Kolosi
1
1-2 Ȩ Pol-ta, Yesu Kerisoné ala era̧le fó̧póló, Kótóné ama tuȩ́nétei, aposel whi̧ sóró beteralepó. I dere asȩta, da̧né no Timoti da̧mo wusuró bitu, dia̧ Kolosi bemó betó mole no nerapepaae dapó. Dia̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné ama so whi̧póló kae beteró betereteiné diaao̧ ama ala ha̧le eró tarapó. Da̧né Aya Kótóné hamokoróló ha̧le tao sere alaró hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo dia̧paae eró̧póló yae.
Talepaae mo kée yóló moma yaletei
Da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné Alima Kótópaae momaturaalu, dia̧ keteréni kisipa ha̧le yó taru, Kótópaae mo kée du beterapó. Ti noatepae, dia̧ Yesu Kerisopaae kisipa tiki tiró bitu, Kótóné kae beteró betere so whi̧paae yaala sókó fu beterapó dere fo da̧né wosalepó. Diaao̧ tuȩ́ tiki tiratere alaró yaala sókó fole alatamo ha̧le dumitei, take nalopaae eraaire wisi ala hepen bemó mulapóló kisipa mutu du beterapó. Ti ai eraalopó dere alata, mené dia̧paae bete mole fo i ape yóló yó male fo wisi wosale betené kisipa yalepó. Take mené kale fo wisi dia̧paae yó matepa wosaleteiné, Kótóné bete mole mo fo tua̧mó bole ama ha̧le hamokoróló tao sere ala mo turó diaao̧ kisipa yalepó. Atéyale sukamó kaae sóró, ai fo dia̧ tua̧mó fakeraté fóló du wisi oleté walepó. Atére kaae i hae kwia feamó betó mole so whi̧ tua̧mókélé ai fo wisi du oleyóló fakerótu beterapó. Ai fo wisita, Epapras-né dia̧paae yó matepa wosalepó. Ai sekȩ́ a̧ta, da̧ beta̧ kutó diratere hosaa mole no bitu, da̧né dia̧ tao saalopó yale kaae, Kerisoné ala wisiyóló eró taru, ama dia̧ taosu beterapó. Téru, kale Dȩi Kepe Wisiné dia̧ tua̧paae eratere yaala sókó fole ala dia̧némo mepaae so whi̧paae erótu beterapó fo da̧paae ene walepó.
Atére betené, diaao̧ du betere ala da̧né wosale be dȩmó kaae saletei, miókélé dia̧mó moma dere ala ha̧le eró tarapó. Kótóné Dȩi Kepe Wisiné diaao̧ kepe bete tua̧paae mo bete mole fo diriyóló kisipa dere alaró ama kisipa mole ala eraaire fosó fosói kisipatamo dia̧ tua̧paae mo ti su̧ró̧póló, momarótu beterapó. 10 Ti da̧né momatu betere alata, dia̧ Talené ama so whi̧ su̧tóró beteró̧póló du beterapó. Dia̧ atei so whi̧ bitu, diaao̧ du betere alakélé fea ama kisipa feléyaaire ala eraalopó. Tétu, kae kae wisi ala deremó du wisi oleyóo, Tale a̧ etei kaae Kótópóló kisipa deté fóo yaalopó. 11 Dia̧ Talené ala eraai hó̧ni, ha̧le eraté fóló wisi kisipatamo dua kaae taté fó̧póló, Talené ama kae ere ala tua̧mó bole fotoko̧né dia̧ su̧raalopó. 12 Dia̧ Ayané tȩteróló kaae tare ao̧mó mole dȩ wisinaale tua̧mó, Kótóné kae beteró betere so whi̧mó ama muló betere o̧la wisi dia̧kélé atimatamo beta̧mó bitu só̧póló, Ayané dia̧ su̧ratepa hai̧tamo a̧paae mo kée yaalopó. 13 Dowi kisipatamo ho̧ko tȩteróló kaae tare diliki tua̧mó da̧ betepa, Kótóné tao sóró ama hosaa mole naalené tȩteróló kaae tare ao̧mó beteró̧póló dape salepó. 14 Da̧ a̧ tua̧mó atéró betereteiné dowi alané da̧ dokóló mupa, ama dupuróló ha̧le fó̧póló eralepó. Atétu, da̧né dowi alamó saai yale kwia fea ama ha̧le kemeró beterapó.
