2 Jon
O uatorikina ro bolobolo ke boloin Jon
No uatorikina ro bolobolo Jon
O uatorikinaro Jon, o bolobolo puhin i lolono toro Baeboul tar timuhur uelhote.
A tamata ke bolo tana roono te Jon geke bolo pono toro Uelhire Uaia tang Jon, karo uatauete toro uelhire gero ou, doho gime torik baka polukompe ro bolobol.
O uatorikinaro Jon o mene ualsira tagigeig mari malauelhir tasir gisiameher tamtang tagorong man. God ke ualatoho tagigeig tar uelmalahirisieg (2Jo 5-6).
Inggeig paka hik pahi tangana mo tamata gera mene ualasira me inete me sa e lain tang Iesu (2Jo 7-11). Ge Iesu pe te God. Bo ke me tamata puk, mare me mata tagigeig. Tar binaka ke mata Inggon, Inggono ke kale tar uelmahingin tenagi niguata uasaeig.
A puhonene tero mene tun ro la tasir tamatang tagorong man.
I lolono toro bolobolo rone:
A meneng uakalahar 1-3
Na kalekinaler nimalauelhir 4-6
A uatagin tar niate ger boh 7-11
A uadouhinar menemen 12-13
1
Inggeig i kale uanono tono uelhire God gero man, kari tagin tasir tamata gera ualasira siok
O bolobolo rone o la tur tang Jon ger mamahoholik. Inggo John ku bolo uamatotola tar kuaha geke uamatotoin God menia toso bung tuna geru malauelhirintiehe tunusio toro man, doh ahik pah inggo puk, bo gisine ponompe ra ate toro mana tang God. Ge o mana pe o uangoul i lolono tagigeig, karo turung moko dede tagigeig tar mamang binakalik.
A hamhamas, kara niueldolom, doha uelhiarou e la tur tang God ge Tamagigeig, doh tang Iesu Kristo ger Tunon e me turung moko tagigeigene ri uangoul keip toro man, kara uelmalahir.
Uangoul keip dede toro man
* 3Jo 3Inggo ku uahantiehe tun tar binaka ku ueltupara tasir gisiamehe ro bung tumua ka uakeluk tun pe toro man misiana ke ualatoho pe Tamagigeig tagigeig.
* 1Jo 2.7Er kuah, inggo ahik pah ku bolome totomua me timuhur ualatut, bo ginine te geki longoro tur kompesieig tar uakekenen. Inggo u marang kula uapopokoho kompe pare, i uelmalahiresieig. Doha uelmalahironene inggeig i uakeluk tena ualatuton misiana kung longoro peoum tar uakekenen, doh na ualatutono teene, “I uelmalahiresieig.”
Inggeig i sanga uanono dede tono uelhire Kristo
* 1Jo 4.1-3O bureher tamatar bohoboho gera kula tang Iesu Kristo ahik pah ke la siraha tar tamat. Gisina ka la ueltebeir uakapane i koto uakap. Doha tamata gere kula paar, inggon a bohoboh, kare na uelmatan Kristo. Mung tagin teil mara hikioum pah mung uaheil tar bulauamiu geki kalekinalentiehe tun pe inggeig. Mung tur uapopokoho kompe marung siokor kaleoum tar bulauamiu uakapa tun i Heuen.
Mai gere uasalain, kare uoumuoum teil re ualasira pe tar giniamehe siokor niualasir, doh ahik pahe uakeluk tena niualasira Kristo, inggon ahik pahe uangoul keip tagu tang God, bo mai re uakeluk dedempe tena niualasira Kristo, inggon e uangoul tagu tang God Tamagigeig mer Tun.
10 Doh mai re pokoso tamiuoum, doh ahik pahe uakeluk tar ualasirar nang Kristo, ahik pah mung kilauatoro tatanono tenami um, karung uamaluana tatanono tang hingiar hagar. 11 Mai re kilauatro tatanon, inggono ke kale keip manasain ro bohoboh, kare tar niguatanitir sar nanon.
A uadouhinar men
12 Inggo nagu bureher mene ru marang boloig tar uahire tamiuoum, bo ahik puk pahu marang bolo uahiualaane. Inggo u tagorong mana teil pare, u la pokoso tun tamiuoum, kari uelbange tunusieig, song ri ueluatata tokah, maeit regi niuaheig e la unga uaha tun. 13 O bung tuna tahim kuaha geke uamatotoin God, ka heir tenas niuah e lame totomua.

*1:4: 3Jo 3

*1:5: 1Jo 2.7

*1:7: 1Jo 4.1-3