LUK
Luk Ne Jisas Klays Takaw Teplep Ak Kɨl Tɨkak
1
Luk bɨawl Tiyopilus nop ñu kɨl tɨkak
1-2  Jon 15.27, Apo 1.1, Hib 2.3, 1 Pi 5.1, 1 Jo 1.1 Bɨawl Tiyopilus. Nab chɨnop awl God ne tap okok keke gak tek, bɨ ogɨnap wɨdɨn nɨŋɨd, takaw anɨb ak dad okok okok am agñɨlak. Agñelak bɨ kuŋay nɨŋɨd, kesɨm nokom anɨb ak keke ñu kɨl tɨkɨlak. 3-4  Apo 1.1, 11.4, 15.18, 15.28 Yad gos nepin, nad takaw nep agñɨbal ak nepan. Yad pen tap okok ned gak tek, pelpel takaw jɨj anɨb ak pɨyow nɨŋɨd nepin ak nɨm, abe ñu kɨl tɨkɨnɨgebin. Takaw jɨj nɨŋɨd yɨbɨl ak nɨgɨnɨmɨn agɨl, nep ñu kɨl tɨkɨnɨgebin.
Bɨ ensel agak, Sekalaya ne Jon Bɨ Ñɨg Pakñeb nop tɨkɨnɨgab agak
1 Sto 24.10 Ned gapman bɨnonɨm Helod Judiya plopens kod yolɨgup ñɨn ak, bɨ God nop sɨbogep wog ak gɨ mɨdolɨgup, yɨb ne Sekalaya. Bɨne ayɨp wog jɨmñɨl gep mɨdelɨgɨpal ak kɨlop, Abayja bɨne agelɨgɨpal. Sekalaya bin ne Elisabet. Nop abe bɨ God nop sɨbogep Elon jɨj ak tɨk dad amɨl tɨkɨlak.
Stt 17.1, 1 Kin 9.4, Apo 23.1, Plp 3.6 Kɨli bel God takaw adek ak mɨdupsek nɨŋɨd kɨdek gɨl mɨdel, God nɨgek takaw olap ma yek. Pen Sekalaya bin ne Elisabet ñapay wom. Kɨli bel ñapay olap ma tɨkɨlek, pɨsnep yɨbɨl mɨlep lɨlek.
8-9  Kis 30.7-8, 1 Sml 2.28, 1 Sto 24.19, 2 Sto 8.14, 29.11, 31.2 Ñɨn akal Sekalaya bɨne ayɨp wog jɨmñɨl gelɨgɨpal okok, God nop sɨbogep wog gɨnɨg gelɨgɨpal, kɨli tɨkjakɨl mɨdelak. Bɨ an yɨb aplanɨmuŋ, God agnɨgep kal awl mɨgan bɨ sɨbogep nop, ameb kal mɨgan amɨl tap kuy tep owep ak dagɨlɨnɨmuŋ agɨl kɨli jakɨl nɨg mɨdelak. Abayja bɨne okok God nop sɨbogep ñɨn ak apek nɨŋɨd, kɨli gelɨgɨpal anɨb okok jak nɨg mɨdelak, Sekalaya yɨb ak aplanak. 10  Wkp 16.17, Lep 8.3-4 Binbɨ kuŋay yɨbɨl God agnɨgep kal awl seŋayaŋ mɨdɨl God nop agɨlɨg mɨdelak nɨŋɨd, ne amɨl tap kuy tep owep dagɨlɨnɨg kal mɨgan amnak. 11 Pen God ensel ne olap apɨl tap kuy tep owep dagɨl lep abañ adek anɨb ak, ñɨn yɨpɨd kɨd okok ken yek. 12  Het 6.22, Dan 10.8, Luk 1.29, Apo 10.4 Sekalaya nɨŋɨd, ju dɨl pɨlɨkek 13 ensel ak nop agak, Ma pɨlɨkɨnɨmɨn agak. God nop apan ak, nep nɨgup. Bin nak Elisabet ñɨ olap tɨkɨnɨgab agak. Tɨkek, yɨb nop Jon agɨnɨmɨn agak. 14 Nep ke tep gek, mɨñmɨñ awl yɨbɨl gɨnɨgaban agak. Ne ownɨgab ak, binɨb kuŋay yɨbɨl mɨñmɨñ gɨnɨgabal agak. 15  Nam 6.3, Het 13.4, Jer 1.5, Gal 1.15 Ne bɨawl yɨbɨl ak God wɨdɨn mɨdup adek sɨŋak yenɨgab agak. Ñɨg wayn ogɨnap sek, ñɨg kɨles ogɨnap sek ma ñɨŋɨnɨmuŋ agak. Bin nad ne ñapay kogmeg mɨdek, God Kawnan ne ak ñapay nab ayaŋ amɨl ayɨp