15
Kɨli Jisas nop dad bɨawl Paylat yek ak amnɨlak
(Matyu 27.1-2, 27.11-14, Luk 23.1-5, Jon 18.28-38)
Luk 22.66 Man tɨkaknɨŋ, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok sek, Juda bɨawl okok sek, bɨ Juda bɨawl takaw tɨg asɨkep okok mɨdupsek, kɨli apnan gɨl yelak. Yelaknɨŋ, takaw ag adek nokom lɨl, Jisas nop nag lɨl, dad gapman bɨawl Paylat yek ak amɨl, Paylat nop ñɨlak. Mat 27.11 Ñel, Paylat Jisas nop agnɨgak, Nak Juda bɨnonɨm kɨli ak akaŋ agak? Agek, Jisas agak, Nɨm nak apan ak agak.
Pen bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok, kɨli Jisas nop ag gɨl takaw kuŋay agelak, Paylat Jisas nop tepayaŋ agnɨgak, Nep takaw kuŋay agebal ak, pen takaw olap ma agɨnɨgaban akaŋ agak? Ais 53.7, Mak 14.61 Agek, Jisas takaw ma yɨbɨl agek, Paylat gos pal lak.
Paylat agak, Jisas nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lem kumaŋ agak
(Matyu 27.15-26, Luk 23.13-25, Jon 18.38–19.16)
Pen Juda binɨb ñɨn awl kɨli ak apek nɨŋɨd, bɨ dɨ nag lelɨgɨpal okok, nokom olap nop bɨawl Paylat sap yeb nokom nokom agyokolɨgup. Binbɨ kɨli ke bɨ nag lel yolɨgup ak yɨb nop agel, Paylat nop agyokek amolɨgup. Pen ñɨn anɨb ak, bɨ olap yɨb ne Balabas, binɨb ogɨnap dɨl, Lom gapman ayɨp penpen gɨl chɨp ñagɨlak tek, kɨlop dɨ nag lel yelak.
Binɨb okok apnan gɨl, Paylat nop bɨ dɨ nag lep olap pel agnɨgelɨgɨpal tek agnɨgɨlak. Agnɨgel pen agak, Juda bɨnonɨm anɨb ak, nɨbop wɨsɨb yokɨnɨm akaŋ agak? 10 Ne ke nɨgak, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok, kɨli Jisas nop yokɨp mɨlɨk nɨgɨlak tek dap Paylat nop ñɨlak ak tek ak, anɨgɨl agak. 11  Apo 3.13-14 Pen bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok, kɨli binɨb okok kɨlop agɨlak, Paylat nop agem, Balabas nop wɨsɨb yokɨl, Jisas nop age yonɨmuŋ agem agɨlak. Agelak, binɨb anɨb okok chɨbol kɨlop ak tɨmel gek, Paylat nop agɨlak, Balabas nop chɨnop wɨsɨb yokɨnɨmɨn agɨlak. 12 Anɨb agelak, Paylat kɨlop pen agɨl agak, Bɨ anɨb ak, Juda bɨnonɨm apɨm ak, nop tay gɨnɨm agak? 13 Agek, kɨli meg mɨgan dad aplanɨl agɨlak, Nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lem kumaŋ agɨlak. 14 Agelak, Paylat agak, Ne tap tay tɨmel gek, anɨgɨnɨm agak? Agek, kɨli meg mɨgan dad aplanɨl suk awl agɨl agɨlak, Nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lem kumaŋ agɨlak.
15 Agɨlak anɨb ak, binɨb okok kɨlop tep gɨnɨmuŋ agɨl, Paylat Balabas nop wɨsɨb yokak. Pen bɨ chɨm kadɨŋ gep ne ogɨnap kɨlop agek, Jisas nop nag kɨles tɨmel dɨl tapɨn nep pakɨl, dam mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨnɨg amnɨlak.
Bɨ chɨm kadɨŋ gep okok Jisas nop agjulak
(Matyu 27.27-31, Jon 19.2-3)
