4
Kɨyang pɨlepacên lec xomxo ti lɨloo vê vac yuac
(Matyu 13:1-9; Luk 8:4-8)
Yesu lax mɨ la mia luaên Galili dɨ lax nêl xolac vô xomxo vô mia nɨnya. Lêc xomxo tɨbeac hɨwocên, om Yesu lec la lec dipac ti mɨ dô lec, dɨ du mɨ la mahɨgun dɨ nêl xolac vô xomxo wê dô kehe ge. Yesu nêl kɨyang pɨlepacên tɨbeac vô xomxo om nêl ti vô xomxo tigee bêga nêbê, “Xam ngô lê. Xomxo ti la ên nêb ob la lɨloo susu vê vac yuac. Om lɨloo i la lê, lêc vê mangwe tô mɨ la dô vac môp om menac lam ya. Dɨ ya tô lec kɨbun nipwo tya wê dô lec ngɨdax kɨsii ge om tyip lutibed, lêc ngɨlôhô la tulec ngɨdax om buc wê hɨyôv linac ge od ya i vɨlôvac dɨ i yib. Dɨ vê mangwe tô mɨ la dô vac hɨvu kehe lêc tyip hɨxôn hɨvu dɨ hɨvu hɨvun xôn om o vuac nôn nivɨha lêm. Dɨ vê mangwe tô mɨ la dô vac kɨbun nivɨha om tyip dɨ vuac nôn nivɨha. Mêgem ya vuac nôn 30 dɨ ya vuac 60 dɨ ya 100.” Yesu nêl bêge vô he dɨ nêl hɨxôn ên nêbê, “Xomxo ti nɨnya obêc yêp ge od i ngô dɨ xovô.”
Yesu nêl kɨyang lec kɨyang pɨlepacên
(Matyu 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Dêc tɨmuên Yesu vaci la dô vɨyonên, dɨ nue ngɨvihi hɨxôn xomxo wê mi dô hɨxôn i gee, he mɨla vô i dɨ la kɨnêg kɨyang pɨlepacên kehe ên nêb i nêl kɨtong vô he. 11 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Kɨyang wê nêl lec Anutu môp yuu ben ge yêp xôpacên lê, lêc Anutu nêb ob hɨlung vô xam ên xam xovô. Dɨ xomxo baba ge ngô kɨyang tɨyi xocbê kɨyang pɨlepacên pɨleva. 12 Om ‘he ob yê lê, lêc ob yêvô nôn ti lêm, dɨ he ob ngô kɨyang lê, lêc he ob xovô kehe lêm, om he o tɨyi wê he ob pɨlepac he ên Anutu i kɨtya he nên nipaên vêl ge lêm.’ ”
Yesu nêl kɨyang pɨlepacên kehe kɨtong
(Matyu 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam obêc lungên kɨyang pɨlepacên tige kehe ge od xam ob xovô kɨyang pɨlepacên vɨhati ge kehe tibêna? 14 Kehe bêga nêbê vê wê xomxo tige la lɨloo ge tɨyi xocbê Anutu xolac. 15 Dɨ vê wê tô vac môp ge, tɨyi xocbê xomxo wê ngô Anutu kɨyang lê, lêc lutibed Seten lam vô vêl ên he nɨlô. 16 Dɨ vê wê tô mɨ la dô lec kɨbun nipwo tya wê dô lec ngɨdax kɨsii ge, ge tɨyi xocbê xomxo wê ngô xolac dɨ vông i vin lutibed hɨxôn xêyaa nivɨha, 17 lêc he tɨyi xocbê ngec wê ngɨlôhô maên ge, om he dô nipwo tya lêc xomxo obêc vông vɨyin vô he ên wê he vông i vin xolac ge od he sea vông vinên lutibed. 18 Dɨ vê wê tô mɨ la dô vac hɨvu kehe ge, ge tɨyi xocbê xomxo wê ngô xolac mɨ dô lê, 19 lêc he vông nɨlô la vô susu yuu môp kɨbun ga dɨ he xêyaa vin lec wê he nêb ob kô susu tɨbeac hɨxôn mone ge, om môp tige hɨvun xolac xôn dɨ he o vô nôn nivɨha lêm. 20 Lêc vê wê tô mɨ la dô vac kɨbun nivɨha ge, ge tɨyi xocbê xomxo wê ngô xolac dɨ vông i vin dɨ vuac nôn tɨbeac, om vê ya vuac nôn 30 dɨ he ya vuac 60 dɨ ya vuac 100.”