yenɨgab agak. 16  Mal 4.5-6 Yislel binɨb God nop kelɨgɨpal okok, kɨlop agtep gek tep ak adɨkɨd God Bɨawl kɨli yɨl ownɨgabal agak. 17  Mal 3.1, 4.5-6, Mat 11.14, 17.11-13, Mak 9.12 Pen ne ned amek, Bɨawl kɨdek amnɨgab agak. Bɨ God gos ñek agñeb Yilayja bɨlel God kɨles ñek golɨgup tek ak gɨnɨgab agak. Nap sɨkop kɨlop dɨl, ñapay sɨkop kɨlop dɨl, dɨ jɨmñɨl lɨnɨgab agak. Binɨb God nop aleb aleb ñɨbal okok agtep gek, binɨb teplep yɨbɨl ne okok gos nepal tek nɨŋɨd, mɨdtep gɨl, bɨawl ownɨgab agɨl kod yenɨgabal agak.
18  Stt 18.11 Ensel ak anɨb agek, Sekalaya agak, Chɨl mɨlep yɨbɨl lɨpul. Anɨb ak nad tɨtay de yad nɨŋɨd anɨb agɨnɨm, Nad nɨŋɨd apan agɨnɨm agak. 19  Dan 8.16, 9.21, Mat 18.10, Hib 1.14 Agek, ensel ak nop agak, Yad Gabliel. Yad God ayɨp pelnep mɨdobul agak. Ne yɨp agyokek apɨl, takaw teplep anɨb ak nep agñɨnɨg dad opin agak. 20  Ese 3.26, 24.27, Luk 1.45 Nad takaw yad ma nepan tek, yalɨb nep ak mɨŋel gek takaw agɨlɨg ma yenɨgaban agak. Yokɨp nep mɨd mɨd, ñɨ ak tɨkɨl dapɨl, tepayaŋ takaw agɨnɨgaban agak.
21 Pen Sekalaya ne God agnɨgep kal awl mɨgan ak am pelnep yek, binɨb seŋayaŋ yelak ak gos kuŋay yɨbɨl nɨgɨlak. 22 Kɨdek seŋayaŋ apɨl, takaw olap ma agak. Yɨp anɨgɨl anɨgɨl gup agɨl, ñɨn anep yomek, kɨli nɨŋɨd anɨb agɨlak, Ne kal mɨgan ayaŋ am mɨdɨl, tap olap ke nɨŋɨd owup agɨlak. Ne takaw ma agak, yokɨp nep yek. 23  1 Sto 9.25 Pen kɨdek wog gep ñɨn ak gɨjuwɨl, kal ne amnak.
24-25  Stt 30.23, Ais 4.1, 54.1, 54.4 Kɨdek mɨd dad amɨl, bin ne Elisabet ñapay kogmeg yek agak, Ned bin ñapay wom yelɨgɨpin, yɨp nebeŋ gup agak. Mɨñɨl pen Bɨawl ak yɨp mapen nɨŋɨd kod mɨdek, ñapay kogmeg mɨden yɨp tep gup, nebeŋ ma gup agak. Anɨb agɨl takan anep mamɨd ak we gɨl yolɨgup.
Ensel agak, Maliya Jisas nop tɨkɨnɨgab agak
26 Elisabet takan anep kagol ayaŋ ñapay kogmeg mɨdɨl, God ensel Gabliel nop agyokek taun Nasalet, Galili plopens amnak. 27  Mat 1.18, Luk 2.5 Taun Nasalet anɨb ak, bin pɨlaj olap yolɨgup, yɨb ne Maliya. Bin pɨlaj anɨb ak bɨ olap ayɨp ma kɨnelɨgɨpil. Pen bin anɨb ak Josep nop lɨlak. Bɨ anɨb nop, bɨnonɨm Depid tɨkɨl tɨk dad amɨl tɨkɨlak. God ensel Gabliel nop agyokek bin pɨlaj anɨb ak yek ak amnak. 28  Het 6.12, Dan 9.23, 10.19 Amɨl agak, Maliya mɨdeban? God nep dɨtep gup agak. Ne ayɨp mɨdebil agak.
