18
Kaiteya ye saekalili galewa basileiyana unai
(Maleko 9:33-37,42-48, Luka 9:46-48 yo 17:1-2)
Huyana ne unai hekahekatao wa se laoma Yesu unai se henamai se wane, “Galewa basileiyana unai meta kaiteya ye saekalili?” Yesu wawaya gagilina hesau ye yoganeiyama na luwadi wa unai ye hetolo, na ye wane, “Ya hededemamohoi kalimiuyena: Nige gonowana kwa lau galewa basileiyana unai kana siga kwa buigomiu kwa hemala doha wawaya gagilina ta. Unai, kaiteya ye nuwadobidobi doha wawaya ta meta iya ye saekalili galewa basileiyana unai. Na ena tamowai hesau wawaya gagilina doha teina wawaya ta ye yogaisini yau hesaguyena meta ye yogaisinigau. Na ena tamowai hesau teina tausunumaegau tamowaidi dobidobidi** Tamowai dobidobidi: Kalina Giliki unai hedehedede ta kaniyona labui: Wawaya, yo, tamowai dobidobina, siya ede tamowai lakilakidi se kitadobidobiyeidi, yo hinage wawayao. ta hesau ye woyalaei yababa unai, meta ye namwa mo taba weku lakilakina gadona ne unai se paihekahini na se tuudobiyei gabwatum ne unai ye yoli.
Ahani mo siya tanoubu ta tamowaidiyao, kabo kamkamna se hekalo, matawuwuna ede tamowai se woyahesuwalalaeidi yababa unai. Huya maudoina noho se laolaoma, na ahani mo siya noho ne yodi kabalaoma tamowaidiyao ne, kabo se kamkamnakalili. Ena nimam o kaem ye woyahesuwalalaego yababa unai, taba ku bolihai na ku gabaei. Ye namwa mo taba ku bunibuni o nimam o kaem kesekesega unai na ku lau ku mauli, na kabo ma tauꞌudoꞌudoim na ku lau kaiwa kalakalasina nige kana siga. Na ena matam ye woyalaego yababa unai, ku lamohai na ku gabaei. Ye namwa mo taba matakesekesegam unai ku lau ku mauli, na kabo ma matalabulabuim na se gabalaego kaiwa kalakalasina unai.”
Mamoe gegegegena pilipilidaina
(Luka 15:3-7)
10-11 Na kabo Yesu ye hedede ye wane, “Tamowai dobidobidi ta, tabu kwa kitadobidobiyeidi. Ya hededehemasalaha kalimiuyena meta galewa ne unai yodi anelu, siya huya maudoina yodi se kaikaibwada Tamagu unai.** Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 11 hinage se kuli doha Luka 19:10: Matawuwuna ede Tau Natuna ye laoma bena tamowai gegegegedi ye waseneidi yo ye gilihaidi. Na nimakulikuli bagubagunadi nige se kuli.
12 Yomi nuwatu idohagi? Taba tamowai hesau yona mamoe badodi handele kesega, na hesau ye taukwadalele, kabo hekadiyo wa ye tolenamwanamwaedi kuduli wa udiyedi na ye lau kesega ye taukwadalele wa ye wasenei, e nige? 13 Ya hededemamohoi kalimiuyena: Ena ye lobai, kabo kesega ta gwauyalana ye lakikalili, na kabo mamoe 99 maidanao wa. 14 Gonogonowana doha, Tamamiu galewa ne unai nige ye henuwa bena taba tamowai dobidobidi ta hesau ye taukwadalele yababa unai.”
Taulaupwano idohagi kabo ta sagui
15 “Ena kam kaha saha hesau yababana ye ginauli kalimyena, meta ku lau unai na kowa yo iya yomi labui mo matamiuyena yona laupwano ne ku hededehemasalaha. Ena ye lapulaowa kalimwai, meta yababa yona teha unai ku gilihaiyako. 16 Na ena nige ye lapulaowa kalimwai, kabo tamowai kesega o labui ku haidi na maidamwao kwa lau iya unai. Unai kabo yom hedehedede maudoidi se hemamohoiyedi, doha Buka Tabuna ye hekatada ye wane, ‘Pilipili maudoidi tolehedudulaidi udiyedi meta tamowai labui o haiyona yodi hemamohoi ne unai kabo ta tolehedudulaidi.’ (Dutelonomi 19:15) 17 Ena nige ye henuwa ye lapulau udiyedi, kabo kwa laei dubu bodana udiyedi. Na ena nige ye lapulau udiyedi, meta iya kabo kwa kabi doha dagela tamowaina o yababa tauginaginaulina o takisi tautanotano yomi kabikabidi.
