 62AD kama rotaró, peka.
Miti Mande sokome nakayáŋaró ŋundiro naŋge, sokome ŋako uni parámi ka, owí Teopilus, koro nakayáŋaró. (Asá yerewí Uni 1:1 weyo qembe.) Uni ŋundo onoŋo uni kato Luk samakaŋoní sokome irisa ŋu nakayáŋaró, peka. Sokome korete quno ŋuno Lukiko Yesuko o soso taró ŋuro yaró. Sokome ŋanoko enendo Yesu khumoro otoqoroqo Yuqa Surumí riní umburo asá yerewí uni ŋuwore noko soso ŋuno kho taró ŋuro nakayáŋaró. Asa Yerusalem ŋuno hurí tero, yate-yate Rom ŋuno uyaro eŋgé parámi tunoqaró. Ŋundiro naŋge Lukiko witú nereró, ko miti mande ŋuko parámi tero noko soso weheŋaró.
1
Yesuko Yuqa Surumí umbuweya yaró
Teopilus, komo nondo sokomeko sowo mande ka nakayáŋanowó. Sowo mande ŋuko ŋandiro: Yesuko hurí tero o qambu tero mande rondaqe unipare yunoro, yate-yate Yuqa Surumíwore asá yerewí uni rokó yereró ŋu khoye ŋuro yimironí kini tiní Anutuko riní samboko oró. Koretero ene kowe surumí tero khumaró. Tukú pitu ko yoraró ŋu witú yerewero quro o qambu tero asá yerewí uni ŋuno tunoqe yunaró. Kosa naru 40 qurowore ŋuno Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyó* “Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo. ŋuro yimiraró. Asa naru kano ene ŋuya o kopo naŋgurí quno ŋuno ŋande yimiraró, “Nondo komo Awando o meté yunowero mande kusiyaró ŋuro yimiranowó. Asa Yerusalem ma rotowero, o meté ŋu sopoyi qembe. Mande kusiyowí ŋuko ŋandiro, komo Jonko unipare yorero sono re yunaró. Quko naru tukuni naŋge Anutuko Yuqa Surumí ye re yunoweya,” yaró.
Ŋunde ŋuroko naru kano huruworo ŋande oseseyaŋgurí, “Uni Parámi, itaka naru ŋanope keto Israel yori eneŋo wiri yerete uniyembo naŋge pitu ko Israel unipare wiri yereweyape, ma kini?”
Ŋunde yi ŋande yimiraró, “Awa eneŋombo naŋge do naru o enesó-enesó qu tunoqeweya ŋu rokóŋaró. Ye naru ŋuro okeyá ta iŋowero mepémo kini. Quko imemoŋgo Yuqa Surumímbo mahero ye saŋayemo yotoro wimbu yunoweya. Ŋunde yunoní neneŋo muríne yesowowaŋgo. Yerusalem ŋuno, ko Judia, Samaria mira soso ŋuno, ko noko soso ŋuno yesowowaŋgo.”
Yesu samboko oró
(Mak 16:19-20; Luk 24:50-53)
Asa Yesuko mande ŋu yiní kini tiní toŋetero qeni riní koreko oní koporéko wisumuŋaró.
10 Oní wisumuŋoní samboko watí toŋeteyuriqo, waka ta naŋge uni irisa kutaqe ŋuno kaŋariyó. Uni irisa ŋu tuwiyari sara qu. 11 Asa ŋuno kaŋero ŋande osese yiririyó, “Ye Galili uni, do karo kina kaŋero koreko toŋeteyoteŋgo? Yesu Anutuko riní yorotoro samboko ote ŋundo imemoŋgo ŋundiro naŋge pitu ko maheweya.”
12 Ŋunde yiníqo, mira purí Oliv ŋu rotoro pitu ko Yerusalem ŋuno uŋgurí. Mira purí ŋu Yerusalem taŋgímo ŋuno, asa kheyómboro piruyó ŋuko Sapat naruko khete uyarewero quro piruyó ŋundiro. Piruyó ŋuko kilomita kanata ŋundiro. Hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindo ŋande yaŋgurí, ko Sapat naruko ŋuno Juda unipareto eneŋo miraye rotowero mepémo kini (Toŋeŋgurí 16:29 weyo). Asa ko kilomita kanata takaro khe ka howewero mepémo kini. 13 Asa ya quroko oro wasa koreko quno ŋuno oro kundite sopoyaŋgo. Owéye muko ŋandiro: Pita, Jon, Jems ko Andru; Filip ko Tomas; Bartolomeyu ko Matyu; Jems, ŋuko Alipeus koro naŋuní; ko Saimon, ŋuko Selot koro wini qu ka; “Selot koro wini” ŋuko saŋgirí uni. Enendo Rom unindoya kuma teyaŋgurí, dokoro Rom koro wiri yerete uni parámimbo ene sopo yerewero quro piyimiŋaŋgurí. ko Jutas, ŋuko Jems koro naŋuní. 14 Ŋu uni ŋuya pare kumi ŋuya soso kondé kaŋero newonde kanata na tero hariri teyaŋgo. Ko Yesu koro nimí Maria, ko Yesu koro kone-topé, ŋu ŋuya mahero eneya hariri teyaŋgo.
Matiasko Jutas mepé raró
15 Ŋu naruko ŋuno Pitako iŋondutu unipare keweroyemo kaŋero mande ka yaró. Qambuye ŋuko unipare 120 ŋundiro. 16-17 Asa ŋande yaró, “Uni topo, Jutas ŋuko noreya topo tero khonani ŋuya taró. Quko enendo khe witú yiriní unindo Yesu towaŋgurí. Ŋundiro naŋge mande ka sokomeko yote ŋu Yuqa Surumímbo komo Dewit maŋgó moŋgo yaró ŋu hamó tunoqaró,” yaró.
18 (Komo Jutasko o piyimi taró ŋuro kimoyó ŋu rero mira ka kimoro ŋuno rokaráŋoro nokono umbuní kowí kosaŋiní qahí soso huŋero nokono umburó. 19 Uni soso Yerusalem yaŋgurí qundo ŋuro iŋaŋgurí. Ko mira ŋu eneŋo mandeko ŋande ye nekaŋgurí, “Akelitama,” yaŋgurí. Owé ŋuro murí muko ŋandiro, “Sitú Mira.”)
20 Asa, Pitako ŋande yaró, “Hamó, komo suki mande ŋu Hariri Yambo koro sokomeko ŋande nakayáŋaŋgurí,
 
