6
Xomxo Nasalet vô nɨmi vô Yesu
(Matyu 13:53-58; Luk 4:16-30)
Yesu sea vɨgwe tige dɨ lax mɨ la Nasalet wê i ben kehe ge, dêc nue ngɨvihi la hɨxôn. He dô dɨ buc sabat ge od Yesu la vac xumac lɨlo dɨ la nêl xolac vô xomxo. Om xomxo tɨbeac ngô i kɨyang dɨ yetac mabu dɨ nêl ên nêbê, “Xomxo tige kô kɨyang yuu pɨyôp vô letya lêc mi vông do levac tibêgee? I ge xomxo wê xumac loxên ge ti, wê Malia nu ge, om i lie Jems yuu Josis dɨ Judas yuu Saimon. Dɨ lie vêx dô hɨxôn il ga.” He nêl bêge dɨ he nɨlô vô vɨyin dɨ he yê Yesu nipaên. Mêd Yesu nêl vô he ên nêbê, “Vac vɨgwe vɨyang vɨyang ge, xomxo ob kô plopet lec, dom plopet tyo tae mae lie hɨxôn xomxo vac i ben vɨgwe kehe obêc kô i lê lec lêm.” Om Yesu o tɨyi wê ob vông do tɨbeac vac ben Nasalet ge lêm, dɨ i vyax vɨgê lec xomxo yidac titi dɨ vông he vô nivɨha lec. Mêd Yesu yê wê lie Nasalet o vông i vin i lêm ge, om xo bêga nêbê, “Bêna lêc he o vông i vin a lêmê?” Mêgem Yesu sea Nasalet dɨ loc mɨ la vɨlee vac vɨgwe toto dɨ la nêl xolac vô tɨbii.
Yesu vông yuac vô nue ngɨvihi
(Matyu 10:5-15; Luk 9:1-6)
Yesu keac nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu la vô i, dɨ vông he yuu yuu loc mɨ la, dɨ vông xêkɨzêc wê i vông ge vô he ên nêb he i loc tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo, dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xam hôm pɨtoa vac vɨgêm dɨ loc, dɨ xam o lêc kô susu ya hɨxôn lêm, xocbê yaên yuu vɨxec dɨ mone hɨxôn lêm. Xam su su lec vɨxam, dɨ xam vɨnyum vɨnyumên tibed lec, dɨ xam o lêc kô vɨnyumên ngwe hɨxôn lêm. 10 Dɨ xam obêc la vac vɨgwe ti mɨ la dô vac xumac ti ge od xam dô vac xumac tige tibed i tɨyi buc wê xam ob dô ge. Pyap dêc xam sea vɨgwe tige dɨ loc bangwe. 11 Lêc xam obêc mɨla vac vɨgwe ti dɨ xomxo vɨyang tige o hôm xam lec nivɨha lêm dɨ o ngô kɨyang wê xam nêl ge lêm ge od xam lɨloo vɨjuva vêl ên vɨxam pɨtehe ên i nêl he nên nipaên kɨtong vô he dɨ loc.” 12 Om Yesu nue ngɨvihi loc mɨ la, dɨ la nêl xolac vô xomxo ên nêbê he i pɨlepac he, 13 dɨ he tii vɨmwo nipaên vêl ên xomxo tɨbeac, dɨ xomxo yidac tɨbeac ge, he lipac wel lec he dɨ vông he vô nivɨha lec.
Jon Lipacên yib
(Matyu 14:1-12; Luk 3:19-20; Luk 9:7-9)
14 Hɨzap levac Helot ngô kɨyang wê tɨbii mi nêl lec Yesu ge, ên xomxo nêl Yesu kɨtong la vô levac vac vɨgwe tɨbeac, om he ya nêl ên he nêbê Yesu ge Jon Lipacên wê yib ge, kɨdi lec nang om vông do levac ya xêkɨzêc wê i vông ge. 15 Lêc xomxo ya nêl ên he nêbê ge plopet Ilaija, dɨ ya nêl ên nêbê Yesu ge plopet tɨyi xocbê plopet wê dô ilage ti. 16 Mêd Helot ngô kɨyang wê he mi nêl ge dɨ nêl ên nêbê, “Ge Jon Lipacên wê a kɨtov i kwa tip mɨ i yib ilage lêc kɨdi lec mavɨha vac yibên.”
