LUKE OTOHU TA EVANERIA
1
1-2 Ajao nau embo okose, Theophilus, eto Iesu kiari embopo eto ke agi embopo na tapa do uoi ere koguahera eto ere ingihahera avo hihi tirihore embo nei nei na ingihe etokito kakajekeagora eto ahe poekagora. Avoeto nanena eha rate ihikena ai ta eto puvuto eha oroho ei ta ari do uija eto ke do ijija avo tapa sirikehene tambu ehei no degi ta ere kajihena. Avoeto mahu ahe poekihe ari ingari avo ei ta eheketo humota ari haite kito ke be aisoa.
John bapataito embo avo e na ehara ta ingena amita ke
Eto enda Judea ta King Herod ta iji te priest vahai javo Zechariah amo Abijah ta javo ta priest pure ere uahija amite amita ae javo Elizabeth amo priest mahu javo Aaron ta ahijera, amina Bada God ta ke pepeni te ari te tapa agi ere uahera avoeto God ta tihi ta ae te ivu te jajavotohora te enana meni ingae mihahera evovo ari iji auvena.
8-9 Eto priest ta ari avo Zechariah ta priest pure ari embopo ta pure iji puvunu amuna priest pure aisuja avo ituha tuho te koso te jigio Zechariah na tuho kororo eto humbuto Bada ta temple ta horeto ji pangire mune te avo pene gaga ta iketo undukenu evikihie iposi God ta degi vihina. 10 Eto iposi vihari iji te Zechariah temple jo ta pure ue mihinu embomeni isapamane araha ta horuketo pari ue mihio 11 Bada ta Anera na pene gaga ingeni be hena ta irerembeto mihinu 12 Zechariah na kito tututu ue joru unu 13 Anera na amita degi ke einge ena. “Zechariah, joru aojo. No pari eagoa avo God na ingito au no ae Elizabeth na meni ingau meni amita javo John ikejo. 14 Eto meni ingasuja avoeto ungo te embomeni tapa te tunga javotoho ue osa aisova. 15 Amita be amo amina Bada ta tihi ta embo dombo aisuja eto ‘wine’ te ‘gin’ te umo ainge amo mane indesuja te e ta hini ta eto Ahihi Otohu na jo enetasuja. 16 Eto amina au Israel ta meniundi na jo ahereketo enana ta Bada God ta degi egerembasora. 17 Eto peroveta Elijah avo Ahihi Otohu na sovera ikena ainge dombo amita degi sovera ikau Bada ta tihi ta pure ue embo amuna Bada ta toho aisora avo siriketo nununga ururou mamone na ehako meniundi osa aisora eto God ta ke agi ae embomeni na embo jajavotoho ta kiari avo uje aisora.” ainge Anera na enu, 18 Zechariah na amita degi ke einge ena, “Namo te nau ae te dago evovo ere ora avoeto ke erea avo ke be rete amo daingeto kione?” 19 ainge enu, Anera na ke mine einge ena, “Na Gabriel God ta tihi ta heteto iragona avo no degi ta duru javotoho erevi ana ikehei puvena. 20 Avoeto ke nau ingijo, umo ke nau ingito ke be ae ehea avo eto pe no vahaikano ke ambu eto ere uma ke erena avo puvurou kito ke ehako aisoa.” 21 ainge Anera na ijinu ingihe mihinu embomeni araha ta simba mihia amina Zechariah do ue iji koso ena avo hotembea. 22 Eto Zechariah araha ta puvuto ke ari inono ae enu ingeni na ahe ahe enu embo kito einge hotembea ‘Temple jo ta ehure ainge kito puvuto ere ua’ ainge hotembea. 23 Eto amita pure unu iji irae enu tohota da ta pambuna.
24-25 Eto amita ambota ae Elizabeth na urete eto ke einge ena, “Na meni ingae mihie amo embo na koguore me kiagona te God na na kito ehei nau me irae ehija,” ke ainge eto hariga 5 amita jo ta amo bande jo ta pere mihahija.
Anera Gabriel na Mary ta degi ke ikena
26 eto Elizabeth urete ena amo hariga 6 irae enu Anera Gabriel avo God na ikenu veto enda Galilee ta da vahai Nazareth ai ta pambuto 27 kakara vahai javo Mary avo King David ta ahije vahai Joseph na jimbaja e mamo na kerea rate jimbae mihinu Anera amita degi 28 puvuto ke einge ena, “Oro, God ta osari kakara, Bada umo te iraguja,” ainge enu 29 Mary na ingito pekari amita be amo deire avo osaga te tapa hotembu hotembu unu 30 Anera na amita degi ke einge ena, “Mary, umo joru aojo. God na umo osa ereua 31 eto ki, inena urete eto meni ingeto amita javo Iesu ikasoa 32 eto amina pajito embo peni au God i be i ta amita Meni ra ainge aisora. Eto Bada God na au amina amita umbovo David ta honda eto 33 heteto Jacob ta jeka hoka simba aisuja. Eto amita tihi jigari amo mane irae aisuja rate datoho ta iresuja,” ainge enu 34 Mary na Anera ta degi ke einge ena, “Ari ainge amo daingeto ano, na ivu jimbaera,” ainge enu 35 Anera na einge ena, “Ahihi Otohu na no degi ta veau God ta sovera isapamane na umo uhumo aisuja, avoeto meni ingasoa amo God ta Meni Otohu ke aisora. 36 Eto kijo, no jao vahai Elizabeth, amo meni ingari inono ae ainge embomeni na eagora te eha evovo ue meni ingehija amo hariga 6 irae ereua 37 amita be amo God ta degi ari tapa amo inonora,” ainge enu 38 Mary na ke einge ena, “Aravora, na Bada ta pure ari kakara avoeto ke do erea avo God na ikau puvurou kesona,” ainge enu Anera toto pambuna.
