Kolosi
Polokafo mono wenena Kolosi numudo minamo ya lufuwa wi fulo gedami ka
Komu Ka
Polokafo nelau minaido ya lufuwa ama wito, koli kikitamo wenena Kolosi numudo minamo ya fulo gedaiye. Kolosi numuna meya ido Efesusi numuna meya ya Esia ebau ya ne. Polo aimola ya Kolosi numudo áumaifa, Efesusi numudo uto Yesu kala kuwa lalo lo oloto melaido, ya mate seni-muluni olu eleyapa witi Yesu koli kikito umae. Koli kikitamo wenenawa yauti maleka ya numuna meya adu nemoma, Kolosi, Laodisia, Hiyelapolisi, yalo ya uti kawa kuwa logimato, ya koli kikitamo wenena monolo mau wi-wi amo ya Epafalasikafo kiyaba o gedeto, api gilibi minaiye. (Aposolo 19:1, 8-10, Kolosi 1:6-7, 2:1)
Etito ya Polo nelau minami kamenawalo ya wewa Epafalasi uto mono wenenawa kani kuni ya Polo loumaiye. (Kolosi 1:8, 4:12-13) Loumaito, ya wenenawa mono monanina yamu lalo kolaifa, ido wenena mate mono ka ailo suki loti api gilibamo, ya koli kikinina olu kopaitotenawae, loto lufuwa ama wito, Tikikusite Onesimusite gimaito, oluti Kolosi numudo uti gimami ne. (Kolosi 4:7-9) Wewa Onesimusi kala ma ya Polokafo lufuwa ma wito Filemoni fulo edami lufuwau yau katenawamo ne.
1
Lo oloto melami ka
1-2 Aiyo, linate felegaga wenena Kolosi numudo minoti, Kilisto lulau mino edeti koli kikito umu minamo mono wenenane-motao, namo Polo, Kilisto Yesu aposolola, Gotikafo kala lalo kito lonowalo ya fulo nedaito olu minomo we, ya mono wenenate Timotite minoto, lufuwa ama ya wi fulo gedowe. Eyalo.
Metefo Gotidokati ya nasafili mona ido you amene mona ya linatedoka mino gedenaiye.
Polokafo wenenawa yamu kolito Goti loumu-umu imo ka
Lamo kamena-kamena Wekolate Yesu Kilisto Melafo Goti loumuto, ya linatemu kolito siyane, lalole, loto loumu-umu o minone. 4-5 Linate ya ka ona kula, kawa kuwa lalo ya komu koliti, ya kosinau mono mona mele gedami yamu koliti kiyaba oti minanako, Kilisto Yesu koli kikito umuti felegaga wenenala muki seti-muludi gimi minamo yamu kolito ya siyane, lalole, loto loumu-umu o minone.
Kawa kuwa lalo ya mikau-mikau oloto pito upatomo uto kula limo, ya linate yaki koliti, Goti nasafilila ona kula kolife loti kolamo, ya aya kamenaloti ya kawa kuwa linatedoka moda ayaidana oto oloto pito dimo uto kula liye. Kawa kuwa api gilibami we Epafalasi ya sete-mulude umonimo we, lamoki lakoina mono kouba-naba lonowa olami we, ya ade olu faka loto Kilisto lonola olu kolami we yakafo kawa kuwa api gilibaido ya moda kolamo ne. Ido linate oudi-luti-katigu ya Ounakafo lono olaido ya seti-muludi gimi minamo ka, ya aya we yakafo wetata o lomaito kolonimo ne.
Etito aya ka kolonimo kamenalo, yaloti ya lamo yaki kamena-kamena linatemu kolito Goti loumu-umu o minonimo, ya Ounakafo lamena o gedageto ya Goti lalo eyami monala kolife-fe lenawamo ka, moda aimola kolami ka, ka manenau nemo ka ya oudi-luti-katigu mele faito gedo, loto loumu-umu o minone. 10 Eti o gedageto, ya linate moda Wekola monalalo meyalo meletiko moinato, ya siya-muluna laloko kolinaiye. Etiti ya mono lono mona-mona olunawamo ya kula lageto, ya Gotiki koina witi monala kolife-fe lomo uti minenawae, loto loumu-umu o minone. 11 Eti o minenawamo, ya aimola aumala lamena imo yakafo olu aumafofo lo gedageto, ya neta keina agetoma ya moda auma witi minoti, seti-muludi leba fiyageto, luti lalo koliti, 12 ya Metefo siyane, lalole, loti loumu-umu o minenawae, loto loumu-umu o minone. Amo yakafo lamedo netala-matala felegaga wenenala iya mele giminami, ya linateki giminae, loto oudi-luti-kati olufe-fe lo gedami ne. 13 Eti o ledami, ya sini aboga aumalauti efili ledeto, siya-muluna umami we Nalafo kiyaba we wekudi kilalau ya fulo ledami ne. 14 Aya wewa yakafo meina fito efili ledeto lifimate kilili o ledami ne.