“ ‘Yayó ŋu kina yoní,
uni kato ŋuno ma kunditewero.’
 
“Ko mande kaŋuya ŋandiro,
 
“ ‘Uni meyowo kato khoyó ŋu riní.’
 
21 “Ŋunde ŋuro uni keweronanimo ka rokóŋatoka yoní. Rokóŋowato uni ŋuko Uni Parámi Yesu noreya uya mahe teyara naruko ŋuno yora, 22 asa Jonko sono re inaró qu noŋgo yate-yate Anutuko riní koreko oró, ŋu naru soso ŋuno norendo uni rokóŋowato ŋuko noreya yora. Eneya noreya Yesu uni tapu koŋgo pitu ko otoqaró ŋuro mande yesowoyowato.”
23 Asa uni irisa rokó yereŋgurí. Kako Josep, ŋuko Barisapas ma Jastus nekoyaŋgurí. Ko uni kako Matias. 24 Ŋande hariri taŋgurí, “Uni Parámi, keto uni soso newondeye qene iŋoyote. Keto uni irisa ŋa dani ka rokóŋaró ŋu nore witú nereka 25 Jutas koro mepé tero asáŋowí unindoro kho ŋa teweya. Jutasko kho ŋu huwóŋoro eneŋo yendémo toŋeró.” 26 Ŋunde yero mipu kumi raŋiqo, Matias koro mipu ŋu tunoqaró.§ “mipu kumi raŋiqo” ŋuro murí muko ŋandiro peka: uni irisa quro owéyari mipu kanata-kanatako ŋuno nakayáŋoro kusíko yorotoro kusí ŋu towo yukuwoní mipu ka roto umburó. Ŋande ye iŋaŋgurí, ko Anutuko mipu ŋu riní umbuweya. (Iŋo-iŋo Mande 16:33 weyo qembe.) Ŋunde ŋuro enendo asá yerewí uni** “asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí. 11 ŋuya kaŋaró.

*1:3: Anutuko unipareyó wiri yereyote naruyómo” ŋuno iŋondutu unipareko hamó Anutu kusuŋoyómo yowaŋgo.

1:12: Piruyó ŋuko kilomita kanata ŋundiro. Hutuŋo mande ŋuro iŋo-iŋo unindo ŋande yaŋgurí, ko Sapat naruko ŋuno Juda unipareto eneŋo miraye rotowero mepémo kini (Toŋeŋgurí 16:29 weyo). Asa ko kilomita kanata takaro khe ka howewero mepémo kini.

1:13: “Selot koro wini” ŋuko saŋgirí uni. Enendo Rom unindoya kuma teyaŋgurí, dokoro Rom koro wiri yerete uni parámimbo ene sopo yerewero quro piyimiŋaŋgurí.

§1:26: “mipu kumi raŋiqo” ŋuro murí muko ŋandiro peka: uni irisa quro owéyari mipu kanata-kanatako ŋuno nakayáŋoro kusíko yorotoro kusí ŋu towo yukuwoní mipu ka roto umburó. Ŋande ye iŋaŋgurí, ko Anutuko mipu ŋu riní umbuweya. (Iŋo-iŋo Mande 16:33 weyo qembe.)

**1:26: asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.