^
2 Kolin
Youtumba mede
Poldi Bepaŋ’walaŋ yokulema mededok youtumbalak
Bepaŋ’walaŋ siloŋ tobogoŋ hogokdi tuwot hinek tilak
Pol adi Kolin metam yalaŋ mu yeniŋguk
Pol adi ne’walaŋ mebi yoguk
Poldi Kolin yokwetneŋ mu udaneeŋ uguk
Me niŋ tubudidime tiŋa kougoŋ kotigoŋ menot timindok
Bepaŋ’walaŋ mededi wahu munduŋ tilak
Bepaŋ hatihatinit adi’walaŋ Munabulidi welehik gineŋ kudi youkuk
Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ kwanai u tinahukut hautanit
Welenik diniŋ yawe adi Wapumdigoŋ fiyataŋakiyelak
Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ adi yawenit moŋ
Pol adi malabumuŋdi weleŋ mu tubugweheyeguk
Pol adi Bepaŋ’walaŋ kwanai titiŋdok lakata mu tuguk
Kwetfoloŋ folofigita eŋ bulaniŋgoŋ nadineem wondi fofoŋnit
Indi’walaŋ hatihati fafaŋeniŋ kunum gineŋ hatak
Iŋoŋ adi buŋambu kwetneŋ hatiyam
Pol’walaŋ mebiŋiŋ u Bepaŋ eŋ meeniŋdi wanaŋ nadigiŋ
Bepaŋdut welekubugoŋ hatidok yofolok tuguk
Aposel heki adi Bepaŋ’walaŋ kwanai hati tulune malabumuŋ fee mintayemguk
Pol adi meeniŋ Kolinhi weleŋdi kisaŋ yabukahileguk
Kadakaniŋ eŋ kedem adi menot mu tiyamuk
Pol adi Kolinhi metamdi welehik mu kahiledok yeniŋguk
Pol adi Kolin yokwetneŋniŋ mede kahat nadiŋa weleŋ utumba tuguk
Welefigita nadiŋa kedebadok
Kolinhi me adi Taitus welemomooŋ timiŋgiŋ
Metam Masedoniyahi Bepaŋ’walaŋ kayoŋbop hatiiŋ adi lodagiŋ
Wapum’walaŋ metam yehitubu-lodadok bomboŋ bopnegiŋ
Taitus eŋ noliŋiyat menot tiyemdok mede
Fukut timeŋ tiulidokodok yeniŋguk
Bepaŋ adi meeniŋ welehikdi lodaune siloŋdok bomboŋ boiŋ aditok nadiune utumbalak
Poldi kwanaiŋiŋ yalimiŋ tiŋa mede yoguk
Me niŋdi Pol nintiŋafo tuguk
Kwanai doktiŋa sigitiŋalo mu titiŋdok
Pol eŋ aposel yalayalaŋ heki’walaŋ mede
Kolinhi me adi kwanai-me yalayalaŋ mu yehikelekukiŋ
Pol adi folofigita gineŋ hatiluguk
Bepaŋdi Pol nadinadiŋiŋ tubutomuŋa mede hebiniŋ niŋguk
Pol adi malabumuŋ gineŋ haliŋila saŋiniŋ beluguk
Pol adi Kolinhi metam weleŋdi hinek yabukahileguk
Yom mede yodok
Yokiliti mede
Yokahaŋ mede