5
Te tiputipu see ttonu iloto te lotu
Teelaa se taratara maaoni raa e tere, maa te tiputipu hai huri raa e lasi haaeo iloo iloto kootou; naa tama iloo see lotu i TeAtua raa see sura te tiputipu naa. Taratara raa e kaumai maa e mee te tanata e moemoe ma te aavana hoou tana tamana. Deut 22.30 Kootou e ahu peehea i te tiputipu naa? Kootou e tau te nnapa i te tiputipu naa. Kerekereia te tanata naa ki see taka atu ki kootou.
Niaaina maa nau see noho taku tino tama ma kootou, nau e noho ma kootou iloto taku hakataakoto. Teenaa nau kunaa hakatonutonu are te tanata ni mee tana vana e hakallika naa, e mee pee ko nau e noho i te kina naa. 4-5 Te saaita kootou e hakakkutu iloto te inoa TeAriki Jesus ki lotu hakapaa taatou ma naa mahi TeAriki, kootou ki tiiake kootou te tanata naa ki naa rima Satan ki seua tana haitino. Kootou ki mee peenaa ki huri atu TeAtua no hakasaoria tana aitu i tana saaita ma ki hakatonutonu naa ora naa tama te maarama nei.
Te mee raa see tonu maa kootou e ahu. Kootou e illoa i te taratara e mee maa, “Te tamaa iis e tau te hakatipu te haraoa hakkaatoa.” Gal 5.9 Kootou ki tiiake te tiputipu see tonu kootou imua, ki ttonu hakaraaoi iloo kootou. Teenaa kootou ma ki mee ma se haraoa hoou see hakauru ki te iis. Nau e iloa maa kootou ni tama peenaa. Te Kaikai te Pasova taatou raa ku tae, teenaa i Christ, te Sukua Sipsip taatou e tuku maa te Pasova raa ku oti te taia no mate. Ex 12.5 Saaita taatou e hakakkutu ki kkai i te Pasova raa, taatou ki see kkai ma te tiputipu naa haisara taatou imua, e mee pee ko te haraoa e hakauru ma te iis. Taatou ki kkai maa te tiputipu e tonu maaoni, e mee pee ko te haraoa see hakauru ma te iis. Ex 13.7; Deut 16.3
I loto taku pas ni sissii atu raa, nau ni taratara atu ki see hakapaa kootou ki naa tama e hai huri. 10 Teenaa nau ni see taratara maa i naa tama e nnoho poouri teelaa e hai huri, e kaimmate ki naa mee laatou, e kailallao, aa e lotu ki naa aitu laatou e penappena. Seai. Ki mee maa nau ni taratara atu ma ki hakattaha kootou i naa tama peenaa raa, kootou naa e tau iloo te hakattaha hakaoti ki see nnoho kootou i te maarama nei. 11 Nau ni taratara are ma ki see hakapaa kootou ki te tama e hai maa ia se tama e iloa i TeAtua, tevana iaa se tama e hai huri, e kaimmate ki ana mee, e lotu ki naa aitu e penappena, e maaisu kaa, e unu sara, aa e kailaarao. See mee hoki maa kootou ki nnoho ka kkai hakapaa ma se tama peenaa.
12-13 Tevana iaa teenaa seai se heuna aaku ma ki hakatonutonu naa tama see lotu. TeAtua soko Ia ma ki hakatonutonu i laatou. Kootou e tau koi te hakatonutonu naa tama e lotu hakapaa kootou. E mee pee ko naa taratara te Laupepa Tapu raa peelaa, “Kerekereia te tama e sosorina hakallika iloto kootou.” Deut 13.5; 17.7 (LXX)

5.1 Deut 22.30

5.6 Gal 5.9

5.7 Ex 12.5

5.8 Ex 13.7; Deut 16.3

5.12-13 Deut 13.5; 17.7 (LXX)