Mary na Elizabeth kesi pambuna
39 eto iji amite Mary na ereto enda Judah ta tiri ta da vahai ai sau be pambuto 40 embo Zechariah ta bande ta horeto amita ae Elizabeth pekenu 41 ingito meni jo ta kundu kandu unu Elizabeth avo Ahihi Otohu na jo enetihinu 42 ke isara na einge ena, “Evohu isapamane rate God na umo vahai avo osa ere ua te no hini ta ve amite tapa. 43 Umo nau Bada ta aja aisoa avoeto na kesi puvea avoeto mana mana ue tunga javotoho ere ona. 44 Eto na no pekari avo nau oje ta puvei ingihene meni nau hini ta tunga javotoho ue kundu kandu ehija. 45 Eto Bada na no degi ta ke do ehei ingea avo puvuroja humota ereoa avoeto tunga javotoho ereoa,” ainge Elizabeth na enu,
Mary ta haveni
46 Mary na ke einge ena, “Na jo nau tapa na Bada jakeka erena 47 eto God nau orekari embo avoeto ahihi nau tunga javotoho ereua. 48 Amita be amo amita meni kakara amina meni isapa sira eto pure eaguja avo kito au embo te evohu tapa be tapa puvuresora amina na hotembeto jakeka aisora. 49 Amo God sovera isapamane te na ari dombo be nau degi ta ehija avoeto amita javo otohu aisora. 50 Eto meni mahu ingerekari amite eto puvuto eha ingerekihera amite tapa amuna God joru eagora avo God na kogue jo uoi hondate eaguja 51 eto na embo peni ra ijie jo ta hotembagora embomeni avo God na amita ingeni sovera te amina teoi pojembeto pambuora. 52 Eto tihi jigari embo pepeni avo God na eoi enana ta tihi jigari avo tore embo teho avo humbuto ikeoi tihi jigagora 53 eto indari irae embopo avo unduoi indari javotoho na indiore hini pevihaguja te haja vaja embomeni avo ikeoi indari indae teho pambuora. 54-55 Eto God na Abraham te amita meniundi te ungotenau mamahamane tapa ta degi ke ena avo hotembeto amita jo ari jenambu ae ue amita Israel pure ari meniundi mahainge hondate uija.” 56 eto ke ainge Mary na enu irae enu Elizabeth ta bande ta hariga 3 amita jo ta mihimihe tohota da ta pambuna.
John bapataito ari embo avo e na ingena
57 Eto Elizabeth ta meni ingari iji puvunu meni singa ingena. 58 Eto Bada na Elizabeth meni ingae mihoi ere koguahija avo jo enu meni ikenu ingeto osa unu amita da vahai embomeni te tapa osa ea. 59 Eto Elizabeth meni ingenu iji 8 irae unu Judea embopo ta ari ainge avoeto meni ta vi hamo tiukasi puvuto ue meni ta javo mamo Zechariah saso asi uje ea te 60 e na, “Meni ta javo John ikasora,” ainge enu 61 enana ke einge ea, “Rate ungota ohihi ta javo John amo iraera,” 62 ainge eto mamo Zechariah na javo do ikaja ingeni na ahe ahe eo paper ikara ahe ahe enu 63 ikeo ke einge kajena, “Meni emita javo John ra,” ainge ijie kajenu 64 embomeni kito mana mana uo Zechariah ihiketo pe handeketo ke ijie God jakeka ena. 65 Eto da embomeni tapa na ari avo kito mana mana eto amita ke enda Judea ta da tapa tiri hena ta tirio 66 ingito tunga javotoho ue meni avoeto Bada na amita ingeni na John hondate unu pajina kito, “Pure pajire do aisuja,” avo hotembea.
Zechariah na ari do puvuresuja avo harikena
67 Eto be John amita mamo Zechariah avo Ahihi Otohu na jo enetenu ari do puvuresuja avo ke einge harikena.
68a “Israel ta Bada God amo javotohora. 71 Eto amina ungotena uje ae ue kitoho ari embomeni ta ingeni ta eto orekasi 70 ke amita peroveta ototohu mamahu ta degi enu ingito hande ere uahera. 68b Avoeto amita embomeni hondate asi puvuto 69 amita pure ari meni David ta jeka hoka vahai avo amina au ereto sovera te na ungotena orekasuja. 72 Eto ainge amo noma kaeto ke otohu ena avo jeneambu ae ue ungotenau ohihi hotembihe hondate ere ua.
73-75 Eto noma kajihe ungotenau mama Abraham ta degi ke ena amo ungotena God ta degi otohu ta mihie joru ae ue jo javotoho ari na iji tapa mahainge God jakeka ara ungotenau kitoho embo ta ingeni ta eto orekasuja. 76 Eto meni nau, umo God i be i ta amita peroveta ke ijiroro Bada ta puvurari degi sirikihe ke ijiro embomeni avo 77 Bada God ta jo ari na daingeto ari sasapura toasi harikaro ingito hotembeto toau amita embomeni be aisora. 78-79 Eto God ta irari degi ta eto iho vujihirou pehari joru ue mume ta iragora embomeni amita degi usasa au peka ta pambari degi avo kogue pambasora.” ainge Zechariah na ena.
80 Eto be John avo papajihinu amita ahihi sovera ari puvutuhunu ojagatambu ta pambuto mihimihe enda Israel embomeni ta degi ke ihiketo hande ena.