16 Anɨgek, bɨ chɨm kadɨŋ gep okok Jisas nop dad Lom gapman bɨawl kal ne ak wali mɨgan ak amɨl, bɨ chɨm kadɨŋ gep okok mɨdupsek kɨlop suk agel owlak. 17 Apel, chech nɨkɨm palawl gapman bɨawl okok lɨpal tek ak dad apɨl, Jisas nop lɨñɨlak. Lɨñɨl, nag ñuñu sek ogɨnap tɨk dad apɨl, bɨnonɨm poj lɨpal tek olap gɨl, kɨmɨg alaŋ lɨñɨlak. 18 Lɨñɨl, anɨb agɨlak, Nad nɨm bɨawl yɨbɨl, Juda bɨnonɨm kɨli ak agɨlak.
19 Anɨb agɨl, nop kul dɨl kɨmɨg alaŋ kuŋay yɨbɨl pakɨlɨg, kɨñuk gɨñɨlɨg yelak. Yek jɨj sɨŋak kɨgom yɨmɨl, kɨmɨg kuyan gɨl, yepɨs agɨl yɨb nop dad aplanɨlɨg yelak. 20 Nop anɨgɨl agjuwɨl, chech nɨkɨm palawl nop lɨñɨlak ak tɨg asɨk dɨl, chech ne ke ak lɨñɨlak. Lɨñɨl, mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨnɨg poŋɨd amnɨlak.
Jisas nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak
(Matyu 27.32-44, Luk 23.26-43, Jon 19.17-27)
21  Lom 16.13 Kɨli nab okok amɨlɨg, bɨ olap Saymon, taun Saylini nɨb ak, okok ajɨl apɨl Jelusalem amnɨg gek, nop nebeŋ pakɨl takaw kɨles agɨl agɨlak, Mab Jisas dad apek ak, nad dad amnoŋ agɨlak. Bɨ Saymon anɨb ak, ñɨne omɨŋal ak, Aleksada ayɨp Lupus ayɨp. 22 Pen anɨgɨl amɨl, Jisas nop dad man chɨp kɨmɨg cheg won apal ak, yɨb Golgota ak amjakɨlak. 23 Amjakɨl, ñɨg wayn ak sek, mab Mul apal mok ak sek dɨl nop ñɨlak ak pen, ma ñɨŋak. 24-25  Sng 22.18 Pen subnab sɨŋ apel owak won ak, nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak. Tɨbɨk lɨl, chech nop okok tɨg asɨk dɨl dayday lɨpɨgɨl agɨlak, Mel, sadu tek gɨl dun agɨlak.
26 Pen mab bog bad olap, Jisas nop chɨpɨl pak tɨbɨk lɨl ak mab bak alaŋ yɨb gɨlɨl agɨlak, Juda bɨnonɨm kɨli ak agɨlak. 27-28  Ais 53.12 Bɨ tap si dep omɨŋal ak abe mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak. Bɨ omɨŋal ak, olap ñɨn yɨpɨd pɨs ak, olap ñɨn aŋɨd pɨs ak chɨpɨl pak tɨbɨk lɨl, Jisas nop nab ayaŋ pak tɨbɨk lɨl gɨlak.
29  Sng 22.7, 109.25, Mak 14.58, Jon 2.19 Binɨb okok kɨli aplan apyan gɨlɨg, Jisas nop nɨŋɨd kɨmɨg golmal gɨl, nop agjulɨg agɨlak, Ey. Yad God agnɨgep kal awl ak tɨbɨlɨkɨl, ñɨn omɨŋal nokom tepayaŋ gɨnɨgayn apan ak, 30 mab bak alaŋ kelɨgɨl lum ayaŋ owan agɨlak. Mɨñɨl nad ke gɨl koŋɨm amnoŋ agɨlak.
31 Bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok sek, kɨli ke agɨlɨg, abe Jisas nop agjuwɨl agɨlak, Binɨb ogɨnap kɨlop gek koŋɨm abal ak pen, ne ke anɨgɨnɨmuŋ tek ma lup agɨlak. 32 Pel ne agup, Yad Bɨ God nop aglup ak, Yislel binɨb bɨnonɨm kɨli mɨdebin agup tek, mɨñɨl nop mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨpal ak, ke gɨl koŋɨm amek yɨl, chɨn nɨŋɨd nop gos lɨnɨgɨnɨgun agɨlak. Pen bɨ Jisas ayɨp mab bak alaŋ chɨpɨl pak tɨbɨk lɨlak omɨŋal ak, nop abe agjulek.
Jisas kumak
(Matyu 27.45-56, Luk 23.44-49, Jon 19.28-30)
