5
Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo ti
(Matyu 8:28-34; Luk 8:26-39)
Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la tɨbii Gelasa ben wê yêp mia luaên vɨlu ganê ge. He mɨla lop vêl ên dipac lêc xomxo wê vɨmwo nipaên dô vac i nɨlô ge ti lam vac vɨgwe yibên dɨ lam vô Yesu. Vuxtige ben wê mi dô vac ge, mi dô vac vɨgwe yibên, dɨ xomxo ti o tɨyi wê ob ku i xôn ge lêm. Ên buc tɨbeac ge xomxo ku i vɨgê yuu vɨxa xôn ya sen lê, lêc xomxo tyo tax sen tip sea, dɨ xomxo ti o tɨyi wê ob hôm i xôn ge lêm, ên xêkɨzêc wê xomxo tige vông ge luu xêkɨzêc wê he vông ge vêl. Vô vɨdiiên yuu bucên vɨhati ge xomxo tige mi vɨlee mɨ la vac vɨgwe yibên dɨ la lec kɨtôn dɨ mi iac dɨ gôl ninɨvi sea ya ngɨdax.
Xomxo tige yê wê Yesu val le teva ge om tup mɨ la vô dɨ la yev vɨxa kɨtu vô. 7-8 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Vɨmwo nipaên, ông lam loc vêl ên xomxo tige.” Mêgem xomxo tyo iac mabu dɨ nêl ên nêbê, “Yesu, ông ge Anutu lag puunê nu ông, lêc ông ob vô vatya vô a? A le vô Anutu manôn dɨ a kɨtaa ông bê ông o lêc vông a vô nipaên lêm.” Mêd Yesu kɨnêg vô i ên nêbê, “Ông lêm le?” Dɨ i nêl ên nêbê, “A lêg kehe bêga nêbê kɨdu levac, ên xe ga, xe tɨbeac.” 10 Mêd i kɨtaa Yesu tii vac vac ên nêb i o lêc tii vɨmwo nipaên i loc vêl ên vɨgwe tige lêm.
11 Bwoc kɨdu levac vông zuac mɨ le lec kɨtôn, 12 om vɨmwo nipaên tigee kɨtaa Yesu ên nêbê, “Ông vông xe la dô vac bwoc tiganêe.” 13 Mêd Yesu tyuc lec om vɨmwo nipaên tigee lam la vêl ên xomxo tige dɨ la dô vac bwoc tyoe nɨlô, mêd bwoc tigee tup mɨ la vac vɨgwe madia dɨ la tô vac mia luaên dɨ num mia mɨ yib. Bwoc tigee tɨbeac hɨwocên tɨyi xocbê 2,000 lêc he yib mɨma vêl.
14 Mêd xomxo wê mi viac bwoc tigee ge pec mɨ la, dɨ mɨla nêl kɨyang tige kɨtong vô tɨbii vac vɨgwe levac hɨxôn vɨgwe nipwo vɨyang vɨyang ge. Om xomxo tɨbeac la ên nêb ob la yê han, 15 om he val vô Yesu lêc val yê xomxo ti wê vɨmwo nipaên dô vac ilage, lêc vɨmwo sea i dɨ i pɨyôp vô nivɨha lec dɨ i vɨnyum nivɨmihi lec dɨ xeedô hɨxôn Yesu, om he yê dɨ xona ên. 16 Dɨ xomxo wê dô mɨ yê wê Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo tige, nêl kɨtong vô tɨbii wê val gee dɨ nêl lec bwoc hɨxôn. 17 Om tɨbii tigee vɨhati kɨtaa Yesu ên nêb i loc vêl ên he ben.
18 Mêgem Yesu lec dipac ên nêb ob lax mɨ la, lêc xomxo ti wê Yesu tii vɨmwo nipaên vêl ên i ge, lam kɨtaa Yesu ên nêb ob la hɨxôn i, 19 lêc Yesu nêl vô ên nêbê, “Ông la hɨxônên a ob ma, dɨ ông lôc bom ên lôc nêl do levac wê Apumtau vông vô ông ge kɨtong vô lime dɨ nêl lec wê Apumtau xo vɨgwe pɨsiv ên ông ge hɨxôn.” 20 Mêgem xomxo tyo lax mɨ la ben dɨ la nêl kɨyang wê Yesu vông i vô nivɨha lec ge kɨtong vô xomxo vac vɨgwe levac Dekapolis vɨhati, om xomxo tigee ngô kɨyang wê i nêl ge dɨ yetac mabu.
