15
Iesu humbuto ikeo Pilate ta tihi ta hetena
(Matthew 27:1-2,11-14, Luke 23:1-5, John 18:28-38)
Eto iho vujenu priests pepeni te embo pepeni te ke pepeni simba ari embopo te council embomeni te aingeto ke kaseo irae enu Iesu punduto humbuto pambuto Rome ta gavana Pilate ta ingeni ta ikeo hetenu Pilate na Iesu ta degi ke einge ena, “Umo Judea embo ta king rete?” ainge enu Iesu na “Inena erea aravora” ainge enu Priests pepeni na ke nei te nei te na Iesu ta degi pehumba eo Gavana Pilate na ingito Iesu ta degi ke einge ena. “Eto embo isapamane na no degi ta ke neite neite erera amo ke mine aotemo mane ao?” Ainge enu Iesu na ke mine ae unu Pilate na kito mana mana ena.
Iesu pehaja ke ea
(Matthew 27:15-26, Luke 23:13-25, John 18:39—19:16)
Eto pondo iji te amo tipura embo vahai avo embomeni na tambu ta pambaja uje uo Pilate na ingito ikenu tipura toto arahata pambuna. Eto pondo iji te amo Pilate na ainge pere ere uahija avoeto embomeni Pilate ta degi pambuto embo vahai tipura toto arahata pambaja penunu ea.
10 Eto embomeni na Iesu jakeka ere ijiahera avo Priests pepeni na kito tumo eto Pilate ta ingeni ta ikea avo Pilate na kito embomeni ta degi ke einge ena, “Judea ta King erevi avo arahata pambaja uje ere ovete?” ainge ena. Rate tipura embo vahai javo Barabbas amo gavana ta degi isoro eto embo isapamane tenu pepehekea avoeto ikeo tipura eto mihahija 11 avo Priests pepeni na jo vahai eto eo embo tapa na arahata pambaja ke eo, 12 Pilate na embomeni ta degi ke einge ena “Rate embo erevi ungota King ke eagova amita degi do ano?” ainge enu 13 embo tapa jo vahai eto ke einge ea “Ji atahu ta tejo pehai!” ainge eo 14 Pilate na “Amita sapura deire” ainge enu embo tapa na gagaha eto “Ji Atahu ta tejo pehai” ainge eo 15 Pilate na embo ta uje ea avo ara Barabbas tipura ta mihina avo enu arahata puvuto pahunu Iesu avo esi na ejembeto torue ji atahu ta tara Rome isoro embopo ta ingeni ta ikenu
Iesu urumbea
(Matthew 27:27-31, John 19:2-3)
16 Humbuto gavana ta bande peni ta horeto isoro embo tapa jage enu vahaita puvuo 17 bo pangari avo Iesu ta hamo ta humbuto asukea eto king ta siro kope ke ijie esi pepe te avo horoveto uha ta asukea 18 eto humotepain ue “Oro, Judea embo ta King” ainge ijie urumbihe 19 inoha uhu na humbuto siro ta torue isuva ue paunge teteri eto humo te pain ue urumbea. 20 Eto urumbeo irae enu bo pangari asukena avo houketo humbuto bo amita avo ikeo asukenu ji atahu ta tasi humbuto pambua.
Iesu ji atahu ta tea
(Matthew 27:32-44, Luke 23:26-43, John 19:17-27)
21 Eto humbuto degi ta pahuo enda Cyrene embo javo Simon amo Rufus te Alexander te ta mamo avo amita pure ta eto puvutuhunu isoro embopo na kito “Umo huma embo emita ji atahu humbuto pambu” ainge eo Simon ke agi eto Iesu hondate eto humbuto pambuna.
