2
Dia̧ Kolosi bemó betó mole Keriso so whi̧kélé, Laodisia bemó betó mole so whi̧kélé, ya̧lo kelepaa kilinire no nerapekélé, Talené tao só̧póló kisipa mutu, ȩ depe tukówei ala du beteretei diaao̧ kisipa yaasepóló i dere ape. 2-3 Ya̧lo yaai kisipa mutere ala i ape. Atima haepaae derepéni, yaala sókó fole alané atima fea dokóló, mo beta̧ tuȩ́tóró mulu, ketekȩ buóló beteró̧póló dapó. Aita ha̧le mei, mo bete mole fo sóró taru, Kótóné ama hiró betere ala wisi mo turó tuȩ́ yó̧póló du beterapó. Ai hiró betere ala ha̧kearale whi̧ta, me kae mei, Keriso a̧tórótipó. Kótóné fosó fosói kisiparó bete mole ala wisitamo a̧ tua̧mó kinóló mulapó. Ya̧lo dia̧paae i dere fota, mepaae whi̧né dia̧ dilikituraalu, kisipa tiki tiranére fo depa mo nisiyóló sya fao̧sóró dapó. Ti noatepae, ȩta dia̧tamo beta̧mó bitini, tika kae bitutei dia̧ kisipa keteréni, ya̧lo hosaa tua̧mó tuȩ́ ha̧le yó tarapó. Yesu Kerisopaae diaao̧ tuȩ́ tiki mo ti diriyóló tiratere alakélé, mepaae du betere alakélé ho̧ko ini, donotóró du beterapó dere fo ya̧lo woseturaalu, mo kée yóló ȩ hai̧né sukutu beterapó.
Da̧ta mo hae whi̧né dere ala sya fumi, Yesu Kerisotamo beta̧mó beterapó
Take diaao̧ Yesu Keriso dia̧ tȩteróló kaae tare Tale beterótu yale kaae, mió ama fo wosóló a̧ tua̧mó bitu, ama erae dere alatóró sya fóló erótu betae. Atétepa, ti diaao̧ betere bete mo turó Yesu Keriso tua̧paae muló beteretei ni feleke haepaae durupu dere kaae yaalopó. Dia̧ a̧ tua̧mó atéró bitu, take mepaae whi̧rapené dia̧paae yó melale mo fo bete tuȩ́ yó taru, a̧paae tuȩ́ tiki tiratere ala mo ti faketé fóló, mo dirii whi̧ betenérapó. Talené dia̧paae ai erale alarapemó kisipa mutu, mo kée dere fo dekéró yó tawae.
I haemó doasi kisipa mole whi̧rapené mepaae bete munire fotei, bete mole fo ao̧róló dia̧ dilikó̧ló mo fo wisi taaróló, kapala fo du betere tua̧mó atimatamo beteraai wae sao̧sóró hotowaró kaae tawae. Ti atei kaae fota, Yesu Keriso tua̧mó kaayóló dumitei, mo whi̧né tuȩ́re alaró i haemó tȩteróló kaae tare fotoko̧ bole kepetamoné kaarótu beterapó.
Ti noatepae, Yesu Keriso a̧ mo whi̧ tikitóró daalutei, mo Kótótóró betereteiné, Kótóné ere ala a̧ tua̧mó mo su̧ró beterapó. 10 Atépa, dia̧kélé Yesu Keriso tua̧mó betereteiné mepaae ala ya̧ya̧ni, ama ere ala dia̧ tua̧mó fa̧anóló mo su̧ró beterapó. Atéru, ó sa̧ró i haetamo tua̧mó betere mepaae tȩteróló kaae tare keperaperó doasi doi mole keperapetamokélé, fea ama tȩteróló kaae taru, a̧ topo whi̧ beterapó. 11 Mo take bitiré wale Juda fake whi̧né mo tiki sekaȩ tukóló sirirótu yale kaae, dia̧ Yesu Keriso tua̧paae biti̧ wale sukamó ama so whi̧póló siriró beterapó. Ti ai sirita, mo whi̧né naasené eréni, Keriso a̧ filipaa ni tómó suka̧leteiné da̧né tó tikimó bole ekȩlere ala tukóló taae faralepó. 12 Dia̧ wȩi tópualeteita, Yesu Kerisotamo beta̧mó douralepó. Yesu Keriso a̧ mo ti suka̧letei momó kepaaróló beterale Kótópaae dia̧né tuȩ́ tiki tiró betereteiné, dia̧kélé kisi betere bete só̧póló a̧tamó beta̧mó kepaaróló beteró beterapó.