17-18 Kɨyang wê Helot hi Jon yib ilage bêga nêbê ilage Helot kô li Pilip vɨnê Helodias om Jon Lipacên la nêl vô Helot ên nêbê, “Môp wê ông kô lim tuc vɨnê ge tɨyiên ma.” Mêgem Helodias kunac Jon dɨ nêl vô Helot om Helot vông tɨbii la hôm Jon xôn dɨ tung i la dô vac xumac kalabuhu. 19 Mêd Helodias xêyaa vô myavɨnê mabu vô Jon dɨ nêl nêb ob hi Jon yib, lêc tɨyiên ma, 20 ên Helot xovô nêbê Jon ge xomxo nivɨha dɨ i ngɨbua, om Helot xona ên Jon dɨ viac i nivɨha ên nêb Helodias i o lêc vông i vô nipaên lêm. Mêd Helot obêc ngô kɨyang wê Jon mi nêl ge, od vông i nɨlô vô hɨmena hɨmena, lêc Helot xêyaa vin lec kɨyang wê Jon mi nêl ge om nêb ob ngô.
21 Mêd Helodias myag môp wê ob hi Jon i yib lec ge, om Helot buc wê ta kô i lec ge Helot myêl vɨzid levac dɨ tyuc gavman levac hɨxôn tɨbii vevac wê levac ge dɨ xomxo Galili levac vɨhati gee lam. 22 He dô mɨ ya lêc Helodias nu vêx lam yoo vô he, dɨ Helot hɨxôn xomxo wê lam ya hɨxôn i ge vɨhati xêyaa vin lec i, om Helot nêl vô vêx tyo ên nêbê, “Ông obêc nêb kô susu ti ge od ông nêl kɨtong vô a dɨ a ob vông vô ông.” 23 Om Helot hɨlu kɨyang xôn vô i dɨ nêl ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô ông bêga bê ông obêc kɨtaa susu ti vô a ge, od a ob vông vô ông. Om ông obêc kɨtaa a ên ông nêbê a vông kɨbun wê a vông ge vɨwen i tu ông lêm i lec ge od a ob vông i tɨyi wê ông nêl ge.”
24 Mêd vêx tyo lax mɨ la kɨnêg vô ta ên nêbê, “Tag, ông nêb a kɨtaa susu vatya?” Om ta nêl vô ên nêbê, “Ông lôc nêl bê ông ob kô Jon Lipacên bazub.” 25 Mêd vêx tyo ngô kɨyang wê ta nêl ge om tup mɨ lax vô Helot dɨ lax nêl vô ên nêbê, “A nêb ông tung Jon Lipacên bazub lec pɨle ti mɨ vông vô a lutibed.” 26 Helot ngô kɨyang wê vêx tyo nêl ge dɨ nɨlô vô vɨyin mabu, lêc xovô kɨyang wê hɨlu xôn dɨ xomxo tɨbeac dô mɨ ngô hɨxôn ge, om nêb ob pwoo kɨyang wê nêl vô vêx tyo ge vac lêm. 27 Mêgem Helot vông tɨbii vevac ti la ên nêb i loc kô Jon bazub, om tɨbii tyo la vac xumac kalabuhu dɨ la kɨtov Jon kwa tip, 28 dɨ tung bazub lec pɨle dɨ kô mɨ lax vông vô Helodias nu vêx tige dɨ i kô mɨ la vông vô ta.
29 Mêd Jon nue ngɨvihi ngô wê i yib ge om he val kô Jon nôn mɨ la yev.
Yesu vet xomxo 5,000
(Matyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)
30 Nue ngɨvihi wê Yesu vông he la ge vena nêl kɨyang wê he la nêl ge hɨxôn yuac wê he la vông ge kɨtong vô Yesu. 31 Lêc xomxo tɨbeac la dɨ lôm vô Yesu he nue ngɨvihi om hɨyôv manôn wê he ob dô seac vêl dɨ ya yaên ge ma. Mêgem Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam lam ên il ob la vac vɨgwe wê mahɨgun pɨleva dɨ xomxo ti dôên ma ge ên xam loc dô seac vêl.” 32 Om Yesu he nue ngɨvihi, heche va la lec dipac dɨ mɨla vac vɨgwe wê xomxo ti o dô vac ge lêm.
33 Lêc xomxo tɨbeac yê wê he la ge dɨ xovô he om xomxo vac vɨgwe buhu toto ge tup mɨ la ên nêb he ob la vac vɨgwe ti wê Yesu he nue ngɨvihi obêc mɨla vac ge. Om he mug la tax, 34 dêc Yesu he nue mɨla tɨmuên, mêd he lop vêl ên dipac dɨ Yesu yê wê xomxo tɨbeac val dô ge om xo vɨgwe pɨsiv ên he, ên he dô tɨyi xocbê bwoc sipsip wê ma ti o viac he ge lêm om Yesu nêl kɨyang tɨbeac vô he.
