Taitusi
Polokafo Taitusi ya lufuwa wi fulo edami ka
Komu Ka
Taitusi ya Giliki we nemo, ya Polo welaloti Yesu kala kuwa kolito siya-muluna olu eleyapa wito koli kikitimo yamu Polokafo ya mono nanefo minaiye, loto lo edami ne. (Taitusi 1:4) Wewa ya Poloki lakoina mono lono oluto, ana olu faka loto mono wenena eba nedo-nedo ya seni-muluni olu auma wi gedeto mono ka api gilibami we ya ne. (2 Kolinti 7:5-7, 8:6, Galesia 2:1-3)
Ena Kiliti no muliti nemo ebalo ya lakoina moniti Yesu kala kuwa lo oloto gimami kamenalo ya Polo eba maleka unae, loto kolami, ya Taitusi ya Kiliti ebalo fa minoto mono lono onowa fa nemo ya olufe loto fuli lenane, loto fulo edeito wiye. (Taitusi 1:5) Uto eba maleka monito, aiga ya Kiliti wenenawa api gilibinami ka ma loumunae, loto lufuwa ama ya wi fulo edami ne. Kiliti wenena muki monanina ya nosa naba ámainako, yamu maleka seni-muluni olu eleyapa witi Yesu koli kikito umamo wenena ya monanina yamu ka auma wito api gilibo, loto lufuwa amau ya loumami ne. (Taitusi 1:10-14, 16, 2:1, 15)
Timoti lufuwa wi fulo edami yamaidana oto Taitusi yaki loumami ka ama ya ne.
1
Lo oloto melami ka
Aiyo, lakoina koli kikitonimo nanefo ona Taitusiyo, namo Polo, Goti kouba-nabala we ido Yesu Kilisto aposolola ya lufuwa ama wi fulo kedowe. Eyo.
Lonowalo fulo nedami, ya Gotikafo iyaina o gedami wenena koli kikitenawae, loto, ido ka ona kula yakafo monate olu felegaga o ledami ka ya kolife lenawae, loto lonowalo ya fulo nedami ne. Omude kofawa minowa-minowa enumo kawa koli kikitoto kolife lonimo ya Goti ka suki ádami wekafo komu adeina mika kosina olu oloto piyámami kamenaloti ya lo mele ledami yamamu kolito kiyaba minone. Kawa ya adeinati limo nefa, ido aimola kamenalalo ya kala lo oloto melonido olu oloto piyami ne. Kawa ya olu omude kami we Gotikafo anelo meleto lo oloto melenane, loto lo meleto nomami ne.
Lakoina koli kikitonimo nanefo ona Taitusiyo, Metefo Gotidokati ido olu omude kami we Kilisto Yesudokati ya nasafili mona ido you amene mona ya mino kedenaiye.
Mono kiyaba we kanina
Ena lono onowa ma fa nemo ya olufe loto fuli lenane, loto, ido numudo-namado ya namo lokomodo ayalo ya mono kiyaba we bulu gedemo unane, loto Kiliti ebalo ya fulo kedeito omoma ne. Yamu ya mono wemomo mate monanina efe lotiko mele minoti, wena lawokoko olamo we ya nomilipani yaki koli kikitoti minenawamo yako mono kiyaba we bulu gedo. Ido nomilipani ya ka kolámoti kopa mona melae, loti wenena mate lenawamo, ya mono kiyaba we lono ma gimámo. Kiyaba we yakafo Goti lonola kiyaba imoma nenako, ya monala efe lotoko minenami yako lonowa olunami ne. Yamu aimola lula-kala lalo kolami mona melámoto, siya kala-kala alako ádoto, no noto lula-kala u kopa enami mona melámoto, fina alako fiyámoto, kifana-koukame yamuko kolámoto minenami, ido wenena nasafili o gedeto, mona lalo siya-muluna umuto, kala kife loto, monala felegaga efe lotoko meleto, ukana-lula-kala kiyaba lalo otoko minenami, ido mono wenenala koli kikitoti mona lalo melenawae, loto ani olu faka loto ka mono kula ya api gilibito, ido ka mono olu kopaitamo wenena kanina ya oluto lumunae, loto ka mono auma wiyami ka, api-napi gilibi-gilibi onimo ka ya olu kiki loto olu minenami we ya mono kiyaba we lalo minenaiye. Yaidana amo wemomo yako mono kiyaba we ya bulu gedo.
No muliti nemo eba Kilitilo minamo wenena monanina ka
10 Wenena mumudite ka kolámoti, fa ka loti koni witi minamo wenena ya minae. Ido aya wenena minagu ya Yuda wenena, Goti ainala ukanigu fukamo wenena ya oto diti eti o-o minae. 11 Eti o minamo wenenawa ya kifanakoukame fa olunune, loti wemomo olonibo nomilipani wenenani liligaleka muki ya api gilibámamo neta ya api gilibiti olu kopa o gede minanako, weni uguninumo ya efe lenagoliye. 12 Kilitilo minamo wenena minaguti ya inanimo polofetenina makafo ya eti limo, Kiliti wenena ya adeinati ka sukiko lo minoti, fadena neta yaidana oti kaila fi minoti, neta nenawamo yamuko koliti, lono eleka fiyamo minae, loto 13 geyefe lototo limo kawa ya ona ne. Yamu kamo ya auma wito lo fuko gedo. Eti ageto ya koli kikitamo mona kula melenawamo, 14 ya Yuda wenena ikaga kanina ido wenena ka ona kula meni umamo wenena lo fukamo kanina ya kolámenawae, loto auma wito lo fuko gedo.
15 Luni-kani mo limo wenena yate neta-mata muki yamu kolato mo limoko nefa, ido nosámami monakafo seni-muluni olu kopa o gedami wenena, koli kiki ádamo wenena ya ouni-luni-kani muki ya fumako wi fulitainako, neta mamu kolato mo limo ma minámaiye. 16 Wenenawa ya Gotiki kutifone, loti wenikafo lafa, ido monanina yakafo E’e, lo minaiye. Ya wenena ya uwanuwa minoti, ka koliti kolámoti amo ya mona lalo melenawamo ma minámaiye. Yamu mono kiyaba we lalo, auma wiyamo we yako bulu gedo.