5
A nitagorong mana tar Tuna God
* 1Jo 4.15Maisir tamata gera tagorong mana tang Iesu pare, Inggono ter Kristo, gisina ka kotpokoso o bung tuna God, doh mais ra malauelhir tang Tamanon, gisina ra malauelhir pono tar Tunon. Gine te hape ri ate tun pe inggeig pare, ri malauelhir pe toso bung tuna God, inggeig i malauelhir tang God, kari uakeluk tena ualatuton. * Jon 14.15,23-24Tar malauelhir tang God ter tengkana teene, “Uakeluk tena ualatuton.” Doh ginin ahik paha parakukuh tagigeig tar uakeluk. Ge inggeig uakapa tun peene ro bung tuna God i touahiua manasa tar niguatar saane i kot. Gine ter uleikir nitampopokoho ka pehuara peinir kot, inggeig i tagorong mana tang Iesu. Maiono ke touahiua tar niguatar saane i kot? Teesine kompe geka tagorong mana tang Iesu pare, a Tuna God.
* Jon 1.29-34Iesu Kristo Inggono ter tang sioko ke laha tar kodom, ka me uahuhu pein, karo me tading ro deuatingin ke me mata pe. Inggono ahik pah ke laha tar kodomo puk, bo Inggono ke laha tar kodomo doho deuatingin. A Iabena Dedeil teke tur keip, kare hire tauete toro man, teeit a Iabena Dedeil Inggono teger uauaman. Ge a touono per inete rasit ura tur keip, kara hire tauete toro mana tagigeig tang Iesu, * Jon 15.26a Iaben, kara kodom, kara deuating, doha touonor inete rasina ka uelhote. * Jon 5.32-37Inggeig i tagorong mana tar haua gera hire taueteigir tamata tagigeig, bo a haua puk geke hire taueteig God, ginina ter inete uleik, doh inggono ke hire tagigeig toro mana tar Tuna katong. 10  * Jon 5.36-40Mai re tagorong mana tar Tuna God, inggono ke sanga dede tar uelhire geke hireig God tatanon. Bo mai ge ahik pahe tagorong mana tang God, inggono ke kulangua tang God a bohoboh, teeit inggono ahik pah ke tagorong mana tar uelhire ger man geke hire uamatoto tolaig God tar Tun.
11 O uelhire gero mana te pare, God ke heir tagigeig tar nitua gere moko dedengua, doha nituaon e moko tar Tunon. 12  * Jon 3.36Mai gere uangoul tagu tar Tunon, inggono na nitua, doh mai ge ahik pahe uangoul keip tagu tar Tuna God, ahik mena nitua gere moko dedengua.
A uadouhinar men
13  * Jon 20.31Inggo ku bolome tanininanine tamiuoumene rung tagorong mana tar hanganar Tuna God, maeit rung ateoum pare, remi nituaoum e moko dedengua. 14  * Jon 14.13-14; 1Jo 3.21-22Gine ter nitagorong mana re reih uahuhut tagigeig tang God. Geti dangata inggeig me inete tang God re malara pe, inggon e longoro tagigeig. 15 Doh geti ate inggeig pare, inggono ke longoro tagigeig tar haua ki dangatain, inggeig song ri ate tun pare, i turung kale tar haua ri dangatain tatanon.
16  * Mat 12.31Doh me tang sioko geke banga me uanotougigeigene ri tagorong mana tang Kristo ke guata tar niguata uasa ge ahik pahe uoum keip tagu toro mat, inggonor tang sioko pake lotu tang God mare heirono tang uantonono tar nitua. Inggo u menmene tas mais ka guata tar niguata uasa ge ahik tagu pahe uoum keip toro mat. Bo a niguata uasa gere uoum keip toro mat e mok. Inggo ahik pah ku kula pare, o lotua tas mais ra guata taninin. 17 A mamang niguata uasalik ginin a sa, bo ahik puk pah teenina uakapa re uoum keip toro mat.
18  * 1Jo 3.9Inggeig i ate pare, mais geka kotpokoso tur tang God, ahik pah ra uaateis tar niguatar sa, ge a Tuna God pe e kapil uaia tun tasisin, doh Satan ahik pahe matot e mamantouo tasisin. 19 Inggeig i ate pare, inggeig o bung tuna God, bo gane puk i koto uakap e moko tena nikauekon, kare na nitampopokoho Satan. 20 Doh inggeig i ate pono pare, a Tuna God ke laha tar me uanaman manate tagigeig, maeit ri ate inggeig tatanono pare, a God noman. Doh inggeig i uangoul tagu tatanono gere uaman, kare tar Tunono pon Iesu Kristo. Inggono ter God noman, kare ter nitua gere moko dedengua.
21 Ro bung tug! Mung kapil katongosioum tasir god bohoboh.

*5:1: 1Jo 4.15

*5:3: Jon 14.15,23-24

*5:6: Jon 1.29-34

*5:8: Jon 15.26

*5:9: Jon 5.32-37

*5:10: Jon 5.36-40

*5:12: Jon 3.36

*5:13: Jon 20.31

*5:14: Jon 14.13-14; 1Jo 3.21-22

*5:16: Mat 12.31

*5:18: 1Jo 3.9