6
Ttiputipu te hakatonutonu
Ki mee se tama i kootou e hakatautau ma telaa tama te lotu, ai kootou iaa e kkave te heaatuna naa ki hakatonutonu naa tama see lotu i TeAtua? Ai kootou see tiiake naa tama TeAtua raa ki hakatonutonu te heaatuna naa? Kootou see illoa maa naa tama TeAtua raa ma ki hakatonutonu naa tama te maarama nei? Aa ki mee maa teenaa ko kootou naa ma ki hakatonutonu naa tama te maarama nei, ki mee raa kootou see tau te hakatonutonu naa tama sara naa? Kootou see illoa maa taatou ma ki hakatonutonu naa ensol? Teenaa taatou ki lavaa te hakatonutonu naa tamaa sara peelaa. Ki mee ni vana peenaa e ssura iloto kootou, e aa, kootou ma ki kauake naa mee naa ki hakatonusia naa tama see ilotia ma ni tama i te lotu? Nau e taratara atu peenei ki nnapa kootou! E aa? Kootou ku seai iloo see tama tokotasi i te lotu kootou naa e atamai ki lavaa te hakatonutonu ma se heaatuna iloto kootou naa tama e lotu? I te saaita nei raa, teelaa ko te tama are e lotu raa e hakattaki tana taina ki naa tama see lotu raa ki hakatonutonu te heaatuna laaua naa.
Te tiputipu kootou e hakatauttau soko kootou raa e hakaari peelaa maa kootou seai ni tama e lotu maaoni. Kootou ku seai iloo ki fiffai maa ni vana kootou e hakassaraina se tama sara. Kootou hoki ku seai iloo ki fiffai maa se tama e too tana mee i kootou. Tevana iaa teenaa ko kootou naa are e hakassaraina kootou ka kailaaraotia kootou naa mee naa taaina ma naa kave kootou!
Kootou e illoa koi maa naa tama haisara raa see lavaa te nohoria laatou te Nohorana TeAtua. Kootou ki mannatu hakamattoni lokoi i te mee nei: naa tama e hai huri, naa tama e lotu ki naa aitu e penappena, naa tama e hai huri ma naa aavana aaraa tama, naa taanata e moemmoe ma aaraa taanata, 10 naa tama e kailallao, naa tama e kaimmate i naa mee laatou, naa tama e unu sara, naa tama e taratara hakallika i telaa tama, aa naa tama e taa aaraa tama ki huuina laatou naa hekau naa tama naa; see hai tama peenaa ma ki nohoria laatou te Nohorana TeAtua. 11 E mee aaraa tama i kootou ni mee peenaa, tevana iaa te tiputipu te haisara raa ku oti te uiia TeAtua i kootou. Kootou ku oti te hakatapuria ki TeAtua; kootou ku oti te hakatonusia TeAriki Jesus Christ ma TeAitu TeAtua ki ttonu naa ora kootou ma TeAtua.
Te hare tapu TeAitu TeAtua
12 E mee te tama ma ki taratara peelaa, “Nau e ttana te mee naa mee hakkaatoa.” E maaoni, tevana iaa see mee maa naa mee hakkaatoa e taukalleka kiaa koe. Nau e lavaa te taratara maa nau e ttana te mee naa mee hakkaatoa, tevana iaa nau see lavaa te tiiake ma ki hakavaarea nau i aku mee e mee naa. 1 Cor 10.23 13 E mee telaa tama ma ki taratara peelaa, “Te kaikai raa se mee te manava, aa te manava raa se kina te kaikai.” E maaoni, tevana iaa naa mee e lua naa ma ki hakaotina TeAtua. Te haitino raa seai se haitino ki mee ki naa vana hai huri, teenaa se haitino ni kauatu ki heunatia naa heuna TeAriki. Teelaa ko TeAriki raa e roorosi i te haitino te tama. 14 TeAtua ni hakamasike TeAriki i te mate, teenaa naa haitino taatou hoki ma ki hakamasikeria a Ia hoki ki ana mahi.
15 Kootou e illoa maa naa haitino kootou ni vasi te haitino Jesus Christ. E aa? Nau ki too se vasi te haitino Christ no hakapaa ki te haitino se ffine hai huri? E hainattaa iloo! 16 Kootou pee ni see illoa maa te tanata e moe ma te ffine hai huri raa, laaua ku mee ma se haitino tokotasi, anii? Te Laupepa Tapu raa e taratara hakaraaoi iloo peelaa, “Takarua naa ma ki mee ma se haitino tokotasi.” Gen 2.24 17 Tevana iaa, te tama e hakappae ki TeAriki raa, laaua ma ki ttaka ma see Aitu tokotasi.
18 Tiiake te tiputipu hai huri! Aaraa haisara te tama e ppena raa, see hai vana e mee ki tana haitino. Te tama e hai huri raa iaa, a ia e mee pakava tana tino haitino soko ia. 19 Kootou see illoa maa naa haitino kootou naa ko te hare tapu e takoto ai TeAitu Tapu ni kauatu TeAtua? Teenaa seai ni haitino kootou soko kootou, teenaa ni haitino TeAtua. 1 Cor 3.16; 2 Cor 6.16 20 Kootou ku oti te suia TeAtua ki te mate tana Tama. Teenaa, kootou ki hakanau i TeAtua ki naa haitino kootou.

6.12 1 Cor 10.23

6.16 Gen 2.24

6.19 1 Cor 3.16; 2 Cor 6.16