11
A tang torik ura tur keip
* Isk 40.3; Sek 2.1-2Inggo ka heirio toro uoh ra uoto paramain tar inete ue a butur, kara hireio pare, “Tentur karo la parama tena umang lotu God ger dedeil, karo oltang uahung, karo aha tasir tamatang lotu ge kaeis. * Luk 21.24; UGO 13.5Bo i morenehia, ingga o hiliu, ahik paho parama tagu, teeit a buturuono ka heirin tasir gime uan. Gisina ra turung uiloh, kara bilinggala ueltebeir tar uan uleik ger dedeil tar toueitir hangaul, kara torikir bialok. Doh inggo u turung heir tar nitampopokoho tenag tang torikir tang tur keip rasin ura hire tauete tono uehire God tar siokor taosein, kara 260ir marein tar haua re turung pokosolaeit i uoum, rasin ura loho teil tar gomonong ueldolom.”
* Sek 4.3,11-14Rasina tero torik ro oliv, karo torik ro toktokono ro lam e tur i uoum tar Tamata Nomanang tar uanene i kot. * 2Sa 22.9; Ker 97.3Ge me tang sioko re uedanga tar uauelmahing tasrasin o hue o la tur tar uauas rasin, karo mamantouo tosnosira uelmatana rasin. Ter siokono kompe hape re turung mata pe me tamata gere marang uauelmahing tasrasin. * KT 7.17-20; 1Sa 4.8; 1To 17.1Rasin ura kale teil tar nitampopokoho tar uapisar, maeit ahikono pahe matotong huana tar binak ura hirhire uoum teil rasin. Rasina ura kale teil pono tar nitampopokoho tar uapalih tar laur mare deuating. Doh tar mamantouo tar pang uanene i koto tang hingiamper ro mata uasa, ura malarain.
* Dan 7.21; UGO 12.17; 13.7; 17.8Tar binak ura uakapa rasina tenasira ueluelhire a inete ger roke gere turung tauete turuha tar butur ger uailolontiehe tun, e me turung uelkoi keip tasrasin, kare turung pehuar, kare tung pous tasrasin. * Luk 13.34Doha tukunus rasin e turung rikin tar lele tar uan ger uleikintiehe tun geka uakuseinir Tamata Nomana tar korose gera uamuamisiana tolain i Sodom ue i Isip. Tar touonor marein, kara puh o mamang tamatalik, karo mamang matinalik, karo mamang uelhirelik, karo mamang pang uanilik uakapa tun ra turung bangang duk, kompe tar tukunus rasin, kara de mata keu uatoro tar tukunus rasin. 10 O tamata uakapa tunane i kot ra turung uaha tar tang torik rasin, kura mata pe. Gisina ra turung ualauah, kara ueluelbulie katongois tenas inet. Teeit rasinar toking propet kura heir tun tar uelmahing tasir tamatang gane i kot.
11  * Isk 37.5,10Bo i muduhia puk ke karuh baka per touon, kara puhur marein a romong nitua ke me hiku tasrasin, e la tur tang God, rasina kura tur kai, doh mais ka banga tasrasina ka sokoro uasa tun. 12  * 2To 2.11Song ka longorosina tar uau e kula ualeikintiehe turuha i Heuen tasrasina pare, “La kaiahane!” Rasina kura la kai keip toro mahar langit i Heuen, binaka ra banga nosira uelmatan.
13  * UGO 6.12; 16.18Ahik me manasan tar binakon ke nunur nun a uleikintieh tun, ke mamantouongua toro sioko ro mahar, karo mahar lusio teko udeil tar uan uleikon. A mouitir taoseinir tamata ka mata tar nun. O gisiamehe geka tua ka sokorontiehe tun, kara uatakai tar God gere uangoul i Heuen.
14  * UGO 9.12A uatorikinar niueldolomo ke la uoum, a uatouononor niueldolom e uahutung pokos.
O uamouitina ro tuil
15  * KT 15.18; Ker 10.16; Dan 2.44; 7.14A uamouitinar anggelou ke u tono tuil, doha uau e kula ualeikintiehe turuha i Heuen pare, “A nitoiang gane i koto uakapa tun e moko manasa tar nikauekeng tenagi Tamata Nomaneig, kare tena nikaueke na Kriston, kare turung kaueke dedengua tar mamang binakalik.”
16 Doh gisisir torikir hangaul, kara tang toueitir mamahoholik gera tabila tenas tabtabila uleik i uoum tang God ka siokor hatup uahiu, kara lotu tang God. 17 Gisina ka lotu pare,
 
“Inggeim mi heir tun tar niuaha totomuar Tamata Noman,
a God ger tampopokoho tun gero uangoulung sioun, karo uangoulene daan.
Teeit ingga ko kale keip tereng uleikir nitampopokoh,
karo uakekene manasa tar kauekane i kot.
18  * Ker 110.5; 115.13; Roum 2.5; UGO 20.11-13O mamang pang uanilik ka nimalian.
Bo reng nimaliana pukua gere la dede gine pono re lame. Doha binakang kedanga tasir mat ke pokoso manas,
kare tar bulaua tapokis tosnongo tamatang kalekinale o propet, kare nongo tamat, kare mais ka ueltada tar hangoumua, hingiamper tamata ger tohangan ue ahik.
Doh tar mamantouo tas mais gesir mamantouane i kot.”
 
19  * Hib 9.4; UGO 8.5; 15.5; 16.21Na umang lotu God ger dedeil i Heuen ke takapuk, doha bokisinginar uelhote ka keip uasoloin ium, kare kanauar kanau, kare pilar pil, kare nunur nun, kare duduhar mahar ais ger popokoho sira tar palau.

*11:1: Isk 40.3; Sek 2.1-2

*11:2: Luk 21.24; UGO 13.5

*11:4: Sek 4.3,11-14

*11:5: 2Sa 22.9; Ker 97.3

*11:6: KT 7.17-20; 1Sa 4.8; 1To 17.1

*11:7: Dan 7.21; UGO 12.17; 13.7; 17.8

*11:8: Luk 13.34

*11:11: Isk 37.5,10

*11:12: 2To 2.11

*11:13: UGO 6.12; 16.18

*11:14: UGO 9.12

*11:15: KT 15.18; Ker 10.16; Dan 2.44; 7.14

*11:18: Ker 110.5; 115.13; Roum 2.5; UGO 20.11-13

*11:19: Hib 9.4; UGO 8.5; 15.5; 16.21