18 Hedehedede ta meta mamohoi, na hedehedede hesau ya hededeꞌuyoi kalimiuyena: Laulau saha kwa kawanamwanamwaei tanoubu ta unai, Yaubada kabo hinage ye kawanamwanamwaei, na laulau saha kwa kitaheyababadi, Yaubada hinage ye kitaheyababadi.** Hedehedede ta gonogonowana doha Mataiyo 16:19unai. Ena ta kulibui hedehedede kesega kesega unai meta kaniyona ede teina: Saha tanoubu ta unai kwa kauhekahini, kabo galewa ne unai hinage se kauhekahini. Na saha inai kwa yailigabaei, kabo galewa ne unai hinage se yailigabaei. 19 Yo ya hededeꞌuyo kalimiuyena doha teina: Ena yomi labui tanoubu ta unai saha kwa talamyei na kwa kaibwadai, Tamagu galewa ne unai kabo ye ginauli yomiu. 20 Matawuwuna, ena tamowai labui o haiyona se laomagogoi yau hesaguyena, meta yau ede siya luwadiyena.”
Kada kaha yona yababa nuwatugabaena
21 Kabo Petelo ye laoma Yesu unai ye henamai ye wane, “Guiyau, ena kaliguyena kagu kaha hesau yababa saha hesau ye ginauli, kabo ma hisa yona yababa ne ya nuwatugabaei? Ma kesega o ma haligigi-labui o ma hisa?” 22 Yesu ye hededebui ye wane, “Ya hededelaowa, nige bena ma haligigi-labui (7) mo, na bena ma 77. 23 Matawuwuna galewa basileiyana kana kao ede doha teina:
Wasawasa hesau yona taupaisowa siya yona gogo taukitahetetedi ye yogagogoidi na ye henuwa bena yodi paisowa kaniyodi se tolehemasalahadi. 24 Yona hekasa ye hetubu ede moni baikidi 10,000 taukabihagahagaina tamowaina se woyaiyama kalinawai. 25 Nige gonowana ye hemaisa, ede wasawasa wa ye hedede bena taba tamowai wa ma mwanena yo natudiyao maudoidi, yo yona gogo maudoidi se lokunegabaeidi na monina wa unai kana hagahaga wa se hedudulaidi. 26 Tamowai wa ye tulibonodobi matana wa unai na ye kaibwadabigabigalau unai ye wane, ‘Ku katekamkamnaegau, na kagu hagahaga ta maudoidi kabo ya hedudulaiꞌuyoidi.’ 27 Wasawasa wa tamowai wa ye katekamkamnaei ede kana hagahaga wa ye hededegabaeidi na ye kabigabaei ye lau.
28 Na huyana tamowai wa ye pesa ye lau ede yona hali heyayai tauhaina hesau ye kita kana hagahaga meta nige ye lakikalili.** Hagahaga nige ye lakikalili: Hagahaga wa lakina ede denali 100, meta nawalai hasi koya paisowana maisana, mayadai kesega denali kesega. Gadona unai ye kabihekahini ye nukugwadagwadai na ye hededekasokaso ye wane, ‘Kam hagahaga kaliguwai wa ku hedudulaiyama!’ 29 Kana kaha wa ye tulibonodobi matana wa unai na ye kaibwadakatekamkamna ye wane, ‘Ku katekamkamnaegau, na kagu hagahaga ta kabo ya hemaisaꞌuyoidiwa.’ 30 Nige ye kitalau tamowai ne yona kaibwada wa unai, na ye laei ye hedede se tole numatutuguduyena kana siga kana hagahaga maudoidi wa ye hedudulaihegehedi.
31 Kana kahao hekadi se kita meta se nuwayababakalili, ede se lau wasawasa wa unai na saha ye tubu wa yona se hedehedede. 32 Kabo wasawasa wa taukaihagahaga kalinaena tamowaina wa ye yoganeiꞌuyoi na ye hededelau unai ye wane, ‘Kowa tamowai yabayababana! Ku kaibwadalaoma kaliguwai, unai kam hagahaga maudoina ya hededegabaei. 33 Idohagi to nige gonowana kam kaha ne ku katekamkamnaei doha yau ya katekamkamnaego wa?’ 34 Wasawasa wa ye kouyalayalakalili ede tamowai wa ye moselaei numatutugudu taukitahetetena udiyedi na se tole numatutugudu unai na se hekamkamna ye lau ee kana hagahaga maudoidi ye hedudulaidi.
35 Ena nige nuwamiu mamohoidi udiyedi kami kahao yodi yababa kwa nuwatugabaeidi, meta kabo Tamagu galewa ne unai yona kabikabigomiu ede doha teina.”

**18:6: Tamowai dobidobidi: Kalina Giliki unai hedehedede ta kaniyona labui: Wawaya, yo, tamowai dobidobina, siya ede tamowai lakilakidi se kitadobidobiyeidi, yo hinage wawayao.

**18:10-11: Kulikuli beyabeyadi hekadiyo lausoisoi 11 hinage se kuli doha Luka 19:10: Matawuwuna ede Tau Natuna ye laoma bena tamowai gegegegedi ye waseneidi yo ye gilihaidi. Na nimakulikuli bagubagunadi nige se kuli.

**18:18: Hedehedede ta gonogonowana doha Mataiyo 16:19unai. Ena ta kulibui hedehedede kesega kesega unai meta kaniyona ede teina: Saha tanoubu ta unai kwa kauhekahini, kabo galewa ne unai hinage se kauhekahini. Na saha inai kwa yailigabaei, kabo galewa ne unai hinage se yailigabaei.

**18:28: Hagahaga nige ye lakikalili: Hagahaga wa lakina ede denali 100, meta nawalai hasi koya paisowana maisana, mayadai kesega denali kesega.