29 Anɨb agek, Maliya takaw anɨb ak nɨŋɨd, yɨp taynen anɨb agup agɨl gos kuŋay nep nɨgak. 30 Nɨgek ensel ak nop agak, Maliya. Ma pɨlɨkɨnɨmɨn. God nep dɨtep yɨbɨl gup agak. 31  Ais 7.14, Mat 1.21, Luk 2.21 Nad ñapay kogmeg yenɨgaban, ñɨ olap tɨkɨnɨgaban agak. Tɨkɨl, yɨb nop Jisas agɨnɨmɨn agak. 32 Pen ne bɨawl yɨbɨl yenɨgab agak. Sng 132.11, Jer 23.5, Mak 5.7 2 Sml 7.12-16, Ais 9.7 God adek alaŋ mɨdeb ne agɨnɨgab, Ñɨ yad agɨnɨgab agak. God gek, ne nɨsed yes Depid, bɨnonɨm yolɨgup tek ak mɨdenɨgab agak. 33  Dan 2.44, 7.14, 7.27, Mai 4.7, Jon 12.34, Hib 1.8 Nɨbop Jekop tɨkɨl tɨk dad amɨl tɨkɨpal mɨdebɨm okok, mɨdupsek pelnep yɨbɨl kod yenɨgab ma kelɨgɨnɨgab agak.
34 Anɨb agek Maliya agak, Yad bɨ olap ayɨp ma mɨdobul ak, tɨtay dɨl ñapay anɨb ak tɨkɨnɨgayn agak?
35  Mat 1.20, 14.33, Jon 1.34, Apo 8.37 Agek ensel ak nop agak, God Kawnan ak nep apɨl, God adek alaŋ mɨdɨl kɨles ne ak nep yu gɨñɨnɨgab agak. Ñapay suŋtep yɨbɨl ak tɨkɨnɨgaban ak, God ne agɨnɨgab, Ñɨ yad agɨnɨgab agak.
36 Nɨgan. Namud Elisabet ne bin mɨlep yɨbɨl lup, kɨli ne bin ñapay wom agelɨgɨpal ak pen, mɨñɨl ne ñapay kogmeg mɨdeb takan anep kagol ayaŋ agak. 37  Stt 18.14, Jer 32.17, Sek 8.6, Mat 19.26, Lom 4.21 God tap mageptek olap ma mɨdeb. Tap okok mɨdupsek gɨnɨgab anep mɨdeb agak.
38 Anɨb agek Maliya agak, Tep. Yad God nop wog gɨñeb bin ak, ageban tek yɨp gɨnɨgab ak, tep yɨbɨl agak. Anɨb agak nɨŋɨd, ensel ak nop kelɨgɨl adɨkɨd amnak.
Maliya am nɨmud Elisabet nop nɨgak
39 Won olap mɨdɨl Maliya amnin agɨl, tap ne okok dɨl tɨkjakɨl kasek Judiya plopens man dum okok kanɨb pal ak am am, 40 Sekalaya kal ak amjakak. Amjakɨl kal mɨgan ayaŋ amɨl nɨmud Elisabet nop agak, Nad mɨdeban agak? 41  Luk 1.15 Agek nɨŋɨd, nɨmud Elisabet ñapay nab ayaŋ yek ak kaskas gak. Pen God Kawnan ak ap Elisabet nop bak lek, 42  Lo 28.4, Het 5.24 Elisabet takaw awl agɨl, Maliya nop agak, God bin ogɨnap kɨlop kod mɨdeb ak pen, nep gɨtep gup ke tep mɨdeban agak. Ñapay kogmeg nab ayaŋ mɨdeb ak abe kod mɨdeb nop gɨtep gup agak. 43 Yad taydɨl tek mɨden, Bɨawl chɨn ak nonɨm ak yad yɨl apek nɨgebin agak? 44 Nad apɨl, yɨp Mɨdeban age, won anɨb ak ñapay kogmeg yad ak mɨñmɨñ gɨl kaskas gup agak. 45  Luk 1.20 Pen God nep agup tek gɨnɨgab agɨl nepan ak, tep yɨbɨl agɨl mɨñmɨñ gɨnɨmɨn agak.
Maliya kɨmep tek agɨlɨg, God nop tep agak
46  1 Sml 2.1-10, Sng 34.2-3, Hab 3.18 Elisabet anɨb agek Maliya agak,
God nop gos nepin, yɨp tep yɨbɨl gup agak. 1 Sml 2.1-10
47 Kawnan yad abe God nop mɨñmɨñ gup, ne bɨ kasɨn gep yad agak.
48  1 Sml 1.11, Sng 138.6, Mal 3.12, Luk 1.25, 11.27 Yad bin yokɨp wog gɨñeb ne ak pen, yɨp sawl ma gup, yɨp nɨŋɨd dup agak. Anɨgup ak, mɨñɨl tɨkɨl kɨdek binɨb okok mɨdupsek yɨp agɨnɨgabal, God bin anɨb ak nop dɨtep yɨbɨl gup agɨnɨgabal agak.