22 Eto Rome ta isoro embopo na Iesu humbuto pambuto degi javo Golgotha ta eagora amita be amo ‘Embo ta uha vehu’ ai ta humbuto pambua. 23 Eto Iesu ta degi wine te sivo javo myrrh te taveto ikea te Iesu na indari uje ae eto tona. 24-25 Eto iho 9:00 unu Iesu ji atahu ta teto amita bo avo embo amuna humbau avo eto ituha koso te tuho te jigito siriketo bo umbua. 26 Eto embo ta sapura deire avo kiora kajari degi ai ta ke einge kajea JUDEA EMBO TA KING ainge kajea. 27 Eto pegene embo heriso amo nei ingeni be ta nei ingeni anga ta aingeto ji atahu ta tea 28 eto ari ainge amo God ta ke ta mahu ainge ara kajari avo eto ea “Amo ke pepeni poekari embopo amiga inono ra” ke ainge mihia. 29-30 Eto embomeni puvuto Iesu kogue vani vani ue ke einge ijie urumbea. “Umo temple aimbeto iji 3 amita jo ta gerikasi ijiea avoeto umo oenga eto kito ji atahu toto veto pambu.” 31 eto priests pepeni te ke pepeni simba ari embopo te aingeto Iesu urumbihe ke ehako einge ea “Embo nei avo hondate uija te umo oenga hondate ari inono ae ra. 32 Eto umo Keriso be eto Israel ta King kito avo ji atahu toto veao dago umo kito ke be aisora.” ainge ijio pegene embopo heriso Iesu ga ji atahu ta tea amite tapa Iesu urumbea.
Iesu pehena
(Matthew 27:45-56, Luke 23:44-49, John 19:28-30)
33 Eto iji 12 eto pambuto hure iji 3 ainge amita orohuta enda tapa mume sihukihinu hure 3 ainge 34 Iesu na gagaha eto einge ena “Eloi, Eloi lama sabachthani” ke emita be amo “God Nau, God nau, do eto na tohoe?” ainge ijinu 35 embomeni mihia amina ingito ke einge ea “Ingavu, Elijah jage eria.” ainge eo 36 embo vahai na huheveto pambuto soi humbuto inoha uhu tumo ta egeto ‘Wine’ ta hatito humbuto puvuto Iesu na indoja ikihe ke einge ena, “Aravora Elijah jage eria avo puvuto humbuto ikau veaute avo kesira,” ainge enu 37 Iesu na ehako jajage ijie amita hen jamo ena. 38 Eto Iesu pehihenu temple jo ta bo peni vahai be i ta eto veto enda ta eto degi peikari amo oenga i ta eto horereketo veto enda ta ena. 39 Eto Rome ta isoro embo peni amina Iesu kogue mihinu Iesu ta hoenge irae enu kito ke einge ena, “Ke be embo emo God ta Meni be ra” ainge ena. 40 Eto evohu javo Salome te da Magdala evohu javo Mary te eto singa James te Joses ta e Mary te aingeto evohu nei nei ga hoi ta heteto Iesu kogue mihia 41 evohu amo Galilee ta Iesu ambo ambo ue Iesu ta indari ikihore indiahija evohu amite evohu nei nei te aingeto Iesu ga da Jerusalem ta puvua.
42 Eto evito amo jangu indari iji avoeto indari nununga uo mume sihukihinu
Iesu ta hamo kovea
(Matthew 27:57-61, Luke 23:50-56, John 19:38-42)
43 Da Arimathea embo javo Joseph amo council ta embo peni rate God ta iji puvurou God na tihi jigesuja avo simba ere uahija amina joru ae sovera eto pambuto Pilate ta degi Iesu ta hamo humbuto kovasi penunu enu, 44 Pilate na Iesu mahu pehari ke enu ingito tututu eto be kesi isoro embo peni avo jage enu puvunu “Iesu peheheite” ainge enu 45 “Mahu pehehija” ainge enu ingito Joseph na Iesu ta hamo umbaja ke enu 46 Joseph na bo parara koso avo koro na ombuto humbuto puvuto ji atahu ta humbuto ikenu venu hamo bo na togeto humbuto pambuto use koro ho ta kovari ai ikenu herekenu koro nei na aherekenu puvuto use pe peikenu 47 da Magdala evohu javo Mary te evohu Mary nei amo Joses ta e amite na Iesu degi dainge kovea avo kia.