Kɨyang pɨlepacên lec lam
(Luk 8:16-18)
21 Yesu nêl ên nêbê, “Xomxo ti obêc byêx ngwax vac lam ge od ob lax i la vac dêg, me lax i la le vac pêt ngɨbi, me? Ma, ob lax i le lec tevol kɨsii ên i linac vac vɨgwe. 22 Susu wê dô xôpacên ge vɨhati obêc val dô seac tɨmuên, dɨ kɨyang wê yêp xôpacên ge obêc val yêp vac xêseac. 23 Xam nɨnyam obêc yêp ge od xam ngô dɨ xovô.”
24 Dɨ Yesu nêl ên nêbê, “Kɨyang wê xam ngô ge, xam vyac xovô nivɨha lê. Ên môp wê xam vông vô xomxo ge Anutu obêc vông i tɨyi wê xam vông vô he ge vô xam, dɨ Anutu vaci obêc vông mangwe i luu wê xam vông vô lime ge vêl vô xam hɨxôn. 25 Ên xomxo obêc xovô xolac mɨ hôm pɨlihi ge od Anutu obêc kɨpyax tɨbeac lec hɨxôn vô i. Lêc xomxo obêc hôm xolac pɨlihi lêm ge, od nipwo tya wê yêp vac i nɨlô ge, Anutu obêc vô vêl.”
Kɨyang pɨlepacên lec vê wê tyip ge
26 Yesu nêl ên nêbê, “Anutu ben kehe ge tɨyi xocbê xomxo ti wê la lɨloo vê vê vac yuac ge, 27 lêc lax dô dɨ buc ya la vêl lêc mɨlax yê wê vê tyip mɨ vô levac ge, lêc o xovô kehe lêm. 28 Ên kɨbun vaci vông yuac lec, om vê tyip mɨ vô lihi lec dɨ vuac nôn, 29 dɨ buc wê nôn huu ge od xomxo tyo la ên nêb ob la yul nôn.”
Kɨyang pɨlepacên lec vɨxôô nôn
(Matyu 13:31-32,34-35; Luk 13:18-19)
30 Yesu nêl ên nêbê, “Anutu ben kehe ge tɨyi vatya? Dɨ il ob nêl kɨyang pɨlepacên tibêna wê ob tɨyi môp tige? 31 Ge tɨyi xocbê vɨxôô nôn wê nipwo lee tya i luu nôn baba vêl ge, 32 lêc xomxo obêc xin ge od obêc tyip mɨ vô levac luu susu baba vêl dɨ obêc sux ngen lec dɨ menac lam vông lɨwihi lec mɨ dô vac hɨnyena.”
33 Yesu obêc nêl xolac vô xomxo ge od mi nêl kɨyang pɨlepacên tibêge tɨbeac vô he tɨyi wê he ob xovô ge. 34 Lêc o nêl kɨyang kehe yêp seac vô he hɨxôn lêm. Nge, nêl kɨyang pɨlepacên pɨleva, dɨ tɨmuên wê he nue ngɨvihi vaci dô ge od Yesu nêl kɨyang pɨlepacên kehe kɨtong vô he.
Yesu nêl dɨ vɨyiiên levac tip la
(Matyu 8:23-27; Luk 8:22-25)
35 Vô buc tibed tige vɨgwe huc om Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Il ob la mia luaên vɨlu ganê.” 36 Mêgem he sea xomxo tigee dô dɨ he lec dipac ti wê Yesu dô lec ge dɨ he xôn loc mɨ la, dɨ dipac ya la hɨxôn. 37 He mɨla mahɨgun lê, lêc lea vɨyiiên mabu ti val om mia kɨpyax la vac dipac nɨlô dɨ la pup lec. 38 Lêc Yesu la dô lec dipac vɨwen tɨmuên dɨ kɨluu bazub lec kɨluuên ti dɨ yêp, om nue ngɨvihi la tɨpi vô dɨ nêl vô ên nêbê, “Xolac kehe, vô kwabo lec wê il ob xib ge, lêc mêd ông o xovô il lêm, me?” 39 Mêd Yesu kɨdi lec dɨ nêl vô lea yuu mia ên nêb lea i tip loc dɨ mia i yêp kɨzêc, om lea tip la dɨ mia yêp tɨpiên ma. 40 Mêd Yesu nêl vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Bêna lêc xam xona? Vông vinên wê xam vông ge tyo nôn tina?” 41 Om he yetac mabu dɨ nêl vôma ên nêbê, “Xomxo tiga letya lêc lea yuu mia vô nɨnya lehe vô i?”