3
Yesu vông xomxo wê vɨgê vô nipaên ge ti vô nivɨha lec vô buc sabat
(Matyu 12:9-14; Luk 6:6-11)
Yesu la vac Yuda xumac lɨlo lu ngwe tii vac, lêc xomxo wê vɨgê vɨlu vô xêlehe ge ti dô hɨxôn he vac xumac tige. Dɨ xomxo wê xeedô gee yê Yesu xôn ên nêb ob yê bêc Yesu obêc vông xomxo tige vô nivɨha lec vô sabat ge, od he ob vông kot vô Yesu. Mêd Yesu nêl vô xomxo vɨgê nipaên tige ên nêbê, “Kɨdi lec mɨ le vac mahɨgun.” Om Yesu nêl vô he vɨhati ên nêbê, “Xolac wê il Yuda vông ge, nêb il vông bêna lec sabatê? Nêb il vông nivɨha, me nêb il vông nipaên? Il ob vông xomxo vô nivɨha lec, me il ob hi he i yib lec sabat?” Lêc he dô kɨyang maên dɨ o nêl kɨyang ti lax vô Yesu lêm. Om Yesu yê he vɨhati manôn dɨ xêyaa vô myavɨnê vô he, dɨ nɨlô vô vɨyin ên wê he nɨlô xêkɨzêc ta dɨ he o vông i vin lêm ge, om nêl vô xomxo vɨgê nipaên tige ên nêbê, “Tɨtô vɨgêm.” Mêgem xomxo tyo tɨtô vɨgê lêc vɨgê vô nivɨha lec. Mêd lutibed he Palisi kɨdi mɨ la, dɨ la kɨtucma hɨxôn Helot nue dɨ he xôn myag môp wê nêb ob hi Yesu i yib lec ge.
Xomxo tɨbeac la vô Yesu vac mia luaên Galili
Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la mia luaên Galili dɨ xomxo tɨbeac tɨmu vô Yesu vɨxa. Xomxo tigee lam gê vɨgwe Galili yuu Judia, dɨ lam gê Jelusalem, dɨ lam gê Idumia, dɨ lam gê mia Jodan vɨlu ganê dɨ lam gê vɨgwe Taia yuu Saidon, ên he ngô yuac wê Yesu vông ge om nêb ob lam ên lam yê. Om Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Xomxo tɨbeac hɨwocên val dô om obêc hɨvun a xôn, om xam loc viac dipac ti, êdêc a sox la dô lec.” 10 Yesu nêl bêge, ên vông xomxo yidac tɨbeac vô nivɨha lec, om he wê yidac ge le i vivac i ên nêb he ob vyax vɨgê lec i ên he i vô nivɨha lec. 11 Dɨ vɨmwo nipaên wê dô vac xomxo ge yê Yesu om yev vɨxa kɨtu vô dɨ tyuc vya levac ên nêbê, “Ông ge Anutu nu.” 12 Lêc Yesu vɨbu he nêb he i o lêc nêl i kɨtong vô xomxo lêm.
Yesu vɨnoo nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu
(Matyu 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Yesu la lec kɨtôn ti, mêd keac xomxo ya nêb he i loc vô i. Om he la vô i, 14 dɨ Yesu vɨnoo he vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu ên nêb he i dô hɨxôn i, dêc obêc vông he la nêl xolac, 15 dɨ ob vông xêkɨzêc vô he i tɨyi wê he ob tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ge. 16 Om he lê bêga, Saimon, wê Yesu nêl i lê ngwe nêbê Pita, 17 dɨ Jems yuu Jon wê yuu ma Sebedi ge lêc Yesu nêl yuu xôn lê ngwe bêga nêbê Boanesis. Lê tige kehe bêga nêbê deac tugên, ên yuu ge wê mi hɨgac vô xomxo ge, 18 dɨ Andlu yuu Pilip dɨ Batolomyu, dɨ Matyu yuu Tomas, dɨ Jems wê ma Alpias ge, dɨ Tadias yuu Saimon Selot, 19 dɨ Judas Iskaliot wê obêc hɨlung Yesu vô tɨbii vevac tɨmuên ge.
Xomxo nêl nêbê Yesu vông yuac ya xêkɨzêc wê Seten vông ge
(Matyu 12:24-32; Luk 11:14-23; Luk 12:10)
20 Yesu lax mɨ la vac ben xumac lôma, mêd xomxo tɨbeac la kɨtucma hɨxôn i om hɨyôv manôn wê Yesu he nue ngɨvihi ob ya yaên lec ge ma. 21 Mêd Yesu lie ngô kɨyang tige om val ên nêb ob lam kô Yesu, ên xomxo ya nêl ên nêbê Yesu vô mavmav.
22 Dɨ xomxo wê xovô Moses xolac ge wê he lam gê Jelusalem ge, he nêl ên nêbê, “Bielsebul wê tu vɨmwo nipaên nên levac ge dô vac Yesu nɨlô, om Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ya xêkɨzêc wê Bielsebul vông ge.” 23 Om Yesu keac xomxo vɨhati val kwabo vô i dɨ i nêl kɨyang pɨlepacên ya vô he bêga nêbê, “Bêna lêc Seten ob tii Seten vaci vêl? 24 Xomxo vɨyang ti obêc hɨbuma la yuu dɨ vông vevac vôma ge od he ob dô nivɨha lêm. 25 Dɨ xomxo wê xumac tibed ge obêc hɨbuma la yuu dɨ vông vevac vôma ge od he obêc dô nivɨha lêm. Nge, xêkɨzêc wê he vông ge ob tô mɨ la. 26 Om kɨyang wê xam nêl ge obêc kɨyang nôn ge od obêc tɨyi xocbê Seten vaci vông vevac vô Seten dɨ hɨbuma sea, lêc obêc bêge ge od xêkɨzêc wê Seten vông ge obêc tip vac.
27 “Xomxo xêkɨzêc ti obêc dô vac i ben xumac lôma ge od xomxo ti o tɨyi wê ob la vun i susu ge lêm. Lêc obêc ku xomxo tige xôn pɨlihi ya yihi ge od tɨyi wê tɨbii ob la vac i ben xumac lôma dɨ la vun i nên susu vɨhati ge.
28 “A nêl hɨxôn nôn vô xam bê xomxo ti obêc vông môp nipaên, me obêc nêl kɨyang nipaên ge od Anutu tɨyi wê ob kɨtya nipaên tige vêl ge. 29 Lêc xomxo ti obêc nêl kɨyang nipaên lec Myakɨlôhô Ngɨbua ge od o tɨyi wê Anutu ob kɨtya i nên nipaên tige vêl ge lêm. Nge, nipaên tige ob yêp vô xomxo tige luta lêc luta.” 30 Yesu nêl kɨyang tige vô he ên wê he nêl ên he nêbê vɨmwo nipaên dô vac i nɨlô ge.
Yesu tae lie
(Matyu 12:46-50; Luk 8:19-21)
31 Yesu tae lie val le vɨxun, dɨ vông kɨyang la vô Yesu ên nêb i lam vô he. 32 Om xomxo wê dô ngɨvina Yesu gee nêl vô i ên nêbê, “Tame lime val le vɨxun ên nêb ob yê ông.” 33 Lêc Yesu nêl lax vô he ên nêbê, “Xomxo letya wê a tage lige ge?” 34 Mêd Yesu yê ma la xomxo wê dô i ngɨvina i ge dɨ nêl ên nêbê, “Wê lê, ga a tage lige. 35 Ên xomxo wê tɨmu vô Anutu kɨyang ge, ge wê tu a tage lige ge.”