33  Amo 8.9 Subnab awl alaŋ won ak kɨsɨlɨm apɨl, mɨd dad amɨl, sub yɨpɨd gak won ak tepayaŋ pen mɨlek gak. 34  Sng 22.1 Pen sub yɨpɨd gak won ak, Jisas suk awl agɨl agak, Eloy, Eloy, lema sabaktani agak. Takaw agak anɨb ak, jɨj ne ak agak, God yad ak, God yad ak, yɨp taynen kelɨgɨpan agak. 35 Agek, binɨb wulep anɨb sɨŋak jakɨl yelak okok nɨŋɨd anɨb agɨlak, Nɨgɨm, Yilayja nop suk ageb agɨlak.
36  Sng 69.21 Pen bɨ olap kasek amɨl, tap olap ñɨg dak tap ak olap dɨl, ñɨg wayn sɨlek ak mɨgan ayaŋ tawak. Tawek amek, Jisas nop yɨmug nɨŋɨd ñen ñɨŋaŋ agɨl, sɨd pal ak dɨl kabes ñagɨl, yek alaŋ ñɨlɨg agak, Chɨn nɨg mɨdon, Yilayja apɨl, nop tɨg asɨk dam lum ayaŋ lɨnɨgab akaŋ agak?
37 Anɨb agɨl nɨg yelaknɨŋ, Jisas suk awl agɨl kumak. 38  Kis 26.31-33 Won anɨb anep, God agnɨgep kal awl ñɨluk mɨgan ayaŋ chech kanɨbtub pɨl gɨlak ak, day alaŋ nɨb lak dam day ayaŋ yokɨl, talɨkɨl pɨspɨs amnak.
39 Lom bɨ chɨm kadɨŋ gep bɨawl kɨli olap, mab bak nab okok yɨl sɨŋak jak mɨdɨl nɨgak, Jisas anɨgɨl kumak. Anɨgɨl kumek nɨŋɨd, anɨb agak, Nɨŋɨd apal, bɨ anɨb ak God Ñɨne yɨbɨl agak.
40-41  Luk 8.2-3 Pen bin Jisas ayɨp Jelusalem owlak ogɨnap apɨl, gol sɨŋak yelak. Nab kɨli okok, omɨŋal nokom Jisas nop kɨdek gɨlɨg wog ogɨnap gɨñelɨgɨpal, Galili plopens. Maliya omɨŋal. Bin yɨb alog omɨŋal anɨb ak, olap taun Makdala nɨb, olap bɨ Jemis nɨmam kɨdek ayɨp, bɨ Joses ayɨp nonɨm kɨli ak. Bin olap yɨb ne Salome. Bin anɨb okok mɨdupsek nɨg yelaknɨŋ, Jisas kumak.
Jisas nop kab mɨgan ak kamɨlak
(Matyu 27.57-61, Luk 23.50-55, Jon 19.38-42)
42-43  Luk 2.25, 2.38 Jisas kumak ñɨn ak, tap dap nan gep ñɨn ak, Juda ñɨn awl ak ownɨg gak. Dugep won ak gɨnɨg gaknɨŋ, bɨ olap ne Jisas nop dam kamnɨg, ma pɨlɨkɨl Paylat yek ak amɨl agnɨgak. Bɨ anɨb ak, man sɨkol Alimateya nɨb owak, yɨb ne ak Josep. Ne Juda bɨawl takaw tɨg asɨkep olap mɨdɨl, bɨ teplep ak yɨb teplep yɨbɨl yolɨgup. Pen God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab ñɨn ak kod yolɨgup. 44 Josep ne Paylat nop agnɨgek, Paylat Jisas won akal kumub agɨl judɨl, Lom bɨ chɨm kadɨŋ gep bɨawl anop agek apek agnɨgak. 45 Agnɨgek agak, Mɨneyɨl kumub agak. Anɨb agek, Paylat Josep nop agak, Dam kamnɨmɨn agak.
46 Agek, Josep chech kayɨg palawl olap tawɨl, Jisas nop tɨg asɨk dad apyapɨl, chech ak dɨ kam sɨlokɨl, dam kab mɨgan tɨdamɨgɨl kɨdeyɨl dɨlak ak kamak. Kamɨl, kab awl olap tɨg mɨmlokek apek, kaw tub ak pɨl gak.
47 Pen Maliya taun Makdala nɨb ak ayɨp, Maliya Joses nonɨm ayɨp nɨg yɨleknɨŋ nop kamak.

15:1 Luk 22.66

15:2 Mat 27.11

15:5 Ais 53.7, Mak 14.61

15:11 Apo 3.13-14

15:21 Lom 16.13

15:24-25 Sng 22.18

15:27-28 Ais 53.12

15:29 Sng 22.7, 109.25, Mak 14.58, Jon 2.19

15:33 Amo 8.9

15:34 Sng 22.1

15:36 Sng 69.21

15:38 Kis 26.31-33

15:40-41 Luk 8.2-3

15:42-43 Luk 2.25, 2.38