49  Sng 71.19, 111.9, 126.2-3 God bɨawl tap okok mɨdupsek gup ak, yɨp dɨtep yɨbɨl gup agak. Ne bɨ suŋtep yɨbɨl, anɨb ak ke yɨbɨl mɨdeb agak.
50  Kis 20.6, Sng 103.13-18 Binɨb takaw nop nɨŋɨd, ñawl dɨl kɨdek gɨnɨgabal okok, kɨlop mapen nɨŋɨd dɨnɨgab agak. Ñapay kɨli tɨkel tɨkel amnɨgab okok takaw nɨŋɨd kɨdek gɨnɨgabal okok, kɨlop abe dɨnɨgab agak.
51  2 Sml 22.28, Sng 33.10, 98.1, Ais 40.10, 1 Pi 5.5 Ne bɨ ñɨn palawl yɨbɨl agak. Binɨb kɨli chɨn ke binɨb awl mɨdobun apal okok, kɨlop yuk yokup agak.
52  1 Sml 2.6, Jop 5.11, 12.19, Sng 113.6, 147.6 Anɨb ak, binɨb yɨb mɨdeb okok keke amnɨlak agak. Binɨb yɨb ma mɨdeb okok kɨli tep ak dɨpal agak.
53  1 Sml 2.5, Sng 34.10, 107.9 Pen binɨb tap ma mɨdebal okok kɨlop tap kuŋay nep ñub agak. Binɨb tap kuŋay mɨdeb okok yokɨp agyokek abal agak.
54-55  Stt 17.7, 17.19, 18.18, 22.17, Sng 98.3, 132.11, Ais 41.8, Mai 7.20, Lom 11.28, Gal 3.16 God ne based yes sɨkop kɨlop takaw bɨlel agak ak sawl ma gak agak. Chɨn Yislel binɨb wog gɨñeb ne okok, chɨnop pelnep mapen nɨŋɨd kod yolɨgup agak. Based Eblaham sek, based chɨn ogɨnap sek, ñapay tɨkel tɨkel amnɨgab okok, kɨlop kod yenɨgayn agɨl agak tek chɨnop gup agak.
56 Maliya takaw anɨb ak agɨl, nɨmud Elisabet ayɨp takan omɨŋal nokom mɨdɨl, kɨdek adɨkɨd kal ne amnak.
Elisabet nɨm ñɨne Jon nop tɨkak
57 Elisabet ñapay tɨkep ñɨn ak owak nɨŋɨd, ñɨne won ak tɨkak. 58 God nop mapen nɨŋɨd kod yek, bin mɨlep yɨbɨl lɨl ñapay tɨkak anɨb ak, binɨb ne okok nɨŋɨd ne ayɨp mɨñmɨñ awl yɨbɨl gɨlak.
59  Stt 17.12, Wkp 12.3, Luk 2.21 Pen ñɨ ak tɨkɨl ñɨn anep kugul ak mɨdɨl, ñɨn jel ak kɨli apɨl wak nope tɨbɨlɨkɨnɨg agɨlak, Ñɨ anɨb awl nap Sekalaya yɨb ak tɨŋɨl yɨj gɨl, yɨb nop ak lep agɨlak. 60  Luk 1.13 Agel nonɨm agak, Mel. Yɨb nop Jon agep agak. 61 Agek binɨb ne okok agɨlak, Bɨne okok, Jon yɨb olap ma mɨdeb agɨlak. 62 Anɨb agɨl, nap Sekalaya nop ñɨn anep yomɨl agnɨgɨlak, Nad yɨb nɨm akal nop lɨnɨgaban agɨlak. 63 Agnɨgel, nap ñɨn anep yomɨl agak, Yɨp mab bog bad olap dɨl, tap ñu kɨl gep olap sek dowɨm agak. Agek dad apel, adek anɨb ak yɨb tɨkɨl, Yɨb nop ak Jon agak. Anɨgɨl tɨkek nɨŋɨd, kɨli gos kuŋay yɨbɨl nep nɨgɨlak. 64 Pen won anɨb ak, Sekalaya yalɨb mɨŋel gak ak kelɨgɨl, ned takaw agolɨgup tek agɨlɨg, God yɨb nop ak dad aplanak. 65 Binɨb yelak okok, gak anɨb ak nɨŋɨd kɨli pɨlɨkɨlak. Takaw anɨb ak yɨg dad Judiya plopens dum okok mɨdupsek yɨbɨl amnɨlak. 66  Stt 39.2, Sng 80.17, Apo 11.21 Binɨb okok takaw anɨb ak nɨŋɨd gos pal awl yɨbɨl lɨlɨg agnɨg agnɨg gɨl agɨlak, God gek ñapay anɨgɨl tɨkup ak, kɨdek taydɨl tek yenɨgab agɨlak. Kɨli nɨgɨlak, Bɨawl ak ne ayɨp yek.
