16
Jisas tɨkjakak
(Matyu 28.1-8, Luk 24.1-12, Jon 20.1-10)
Juda añɨŋ lep ñɨn awl ak apɨl padɨkek, Maliya taun Makdala nɨb ak, Maliya Jemis nonɨm ak, bin Salome ak, kɨli Jisas wak nop ak wel lɨñɨnɨgun agɨl, am wel kuy tep owep ak taw dap lɨl kɨnɨlak.
Mɨnek Sande ñɨn ak man tɨkak won ak tɨkjakɨl, Jisas nop kamak adaŋ amnɨg saŋɨdɨlak. Nab okok amɨlɨg, sub aplan jakɨnɨg gak won ak, kɨli nep agnɨg agnɨg gɨl agɨlak, An chɨnop kab awl kaw tub pɨl gup ak, tɨg mɨmlokel dam gol okok lɨnɨgab agɨlak. Anɨb agɨl amjakɨl nɨgɨlak, kab awl yɨbɨl kaw tub pɨl gak anɨb ak, lɨgam gol okok yek. Nɨŋɨd, mɨgan ayaŋ amɨl nɨgɨlak, bɨ pɨlaj chech kayɨg palawl yɨmak olap, ñɨn yɨpɨd kɨd okok ken besɨg yek. Nop nɨŋɨd ju dɨlak ak pen, kɨlop agak, Ma ju dɨnɨmɨb agak. Jisas bɨ Nasalet nɨb, mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lel kumak anop nɨgɨnɨg apebɨm agak. Pen nɨgɨm agak. Tep adek nop kamak awl, ne ma mɨdeb. Mɨneyɨl tɨkjakɨl amub agak. Mat 26.32, Mak 14.28 Pen Pita sek, Jisas bɨne ogɨnap sek kɨlop takaw anɨb ak agñɨnɨmɨb agak. Anɨb agɨnɨmɨb, Jisas ne ned tɨkjakɨl Galili plopens am yenɨgab, nɨbi kɨdek amɨl nop nɨgɨnɨgabɨm, bɨlel nɨbop agak tek agɨnɨmɨb agak.
Anɨb agek, seŋ amɨl, jel gek pɨlɨkɨl amnɨlak. Pɨlɨk amɨl, binɨb ogɨnap kɨlop takaw olap ma agɨlak.
Maliya taun Makdala nɨb ak Jisas nop nɨgak* Bɨ gos nɨgep ogɨnap, kɨli anɨgɨl gos nɨgɨlak, takaw anɨb ak, ajɨp alaŋ tɨkɨl am ñɨn juwɨl ayɨm, Mak ne ma tɨkak. Bɨ olap ne ke kɨdek tɨkak.
(Matyu 28.9-10, Jon 20.11-18)
Luk 8.2 Jisas kumɨl, Sande mɨnek won ak tɨkjakɨl, ned yɨbɨl Maliya taun Makdala nɨb ak, yek sɨŋak mɨseŋ gek nɨgak. Pen bin anɨb anop, ned kɨcheki anep kugul ak abaŋ lek, Jisas ag seŋ yokak. 10-11  Luk 24.10 Ne Jisas nop nɨŋɨd, am bɨne okok chɨb gek chaŋ lɨlɨg yelak nab ak, amjakɨl agak, Jisas koŋɨm mɨdeb nop nepin agak. Agek pen, takaw nop ak ma dɨlak.
Jisas bɨne omɨŋal kanɨb nab okok amɨlɨg nop nɨgɨlek
(Luk 24.13-35)
12 Mɨnek olap pen, Jisas bɨne omɨŋal man wakay olap gɨ ajel, Jisas bɨ ak ke tek lɨl apɨl, kanɨb nab ak tepayaŋ mɨseŋ gek nop nɨgɨlek. 13 Nɨŋɨd, am bɨne ogɨnap kɨlop agñel, abe nɨŋɨd agebil agɨl ma nɨgɨlak.
Jisas bɨne okok kɨlop agak, Nɨbi wog anɨgɨl gɨnɨgabɨm agak
