^
1 Pita
Keda Oluweloyi Gomengga Ngu Sambo Endemo Soboyelolo Ooloote
Anutndo Noole Negoyelowoku, Ngulo Noole Kundingiyi Oluwato
Anutndo Uli Ulungga Oolengombo Noole Uliyelolo, Ko Yoyowolo
Oo Bidodo Sembuli Ulungga, Ene Ya Ungoombolo Osiyi Keda Ooloote
Noole Ngu Komo Anutlo Ko Oni Telo Oluwato
Noole Komo Kristus Keyolo, Ogingoyingo Kowuli Koolowoowato
Elambalisa Teweloyi, Ngulo Mandeni
Ye Komo Nowoondoye Goboolo Yeya Oliyi
Noole Damoni Gome Nenengo Telo, Ngulo Kowuli Nguya Koolowoowato
Kristus Ngu Noolengo Mbumbuwa Andangewelo Kuli Kumoowolo
Oni Ene Kristus Keyolo Ngu, Ene Kowuli Yowa
Anutndo Oo Kingo Duwoo Yunooteku, Ngulo Koyi Tewato
Ye Kristusdodo Ogingoyingo Goboolo Koolowooweloyi, Ngulo Mandeni
Ye Tabango Oni Ngu, Ye Komo Anutlo Sipsip Ngu Gome Sobowooyi
Noole Komo Imakeyingo Damonimo Ulogo, Noole Ingondudu Gome Nenengo Tewato
Kambayeloyingo Mande