13 Dia̧né tó tikiné ekȩlere ala tukóló taae falaai ha̧le muóo, take dowi ala du betóo, yale betené dia̧ sukó̧ló molepó. Tépa, Kótóné dia̧kélé Yesu Kerisotamo beta̧mó kepaaróló beteróturaalu, da̧né dowi alamó saai yale kwia mo fea ama tokó̧ló aluralepó. 14 Da̧né yale dowi alamó da̧ só deraai dapóló kwia beta̧paaeróló muté huturaalu dea̧le duku̧ Kótóné Yesu Keriso filipaa ni tómó oleróturaalu mo ti doróló aluralepó. 15 Atéyaleteiné kale tȩteróló kaae tare keperaperó doasi doi mole topo keperapetamoné tare bóe dele o̧la o̧la Kótóné fasó salepó. Atéró Yesu Keriso filipaa ni tómó sukuturaalu so whi̧ feané keletómó atima só deróló mo doasi haleralepó.
16 Atérapa, mepaae whi̧né dia̧ só deraairaalu, nokole o̧la ó wȩi ó tukóló mole be dȩ ó kisi wélié sókó wapa o̧la deteremó ó kutó diyao̧sóró tukóló muló betere be dȩkélé, wisiyóló sya fumipóló só deratere fo momókó wosao̧se. 17 Ti ai dosa̧ayale alarapeta mo ala mei, Kótóné da̧paae eraaire wisi alané aso maaté erélipakalepó. Mo bete mole o̧lata, ti Yesu Kerisopó. 18 Mepaae so whi̧ tua̧mó bopé faketere ala bulutei, naameyóló dua betere ao̧ yóo, ensel-rape ao̧mó bitu, atima doi sóró horóo, du beterapó. Térapa, dia̧ Talené muló betere o̧la wisi saasepóló, atei ala ekȩle yóló du betere so whi̧ momókó sya fao̧se. Atei kaae so whi̧ atima i doasi ala kelalepóló, fo̧lo si̧yóló deté fu beterapó. Atima tuȩ́kélé Dȩi Kepe Wisiné meni, ho̧ko bete munire kae kae dowi kisipa maaté fa̧aturaalu, bopé faketu beterapó. 19 Yesu Keriso a̧ta, tikiné topo betepatei, atima atétu betere alané a̧tamo beta̧mó olekenipó. Da̧ta ama tiki bitu, ai topomó bole fotoko̧né tiki turó diriyóló daaló̧póló olekeratere feleke diriró beterapó. Atépa, ai tiki doatere alata Kótóné amatei erótu beterapó.
20-21 Dia̧ i haemó mara mole alarape tȩteróló kaae tare keperapené dere fo sya fóló du betaletei, Yesu Kerisotamo beta̧mó suka̧le alané mo ti kemeró beterapó. Téreteiné mió dia̧ ai ala tua̧mó betepapakó, “I o̧la nao̧se! ó I o̧la tawao̧se! ó i o̧la olaa yao̧se!” yóló ere fo ao̧mó bitu, sya fóló eraaloé? Mo meipó. 22 Ti noatepae, mo whi̧né tuȩ́nétei i ala yao̧se ó i o̧la nao̧se yóló yó mótu betere fota, bete muni mo aluyaalopó. 23 Atei kaae ala du betere so whi̧ atima kisipa mole ala sya fóló, Tale ao̧mó etéró betaalopóló yó melóo, bopé fake du bitutei naameyóló dua betere ao̧yóo, atima tikimó felé dere ala ini, mo hapólui ala maaté yóo, du beterapó. Atére alata, fosó fosó ere fo ao̧patei, da̧ hae whi̧né dowi ala yaai ekȩlere ala sesé yaaire fotoko̧ mo bunipó.