35 Mêd hɨyôv hoo la dɨ vɨgwe huc om nue ngɨvihi la nêl vô Yesu ên nêbê, “Vɨgwe ga, vɨgwe mahɨgun pɨleva ti dɨ hɨyôv hoo la gwêba, 36 om ông vông xomxo i loc vac vɨgwe vɨyang vɨyang ên loc kɨsuu xen yaên wê ob ya ge.” 37 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xacxam va vông yaên vô he ên he i ya.” Lêc he nêl vô i ên nêbê, “Obêc bêna? Ông nêb xe la kɨsuu blet lec mone yul yuu mɨ lôm vông vô he ên he i ya, me?” 38 Mêd Yesu kɨnêg lax vô he ên nêbê, “Blet vaba dô? Xam loc wê lê.” Om he lax yê dɨ vena nêl ên nêbê, “Blet vɨgê vɨlu dɨ beac nôn yuubed dô.”
39 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam tô mɨ dô kɨbun lec hɨsinac dɨ xam dô kɨdu kɨdu.” 40 Om he tô mɨ dô kɨdu kɨdu lêc ya dô tɨyi xocbê 100 dɨ ya dô tɨyi xocbê 50. 41 Mêd Yesu hôm blet vɨgê vɨlu ge hɨxôn beac yuu ge dɨ lax ma la lag kɨsiinê dɨ kɨtaa lec blet yuu beac, mêd hɨbu blet dɨ vông vô nue ngɨvihi ên nêb he i tɨtang vô xomxo tigee. Nang dêc hɨbu beac dɨ vông vô nue nêb he i tɨtang vô xomxo tigee hɨxôn mɨ he ya. 42 Om xomxo vɨhati ya i den he, 43 lêc blet yuu beac wê gên dô ge nue ngɨvihi su vac sepac vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu mɨ i pup lec. 44 Xomxo wê dô mɨ ya gee, he vux tɨyi xocbê 5,000 ge.
Yesu la lec mia luaên kɨsii
(Matyu 14:22-33; Jon 6:16-21)
45 Yesu nêl vô nue ngɨvihi nêb he i lec dipac dɨ loc mug mɨ loc vɨgwe Betsaida wê yêp mia luaên vɨlu ganê. Om he loc mɨ la dɨ Yesu dô ên nêb ob vông xomxo tigee i lôc ben vêl lê. 46 He la vêl mêd Yesu loc mɨ la lec kɨtôn ên nêb ob la kɨtaa. 47 Mêd vɨgwe buc dɨ dipac wê nue ngɨvihi dô lec ge mɨla le vac mia luaên mahɨgun, dɨ Yesu vaci gên dô vô mia luaên nɨnya, 48 dɨ yê wê lea levac hôm dipac xôn hɨxôn nue ngɨvihi om he vông yuac levac lec hɨsooên mia lêc dipac o vyac la lêm, dɨ vô kwabo lec wê vɨgwe ob vɨdii ge mêd Yesu lam lec mia kɨsii dɨ val vô nue ngɨvihi dɨ vông xocbê ob luu he vêl mɨ la ge. 49 Lêc nue ngɨvihi vɨhati yê wê Yesu lam lec mia kɨsii mɨ val ge om he so ên he nêb mêd xomxo wê yibên ge ti kɨnu val vô he, om he iac 50 dɨ xona mabu. Lêc lutibed Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam xonaên i ma dɨ xam xêmyaa i vô nivɨha, ên ga a.” 51 Mêd Yesu lec la lec dipac hɨxôn he dɨ lea tip la. Lêc nue ngɨvihi yetac mabu, 52 ên he o xovô môp wê Yesu vông blet vô tɨbeac vɨhevage lêm, ên he nɨlô yen xêkɨzêc om he vyac xovôên ma.
Yesu vông xomxo tɨbeac vô nivɨha lec gê Genesalet
(Matyu 14:34-36)
53 Mêd Yesu he nue ngɨvihi la lec dipac la mia luaên vɨlu ganê dɨ la vac vɨgwe Genesalet, dɨ ku dipac xôn mɨ i yêp 54 dɨ he lop mɨ la, lêc lutibed xomxo vac vɨgwe tige xovô Yesu, 55 om he tup mɨ la vac vɨgwe tigee vɨhati dɨ la ken lie wê yidac ge lec pêt mɨ la vac vɨgwe wê Yesu la dô vac ge. 56 Om Yesu ob la vac vɨgwe levac ti me nipwo ti me vɨgwe mahɨgun ti ge od xomxo ken lie yidac mɨ la lii lec wetôv dɨ kɨtaa Yesu nêb he ob hôm lec vɨnyumên wê i vông ge myahɨpu ên yidac i ma ên he, om he wê hôm vɨgê lec vɨnyumên wê Yesu vông ge he vɨhati vô nivɨha lec.