Yesu Kerisoné ama ere alané mepaae whi̧ ó ere ala fea bosené falapó
15 Yesu Kerisota, mo whi̧né kelené kilinire Kótóné a̧ ere ala koló̧póló ha̧kearó betere asotóró beterapó. Téru, o̧la o̧la fea aleyaaipatei, a̧ mo taketi ha̧le bitu, fea ala ama tȩteróló a̧ topo whi̧ beterapó. 16 I haemókélé, ó hepen bemókélé yó mole o̧la o̧la mo fea Kótóné Yesu Keriso tua̧mótóró kaarélipakalepó. Da̧né kelené kelere o̧la o̧lakélé, kelenire o̧la o̧lakélé, tȩteróló kaae tare doasi topo keperapekélé, atimané tȩteróló kaae tare alarapekélé, atima ao̧mó bitu, mepaae ala tȩteróló kaae tare keperapekélé mepaae kutó tȩteróló kaae tare whi̧rapekélé fea amatóró alipakalepó. Aleyóló muló betere o̧la o̧la fea Kótóné a̧paae aleyae yóló ama naase tua̧mó mulatepa alipakalepó. Ti ai o̧la o̧la fea aleyóló muló betereteita, Yesu Kerisoné ama kisipa mole alatóró eró̧póló erapó. 17 Fea o̧la fea aleyaaipatei, a̧ mo taketi ha̧le bitipakalepó. Aleyóló muló betere o̧lakélé, betó mole o̧lakélé fea a̧ tua̧mó yó moletei, atima doko̧ feané yaai dere ala du beterapó. 18 Yesu Keriso a̧ topo bitu, da̧ Keriso fake so whi̧ ama tikitóró betepa, ama tȩteróló kaae tarapó. Ti folosóró a̧ sukó̧ló momó kepaareteiné da̧kélé a̧ yale kaaetóró yaalo ai ape. Atéreteiné mió a̧ fea ala fea tȩteróló folosóró fale topo whi̧ beterapó. 19 Ti noatepae, Kótóné ama ere ala mo turó a̧ tua̧mó fa̧anó̧póló wisi kisipatamo eralepó. 20 Atéturaalu, Kótóné Yesu Keriso tua̧mó erale alané hepen bemókélé ó i haemókélé fea alatamo touyóló beta̧mó wisiyóló beteró̧póló, ama naalema filipaa ni tómó sókó fararale sameané bóe firalepó.
21 Take dia̧ Kótótamo beta̧mó bitini kae bitu, diaao̧ du betale dowi alané tuȩ́ tua̧mótei Kótótamo bóe du betalepó. 22 Tépatei, mió Keriso a̧ mo whi̧ tiki daayóló suka̧leteiné bóe firóló dia̧ Kótótamo beta̧mó beteralepó. Ti aita, Kótóné keletómó me alakélé muni, mo kae so whi̧ betóo, ha̧sókó felepóló só deraaire bete munire so whi̧ betóo, yó̧póló yalepó. 23 Ti Take diaao̧ woseté wou betale fo wisipaae kisipa tiró beteretei taaréni, miókélé ai fo tua̧mó diriyóló bitu, nalopaae mo wisi ala kelaalopóló hai̧tamo kaae taté bu betepa, ti Talené keletómó ama kae beteró betere so whi̧ ai ape. Ai fo wisita, mepaaené dia̧paae yó matepa wosóo, Kótóné i hae kwia doko̧mó beteró betere so whi̧ feapaae yó maté kwȩyóo, Ȩ Pol-kélé ai fo yó meló̧póló kutó diratere whi̧ sóró beteróo yalepó.
Pol a̧ so whi̧ tao saaire kutó dirótu betale ala
24 Yesu Kerisoné so whi̧ta ama tikitóró betepa, atima tao saairaalu, ama tikimó doasi sekȩ salepó. Ama tikimó ai sale sekȩi ala kwia daaletei, mo ti kemeraairaalu, mió ya̧lokélé dia̧paae kale fo wisi yó mótu beteremó, mepaae whi̧rapené ȩpaae sekȩi ala eraleteimó mo kée du beterapó. 25 Ȩta, Kótóné ama so whi̧ tao sóró kutó diratere whi̧ bitu, ama bete mole fo mo turó dia̧paae yó meló̧póló, Talené ȩ sóró beteralepó. 26 Ai fota, mo taketi bitiré wale so whi̧né kelao̧sóró kinóló moletei, mió Kótóné kae beteró betere so whi̧né koló̧póló ha̧kearó beterapó. 27 Juda meire fake so whi̧ tua̧mó kae beteró betere so whi̧paae ai kinóló mole ala, dȩ fa̧anu ke wisi bulapóló tuȩ́ yó̧póló Kótóné ama kisipanétei ha̧kearalepó. Ai ke bole wisi o̧lata, dia̧ tua̧mó betere whi̧ Yesu Keriso ai ape. Ai sekȩ́ dia̧ tua̧mó betereteiné, take nalopaae wisi dȩ tua̧mó betaalopóló hai̧tamo beterapó.
28 Dia̧ fea Yesu Keriso tua̧mó me ala ha̧sókó feni, mo donore so whi̧ betepa, Kótóné keletómó yó melaai kisipa mutu, Yesu a̧ etei kaae whi̧póló da̧né yó mótu beterapó. Tétu, diaao̧ du betere ho̧ko ala taaróló wisi tu̧paae fae yóló ma fo yóo, Kótóné matere fosó fosói kisipatamo ama bete mole fo etérópóló yó melóo, du beterapó. 29 Ai ala yaalopóló kisipa mutu, Yesu Kerisoné ama kutó ketekȩtamo depe tukówei ala i du betere ape.