^
Yakobo
Ninai bamubake kau wero giro Tua isa seu.
Waure nuai ami nena me tepo.
Etetenaira ge.
Ge ninai awa me tepo, ata ge dimai meni me.
Utura gera nuai amira ge.
Waure ata bogamasa nuto te ago ine ago ine.
Ge eni dipinoise eni dai awa te oko inoya.
Tuma diaire noise soremai bua wanekai.
Abrahamto Rehapre meni tuma diaira me tamuwato.
Iwawa nasokai dia wanekai.
Kotumai ewanana awa Anutu nana ena tupewia.
Weso inoise me kaka tamamu nuai.
Nakai zas meni wago oko wanekai.
Tua meni ninai amire nakai bua wamunonakai.
Ema wau moni emo duba-duba inowera amira ge.
Nakai zewai wero Tua dia nuanekai.
Ge me sai zewai wai amira ge.
Yayare itima ewaana wai amira ge.
Ema tara awai awa kora wanakai ewesemare.