Goti aumala, monala, lamenala, muki ya Nalafodoka nemo ka
15 Nalafo ya Goti eyámonimo we lebonala imo, ya neta-mata muki olu oloto piyámaito minami we, amo ya kana we wenaba ne. 16 Moda kolafe? Amo lulau mino edeto neta-mata muki olu oloto pi fuli limo, ya kosinaleka, mikaleka, eyonimo, eyámonimo, wenenati, enisoleti, kiyabani we wekudinife, ido wekolanife, ido wenabanife, ido kulinigi wefe, muki ya Gotikafo olu oloto pinae, loto kolaido, ya Nalafokafo olu oloto pito, ido Nalafo yamu kolito olu oloto piyami ne. 17 Ido amo ya monau akaimati minomo dito nemo we ya neta-mata muki ya kana we wenaba ne. Ido amo anau yako netamata muki ufe-fe lomo wimo ne. Etito amo minámami neko, ya neta-mata muki u kopa wagi ne.
18 Ido mono wenenala mau naba ya amo ukana ya minogeto, amo ya manede ya ne. Amo ya aipami we, kana nalafo, ya olu komu mele edeto folaiguti olu nedi edami, ya neta-mata muki yauti amo ya kana we Wekola ya minenaiye, loto eti o edami ne. 19 Moda kolafe? Gotikafo Nanimo monane, aumane, lamenane, muki ya amo lulau mino faito edemo unaiye, loto lalo kolito, 20 ido yá yofola wanula yakafo kuwonefo neta-mata muki-muki, mikaleka netafe, ido kosinaleka netafe, muki olu you lo gedeto ya kofa itibito olu namoki kutifi gedenae, loto lalo kolaiye.
21 Ido linate yaki komu Goti wenenala minámoti, monatina nosámami melamo yakafo luti-katigu kuwotibo bulu ede minamoma nefa, 22 ido oiya ama ya felegaga, mo loto, ka ma minámageto minenawamo wenena ya amo onobalalo mele gedenae, loto amo mikaleka ukana folami yakafo kofa itibito olu aimolaki kutifi gedami ne. 23 Eti o gedenae, loto limo, ya linate kala kuwa lalo koliti kiyabala o minamo ya koli fulitámoti, moda koli kikito umamo mona olu lagi fi gedaido, yalo ya minomo idatoma, ya eti limo netawa o gedenami ne. Kawa kuwa, ya wenena muki mika negu-negu lo oloto pi gimimo wamo ka, ya namo Polo yaki kouba-nabala lonowa olomo we ya o minomo ne.
Polokafo auma wito Goti kala kuwa lo oloto gimami ka
24 Ena namo oiya ama keina kolomo, ya moda linatemu kolito kawa kuwa lo oloto meleto keinawa kolomoma nenako, yamu alikani o minowe. Kilisto mono wenenala mau naba ya amo ukana nemo, ya aya wenenawa yamu ogofu kolami ya oiya fuli ádainako, yamu namo yaki linatemu kolito ukaneu ogofu kolomo, ya faitomo dito koli minowe. 25 Ido aya wenenalawa kiyaba o gedenanimo lonone ya olunane, loto Gotikafo linatemu kolito lonowa nomami, ya ka welaloti api gilibinamo lonowa olu fuli lenane, loto nomaido, ya eti o minomo ne.
26 Aya ka komu falukuto nemo ya adeina akaima wenena ufa fi melemo idado yalekati muki ya olu faluku gedami nefa, ido oiya ama ya aimola felegaga wenenala ya lo oloto pi gimami ne. 27 Ailo feka wenena mikalo-mikalo minagu yauti aimola felegaga wenenalawa ya falukami kawa, lamenala meinala naba nemo kawa, ya Gotikafo lo oloto pi giminae, loto kolami ne. Aya kawa kulawa ya eti loti kolalo. Kilisto ya lutigu mino gedamima nenako, yamu lamenala olunune, loti koliti ya kiyabala o minae, loto lo oloto pi gimami ne.
28 Etito ya wenena muki ya Kilisto lulau mino edamo wenena naba, gedamo wenenala ya amo onobalalo mele gedenune, loto wenena muki fuka ka logimito, ka manedeu nemo ka muki api gilibito, ya Kilisto monala lo oloto gimi minonimo ne. 29 Ido aya yamu ya amo aumalakafo namo luneu olu auma naba-naba wi nedami, yakafo lonowa olomo ya aumafofo lotoko olumo idowe.