Sekalaya kɨmep palpal agak
67  Jol 2.28 Jon nap Sekalaya, God Kawnan ne ak gos ñek, God nop takaw teplep ogɨnap nɨŋɨd kɨlop agñak,
68  Sng 41.13, 72.18, 106.48, Luk 7.16 God Bɨawl chɨn Yislel nɨb mɨdeb agak. Ne apɨl binɨb ne ak gɨñub, anɨgɨl chɨnop dup agak. Anɨb ak yɨb nop ak dad aplanɨgun agak.
69-70  Sng 18.2, Jer 23.5-6, Dan 9.24, Apo 3.21, Lom 1.2 Anɨgak ak, bɨ God gos ñek agñeb okok bɨlel agɨlak tek agak. Based Depid, God nop wog gɨñeb bɨ ak, ñapay tɨkek, kɨli pen tɨk dad amɨl apɨl gɨl, nop tɨkɨnɨgebal agak. Bɨawl bɨ kɨles tɨmel olap agyokek tɨkɨnɨgebal agak. Bɨ anɨb ak, bɨ chɨnop kasɨn gɨnɨgab agak.
71  Sng 106.10 Bɨ penpen ñagep okok sek, bɨ gos tɨmel nepal okok sek, chɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgab ak pen, bɨawl chɨnop dɨnɨgab agak.
72  Stt 17.1, 17.7, Wkp 26.42, Sng 105.8-9, 106.45 Ne kɨlop mapen nɨŋɨd dɨtep gup anɨb ak, based sɨkop kɨlop sawl ma gup, gɨnɨgayn agɨl agak tek nep gup agak.
73  Stt 22.16-17, Mai 7.20 Ne based Eblaham nop takaw aglɨl agak.
74-75  Lom 6.18, 6.22, Epe 4.24, 2 Ti 1.9, Tat 2.12-14, Hib 9.14, 1 Pi 1.15, 2 Pi 1.4 Anɨb agak, Yad nɨbop kasɨn gen binɨb penpen ñagep okok, nɨbop ma ñagɨnɨgabal agak. Ma pɨlɨkɨnɨgabɨm agak. Gos yɨp ak nɨŋɨd, wog yɨp ak gɨl, binɨb teplep yad okok nep mɨdɨl, mɨnek mɨnek mɨdtep gɨnɨgabɨm agak. Binɨb suŋtep yɨbɨl mɨdɨl, wɨdɨn mɨdup yad adek ak, mɨdtep gɨnɨgabɨm agak.
76  Ais 40.3, Mal 3.1, 4.5, Mat 3.3, 11.10 Pen ñɨ yad agak. God Bɨawl yɨbɨl ak ne nep agɨnɨgab, Bɨ God gos ñek agñeb yad agɨnɨgab agak. Taynen? Nad ned amɨl, binɨb okok kɨlop agtep ge, kɨli Bɨawl anop kod mɨdaknɨŋ, kɨdek ne ownɨmuŋ agak.
77  Jer 31.34, Ais 60.1-2, Mak 1.4, Luk 3.3 Nad kɨlop agtep ge, kɨli nɨgɨnɨgabal, ne tap si tap tɨmel gɨpal okok tɨg walɨg gɨyokɨl, kɨlop kasɨn gɨnɨgab agak.
78-79  Ais 9.2, 49.9, 58.8, Mat 4.16, Apo 26.18 God Bɨawl tep binɨb mapen nɨgup ak, mɨlek tep wɨsɨp alaŋ nɨb ak chɨnop yokɨnɨgab agak. Maynab okok ajɨl, gɨdam pakɨl, kumnɨgabun tek lup ak kelɨgɨl, mɨñɨl kanɨb tep gup adek ak ajonɨgabun agak.
80  Mat 3.1, 11.7, Luk 2.40 Pen Sekalaya ñɨne Jon, ne awl gɨl gos ne abe kɨles tɨmel gɨl gak. Am man nep binɨb ma yelak nab okok mɨd mɨd, Yislel binɨb yelak wɨdɨn adek sɨŋak owak.

