16
Iesu vasiri te erena
(Matthew 28:1-8, Luke 24:1-12, John 20:1-10)
1-2 Eto jangu indari iji irae enu da Magdala evohu javo Mary te eto James ta e Mary te evohu Salome te aingeto jeune mune te koro na ombuto humbuto Iesu ta hamo ta kuhasi Sunday iho vujenu ihote Iesu ta use ta pahue ke mine ara ijie einge ea, “Use pe ta koro peni vahai ra mo amuna hirikaro ungotena jo ta horaro?” ainge ijie puvuto hange ambu eto koro use pe ahurekari avo hirikari mihinu kito use jo ta horeto meni singa bo parara koso asukari ingeni be hena ta arumbeto mihinu kito mana mana uo, singa amina ke einge ena. “Ungo joru avojo, Iesu Nazareth embo ji atahu ta toruera amo vasiri te ereto pambija. Kivu, amita ikari herekari besi teho erevira! Te ke mahu Iesu na ehei ingera avoeto Galilee ta ere pahua ungo pambuto Peter te amita ambotani te evujo ingito Galilee pambuto Iesu hambare.” ke ainge enu joru ue tata tita ue huheveto use toto pambua. Eto joru ue embomeni ta degi ke hande ae teho pambua.
Evohu Mary Magdalene na Iesu hambuna
(Matthew 28:9-10, John 20:11-18)
Eto Sunday iho vujenu Iesu vasiri te ereto pahunu da Magdala evohu javo Mary amo ohihi sasapura tapa 7 ainge na jo ta horari avo Iesu na mahu enu kojena 10-11 amina Iesu pambunu kito evohu amina pambuto ambotani sisisasi ijie mihio ke einge ena, “Iesu mahu vasiri te erehei kehena,” ainge enu ambotani na evohu amita ke avo ingito ke be ae ea.
Ambotani na Iesu kia
(Luke 24:13-35)
12 Eto iji nei ambotani heriso na degi ta isa uo Iesu puvunu amita tombu hajire nei kito 13 pambuto ambotani nei uhoho ta degi eo ingito ke be ae ea.
Iesu na ambotani 11 ta degi puvuna
(Matthew 28:16-20, Luke 24:36-49, John 20:19-23, Acts 1:6-8)
14 Eto iji nei ambotani 11 na arumbeto indie mihio Iesu puvuto ambotani isembena amita be amo Iesu vasiri te erena avo embo nei na kito ea te enana na jo ngahia ue Iesu ke be ae ea. 15 Eto Iesu na ke einge ena, “Ungo enda tapa ta pambuto embo tapa ta degi God ta ke hande evujo ingore. 16 Eto embo amuna God ta ke avo ke be eto bapataito aisuja amo God na oreketo humbasuja, rate embo amuna God ke be ae aisuja amo toavo pambuto osaga kesuja. 17 Eto ke be ari embomeni na hajire einge aro kesora, javo nau ta ahihi sasapura ohimbasora, eto ke ehaha nei te aisora 18 eto o koso o javo jihuri ainge amo ingeni na humbasora eto indahu donda indito mane pehasora eto ambure embomeni ta hamo ta ingeni tembaro kojasora”
Iesu uhu ta vihina
(Luke 24:50-53, Acts 1:9-11)
19 Eto ke ainge tapa enu irae enu God na Bada Iesu humbuto uhu ta pambuto ikenu Mamo ta ingeni be ta arumbena. 20 Eto ambotani na enda tapa ta pambuto ke hande uo Bada na enana hondate unu hajire neite neite uo embomeni na kito ke be ea.