(Matyu 28.16-20, Luk 24.36-49, Jon 20.19-23)
14  1 Ko 15.5 Pen mɨnek olap, Jisas bɨne anep agɨp ak tap ñɨŋɨlaknɨŋ nab sɨŋak tepayaŋ mɨseŋ lɨl, kɨlop ag gɨlɨg agak, Nɨbi yɨp ma gos lɨnepɨm agak. Chɨbol nɨbop ak ma asɨkup agak. Tɨkjakɨpin binɨb ogɨnap mɨseŋ nɨŋɨd agel, taynen bɨ anop nɨŋɨd tɨkjakup agɨl gos ak ma nepɨm agak?
15  Mat 28.19, Apo 1.8, Kol 1.23 Anɨb agɨl kɨlop agak, Takaw teplep yad ak dad man okok mɨdupsek amɨl, binɨb okok mɨdupsek agñɨnɨmɨb agak. 16  Jon 3.18, 3.36, 12.48, Apo 2.38, Lom 10.9, 1 Pi 3.21 Agñem, binɨb an yɨp gos lɨnɨŋɨd, ñɨg pakñenɨgab ak, God nop tɨg asɨk dɨnɨgab agak. Pen binɨb an yɨp gos ma lɨnɨgenɨgab ak, God nop ag gɨl, yul awl ak ñɨnɨgab agak.
17  Apo 2.4, 5.16, 8.7, 10.46, 1 Ko 12.10, 12.28 Binɨb yɨp gos lɨnɨgɨnɨgabal okok, tap mageptek ogɨnap gɨnɨgabal agak. Yad ayɨp mɨdɨl, binɨb kɨcheki abaŋ lɨnɨgab okok kɨlop, ag seŋ yokɨnɨgabal agak. Takaw yɨbɨl kɨli ak mɨdaknɨŋ, takaw kɨdeyɨl olap ke yɨbɨl agɨnɨgabal agak. 18  Luk 10.19, Apo 5.15-16, 28.3-9, Jem 5.14-15 Yoy salaw tap binɨb suwup okok dɨnɨgel, kɨlop gɨ tɨmel ma gɨnɨgab agak. Tap tɨmel ñɨbɨl kubal tek, ñɨbɨl ak ma kumnɨgabal agak. Pen binɨb tap gɨnɨgab okok kɨlop, ñɨn mɨdup dɨnɨgel suŋ lɨnɨgab agak.
God Jisas nop dad man ne alaŋ amnak
(Luk 24.50-53, Aposel 1.9-11)
19  Sng 110.1, Apo 1.2-3, 1.9-11, 2.33-34, 7.55 Pen Bɨawl Jisas takaw anɨb ak kɨlop agjuwaknɨŋ, God nop dad man ne alaŋ amnak. Dad amek, ñɨn yɨpɨd kɨd ak besɨgɨl mɨdeb.
20  Apo 5.12, 14.3, 1 Ko 2.4-5, Hib 2.3-4 Pen bɨne okok takaw teplep ak man okok kɨd kɨd agñel amnak. Amnaknɨŋ, Bɨawl ak ne takaw anɨb ak binɨb okok nɨŋɨd agebal agɨl, bɨne okok kɨlop kod mɨdaknɨŋ, tap mageptek okok gelɨgɨpal.

16:7 Mat 26.32, Mak 14.28

*16:8 Bɨ gos nɨgep ogɨnap, kɨli anɨgɨl gos nɨgɨlak, takaw anɨb ak, ajɨp alaŋ tɨkɨl am ñɨn juwɨl ayɨm, Mak ne ma tɨkak. Bɨ olap ne ke kɨdek tɨkak.

16:9 Luk 8.2

16:10-11 Luk 24.10

16:14 1 Ko 15.5

16:15 Mat 28.19, Apo 1.8, Kol 1.23

16:16 Jon 3.18, 3.36, 12.48, Apo 2.38, Lom 10.9, 1 Pi 3.21

16:17 Apo 2.4, 5.16, 8.7, 10.46, 1 Ko 12.10, 12.28

16:18 Luk 10.19, Apo 5.15-16, 28.3-9, Jem 5.14-15

16:19 Sng 110.1, Apo 1.2-3, 1.9-11, 2.33-34, 7.55

16:20 Apo 5.12, 14.3, 1 Ko 2.4-5, Hib 2.3-4