1:1-2 Jon 15.27, Apo 1.1, Hib 2.3, 1 Pi 5.1, 1 Jo 1.1

1:3-4 Apo 1.1, 11.4, 15.18, 15.28

1:5 1 Sto 24.10

1:6 Stt 17.1, 1 Kin 9.4, Apo 23.1, Plp 3.6

1:8-9 Kis 30.7-8, 1 Sml 2.28, 1 Sto 24.19, 2 Sto 8.14, 29.11, 31.2

1:10 Wkp 16.17, Lep 8.3-4

1:12 Het 6.22, Dan 10.8, Luk 1.29, Apo 10.4

1:15 Nam 6.3, Het 13.4, Jer 1.5, Gal 1.15

1:16 Mal 4.5-6

1:17 Mal 3.1, 4.5-6, Mat 11.14, 17.11-13, Mak 9.12

1:18 Stt 18.11

1:19 Dan 8.16, 9.21, Mat 18.10, Hib 1.14

1:20 Ese 3.26, 24.27, Luk 1.45

1:23 1 Sto 9.25

1:24-25 Stt 30.23, Ais 4.1, 54.1, 54.4

1:27 Mat 1.18, Luk 2.5

1:28 Het 6.12, Dan 9.23, 10.19

1:31 Ais 7.14, Mat 1.21, Luk 2.21

1:32 Sng 132.11, Jer 23.5, Mak 5.7

1:32 2 Sml 7.12-16, Ais 9.7

1:33 Dan 2.44, 7.14, 7.27, Mai 4.7, Jon 12.34, Hib 1.8

1:35 Mat 1.20, 14.33, Jon 1.34, Apo 8.37

1:37 Stt 18.14, Jer 32.17, Sek 8.6, Mat 19.26, Lom 4.21

1:41 Luk 1.15

1:42 Lo 28.4, Het 5.24

1:45 Luk 1.20

1:46 1 Sml 2.1-10, Sng 34.2-3, Hab 3.18

1:46 1 Sml 2.1-10

1:48 1 Sml 1.11, Sng 138.6, Mal 3.12, Luk 1.25, 11.27

1:49 Sng 71.19, 111.9, 126.2-3

1:50 Kis 20.6, Sng 103.13-18

1:51 2 Sml 22.28, Sng 33.10, 98.1, Ais 40.10, 1 Pi 5.5

1:52 1 Sml 2.6, Jop 5.11, 12.19, Sng 113.6, 147.6

1:53 1 Sml 2.5, Sng 34.10, 107.9

1:54-55 Stt 17.7, 17.19, 18.18, 22.17, Sng 98.3, 132.11, Ais 41.8, Mai 7.20, Lom 11.28, Gal 3.16

1:59 Stt 17.12, Wkp 12.3, Luk 2.21

1:60 Luk 1.13

1:66 Stt 39.2, Sng 80.17, Apo 11.21

1:67 Jol 2.28

1:68 Sng 41.13, 72.18, 106.48, Luk 7.16

1:69-70 Sng 18.2, Jer 23.5-6, Dan 9.24, Apo 3.21, Lom 1.2

1:71 Sng 106.10

1:72 Stt 17.1, 17.7, Wkp 26.42, Sng 105.8-9, 106.45

1:73 Stt 22.16-17, Mai 7.20

1:74-75 Lom 6.18, 6.22, Epe 4.24, 2 Ti 1.9, Tat 2.12-14, Hib 9.14, 1 Pi 1.15, 2 Pi 1.4

1:76 Ais 40.3, Mal 3.1, 4.5, Mat 3.3, 11.10

1:77 Jer 31.34, Ais 60.1-2, Mak 1.4, Luk 3.3

1:78-79 Ais 9.2, 49.9, 58.8, Mat 4.16, Apo 26.18

1:80 Mat 3.1, 11.7, Luk 2.40