5
Taatou e hakassaoria Christ
Taatou ni hakassaoria Christ ki see hainattaa taatou te tautari ki naa Loo. Teenaa kootou ki sosorina pee ko naa tama teelaa ku oti te hakassaoria. Kootou mmata ki see ffuri kootou no nnoho hoki i laro naa Loo.
Kootou hakannoo mai! A nau, Paul, e kauatu te taratara nei: Ki mee kootou e tiiake ma ki oo atu ni tama no haia kootou ma ki ssere, teenaa e mee maa Christ ni see hai vana e taukareka ni mee ki kootou. Nau ku hakaapo atu hoki te taratara nei: Ki mee se tanata e tiiake ma ki oo ake ni tama no serea ia, te tama naa e tau ki tautari ki naa Loo raa hakkaatoa. Naa tama i kootou teelaa e tautari ki naa Loo ki ttonu naa ora laatou imua TeAtua raa, naa tama naa ku oti te hakakkee soko laatou i Christ. Naa tama naa ku see takkoto i laro te laaoi TeAtua. Tevana iaa te mee e taaria taatou, naa tama e ttaka ma TeAitu TeAtua raa, teenaa TeAtua ma ki hakatonu naa ora taatou ki ttonu imua ana karamata, i taatou e lotu i Christ. I te saaita taatou e hakapaa ki Christ raa, te mee raa ma ki see hakamaatino maa te tama raa e ssere aa ma te tama raa see ssere; taatou e hakatau peellaa hakkaatoa. Te mee hakamaatua raa, teenaa ko i-naa hakataakoto tonu taatou i Christ, teelaa e laaoi ai taatou i telaa tama.
Kootou ni meemee vare koi imua! Kootou ni puuia e ai ma ki see tautari kootou ki te hakamaaoni? E aa? Kootou ni ppuratia peehea te tama naa? Teenaa seai ko TeAtua, i te aa i kootou ni tama e kannaatia a Ia. E takoto tana taratara e mee peelaa, “Te tamaa iis e tau te hakatipu te haraoa hakkaatoa.” 1 Cor 5.6 10 Nau e iloa hakaraaoi iloo i kootou, teenei e mau ai taku manava i kootou. I taatou e tautari hakapaa i Christ raa, teenaa nau e iloa maa kootou ma ki see hakannoo ki telaa tama. Nau e iloa hoki maa te tama teelaa e hai ma ki huria a ia naa manava kootou naa, niaaina maa ia se tama peehea raa, te tama naa ma ki mee pakavaina TeAtua.
11 Aku taaina ma aku kave nei, ki mee maa nau e hakaea peenaa maa naa taanata raa ki ssere naa kina laatou, ai nau e hai haaeoina ai naa Jew raa i te saaita nei? Ki mee maa nau ni hakaea maaoni te mee naa raa, teenaa naa Jew raa ni see lavaa are te lloto maa i aa nau e hakaea i te mate Christ i aruna te kros. 12 Nau e hiihai maa naa tama teelaa e hai ma ki huria laatou naa manava kootou naa ki tiiake ki ssere naa kina laatou.
13 Kootou, aku taaina ma aku kave nei iaa, kootou ni kannaatia TeAtua ki see nnoho kootou i laro naa Loo. Tevana iaa kootou see mee maa i kootou ku see nnoho i laro naa Loo aa maa kootou ku ffuri no mee naa vana e hakallika teelaa e ttuu ai naa huru kootou. Seai. Kootou ki hakassura te manava laaoi, teenaa ki tokonaki kootou ki telaa tama. 14 I te aa, te hakataakoto naa Loo raa hakkaatoa e takoto iloto te Loo tokotasi nei: “Manava laaoi i telaa tama, e mee ma ko i-oo manava laaoi iaa koe soko kkoe.” Lev 19.18 15 Tevana iaa, ki mee maa kootou e sosorina pee ko naa manu vao e kaittama, e hetaa ka heheatu soko kootou raa, teenaa kootou ki roorosi hakaraaoi iloo ki see maseu kootou.
TeAitu Tapu ma te tiputipu te tama
16 Teenei e taratara atu ai nau i te mee nei: Kootou ki tautari ki naa tiputipu TeAitu Tapu, ki see haka akottia kootou naa vana naa tinotama kootou e oti manava ai. 17 I te aa, naa tinotama taatou e fiffai ki te tiputipu TeAitu Tapu see hiihai, aa TeAitu Tapu e hiihai ki te tiputipu naa tinotama taatou see hiihai. Naa vasi e lua nei e taukaa ki laaua, teenaa e mee maa kootou see lavaa te mee naa vana kootou e fiffai maa kootou ki mee. Rom 7.15-23 18 Ki mee maa kootou e tautari ki TeAitu Tapu, teenaa e mee maa kootou see takkoto i laro naa Loo.
19 Naa sosorina te tiputipu see tonu raa e mattino: Teenaa ko naa sosorina e hai huri, e mee ki naa vana e kerekkere, e sosorina ma ko naa poi, 20 e lotu ki naa aitu hakalellesi, e hai ki naa pakava, e hakatauttau ka hetaa ma telaa tama, e manava haaeo i telaa tama, e haaeo, aa e manava kailallao. Naa tama naa e hakakkee no mee naa kuturana laatou soko laatou ki hakatauttau laatou ma aaraa tama. 21 Naa tama naa e ttaka ma naa manava kaimannako, e unu sara, e taffao ka hai ki naa vana kerekkere laatou, aa e hai ki aaraa vana hoki see ttonu. Nau e hakaapo atu hoki taku taratara ni kauatu imua: Naa tama e hai ki naa tiputtipu nei ma ki see ttae no nohoria laatou te Nohorana TeAtua.
22 TeAitu TeAtua raa iaa e mee te tama ki manava laaoi i telaa tama, ki taka ka hiahia, ki nohonoho laaoi ma telaa tama, ki noho seemuu i ana saaita e hai haaeoina, ki manava aroha, aa ki sosorina taukareka ki telaa tama, ki taaohi ki tana lotu i TeAtua, 23 ki meemee hakaraaoi telaa tama, aa ki lavaa te roorosi hakaraaoi ki ana sosorina. Naa Loo raa see hai taratara e ppui naa tiputtipu nei. 24 Naa tama e tautari ki Jesus Christ raa ku oti te tiiake laatou te tiputipu naa tinotama laatou ma naa sosorina ni kaimannako ai laatou. 25 Taatou ku oti te hakaoratia TeAitu Tapu, teenaa taatou ki tautari ki ana tiputipu. 26 Taatou ki see ahu, aa taatou ki see haia taatou telaa tama ki loto. Taatou ki see manava haaeo i telaa tama.

5.9 1 Cor 5.6

5.14 Lev 19.18

5.17 Rom 7.15-23