Jailas nu vêx, dɨ vêx yidac ngwe, yuu kɨyang
(Matyu 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Yesu la lec dipac mɨ lax mɨ la mia luaên vɨlu ganê, mɨ la dô vô mia nɨnya dɨ xomxo tɨbeac kɨtucma mɨ la vô i. 22 Mêd xomxo levac wê mi viac Yuda xumac lɨlo ge ti lê nêbê Jailas yê wê Yesu val ge, om lam yev vɨxa kɨtu vô 23 dɨ kɨtaa vô i ên nêbê, “A nug vêx vông yidac mabu ti dɨ vô kwabo lec wê ob yib ge. Om a nêb ông lam vyax vɨgêm lec ên yidac i ma dɨ i vô nivɨha lec.” 24 Om Yesu la hɨxôn Jailas mɨ yuu la, lêc xomxo tɨbeac lam hɨvun Yesu xôn dɨ he xôn la.
25 Mêd vêx ti dô vac he mahɨgun, lêc vêx tige, yidac kwatuacên vông i tɨyi klismas 12, lêc yidac tige o ma lêm, 26 dɨ i kô myavɨnê tɨbeac vô docta dɨ sea i mone la mɨma vêl, lêc yidac tige o tɨyôô ên i lêm. Nge, yidac tige vô levac dɨ dô xuhu dia. 27 Mêd vêx tyo ngô kɨyang wê xomxo mi nêl lec Yesu ge om la vac xomxo tigee mahɨgun dɨ la le vô Yesu nɨmi dɨ vyax vɨgê lec Yesu vɨnyumên. 28 Vông bêge ên xo ên nêbê, “A obêc vyax vɨgêg lec Yesu vɨnyumên ge od a obêc vô nigvɨha lec.” 29 Om lutibed yidac tyo tip la dɨ vêx tyo yaxên wê yidac tyo ma ên i ge. 30 Mêd Yesu yaxên wê xêkɨzêc wê i vông ge ya sea i, om pɨlepac i vac xomxo tigee mahɨgun dɨ kɨnêg ên nêbê, “Letya hôm vɨgê lec vɨnyumên wê a vông ge?” 31 Lêc nue ngɨvihi nêl vô i ên nêbê, “Xomxo tɨbeac le i ngɨvina ông xôn, lêc bêna lêc ông kɨnêg ên ông nêbê letya vyax vɨgê lec ôngê?” 32 Lêc Yesu yê i vivac vô he vɨhati ên nêb ob yê xomxo ti wê vyax vɨgê lec i ge, 33 mêd vêx tige xovô wê xêkɨzêc wê Yesu vông ge la vông i vô nivɨha lec ge om xona dɨ la hɨxôn ni yetacên dɨ la yev vɨxa kɨtu vô Yesu dɨ nêl i kɨyang kɨtong vɨhati vô Yesu. 34 Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Nuge, vông vinên wê ông vông ge vông ông vô nivɨha lec, om ông lôc hɨxôn xêmyaa nivɨha, ên yidac wê ông vông ge tip la gwêba pyap.”
35 Yesu gên nêl kɨyang, dêc xomxo vac Jailas ben val nêl vô Jailas ên nêbê, “Num vêx yib gwêba, om le i lêc vông yuac levac vô xolac kehe lêm.” 36 Yesu ngô kɨyang wê he nêl ge lêc o vông i vin lêm, om nêl vô Jailas ên nêbê, “Xonaên i ma dɨ ông vông i vin.” 37 Mêd Yesu nêl ên nêbê xomxo vɨhati i dô om he dô dɨ Yesu kô Jems yuu li Jon dɨ Pita mɨ he la. 38 He mɨla vô kwabo lec Jailas ben lêc Yesu ngô wê xomxo byag dɨ vô nidɨdun tɨbeac ge, 39 om la xumac lôma dɨ la nêl vô he ên nêbê, “Bêna lêc xam byag dɨ vô nidɨdun tɨbeac? Vêx tige o yib ti. Nge, ici va yêp.” 40 Mêd he nap lec kɨyang wê Yesu nêl ge. Om Yesu vông he vɨhati la vɨxun, dɨ kô vêx tyo ta yuu ma hɨxôn nue ngɨvihi yon dɨ he la vac xumac nɨlô ti wê vêx tyo dɨyêp vac ge. 41 Mêd Yesu la hôm lec vêx tyo vɨgê dɨ nêl vô i ên nêbê, “Talita kumi.” Kɨyang tige kehe bêga nêbê, “Vêx, a nêl bê ông kɨdi lec.” 42 Om lutibed vêx tyo kɨdi lec mɨ vɨlee. Vêx tige, klismas wê i vông ge tɨyi xocbê 12. Dɨ he wê he dô mɨ yê gee yetac mabu. 43 Lêc Yesu nêl kɨyang xêkɨzêc vô he ên nêbê, “Xam o lêc nêl ga kɨtong vô xomxo ti lêm.” Dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xam vông yaên vô vêx tyo ên i ya.”