14
Juda bɨawl okok, kɨli Jisas nop taydɨl paklɨnɨgun agɨl nɨgɨlak
(Matyu 26.1-5, Luk 22.1-2, Jon 11.45-53)
Kis 12.1-27, Mak 11.18 Pen Juda ñɨn awl kɨli Pasopa apal ak, bilet ma yɨnɨg tanub ñɨbal ñɨn ak wulep owak. Ñɨn omɨŋal nep mɨdaknɨŋ, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok sek kɨli Jisas nop taydɨl kɨmɨgel chɨchɨk dɨl, dam ñaglun agɨlak. Pen gos olap nɨŋɨd agɨlak, Pasopa ñɨn awl anɨgon, binɨb kuŋay yɨbɨl okok nɨŋɨd, chɨnop gɨ tɨmel gɨnɨgabal agɨl kelɨgɨlak.
Bin olap wel kuy tep owep ak Jisas kɨmɨg nop sogak
(Matyu 26.6-13, Jon 12.1-8)
Luk 7.37-38 Pen Jisas man sɨkol Betani amɨl, bɨ Saymon kal ak am besɨgɨl tap ñɨŋɨlak. Bɨ anɨb ak, ned soy ladek okok lek, gek suŋ lak. Pen tap ñɨŋɨlaknɨŋ, bin olap wel kuy tep owep mani awl tawpal ak, botol sek dad apɨl, nab ak pɨpagɨl, Jisas nop kɨmɨg alaŋ sogak. 4-5 Sogek, bɨ yelak anɨb okok, ogɨnap nɨgel chɨbol kɨlop ak tɨmel gek, kɨli ke agɨlak, Wel anɨb ak tawel, kab mɨdup 300* Kab mɨdup olap, mɨñɨl tawep tek mɨdeb. tek dɨpɨnop, binɨb tap ma mɨdeb okok kɨlop ñeb ak pen, taynen anɨgɨl yokɨp sogup agɨlak? Anɨb agɨl, nop ag gɨlak.
Anɨb agelak, Jisas kɨlop agak, Nop kelɨgɨm. Taynen mɨŋel ñebɨm agak. Yɨp gup anɨb ak, gɨtep yɨbɨl gup agak. Lo 15.11 Binɨb tap ma mɨdeb okok, kɨli nɨb ayɨp pel yenɨgabɨm tek, tap okok ñɨnɨg ñɨnɨmɨb agak. Yad ayɨp pen, pel ma yonɨgabun agak. Jon 19.40 Bin anɨb awl tap ne gep tek ak gup agak. Yad kumen gɨnɨgab tek gup agak. Yɨp ned wel kuy tep owep ak sogek, kɨdek yɨp kamnɨgabal agak. Yad nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin agak. Takaw teplep ak man okok agñel amnaknɨŋ, bin anɨb ak yɨp gup anɨb ak sek agɨlɨg, nop gos sawl ma gɨnɨgabal agak.
Judas ne Jisas nop pakep mɨmug nɨgak
(Matyu 26.14-16, Luk 22.3-6)
10 Pen Jisas bɨne anep umɨgan olap Judas Yiskaliyot, ne bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok kɨlop, Jisas nop chen mɨmug gɨ dad apɨl nɨbop yokɨnɨgayn agɨnɨg amnak. 11 Bɨ God nop sɨbogep bɨawl anɨb okok, chen mɨmug anɨb ak nɨŋɨd, tep gek agɨlak, Nep mani ogɨnap ñɨnɨgun agɨlak. Agelak nɨm, Judas ne won akal tek Jisas nop chen gɨ dad amɨl, bɨawl okok kɨlop ñɨnɨgayn agɨl kod yek.
Jisas bɨne okok ayɨp tap ñɨŋɨlak
(Matyu 26.17-25, Luk 22.7-14, 22.21-23, Jon 13.21-30)
12  Kis 12.6, 12.14, 12.20, Mat 26.17, Luk 22.7 Pen bilet ma yɨnɨg tanub ñɨbal ñɨn awl anɨb ak owak. Ñɨn ned owak ñɨn ak, chag sipsip ñɨluk olap God nop tep agɨl pakɨnɨgun agɨl, Jisas bɨne okok nop agɨlak, Pasopa tap nad ayɨp ñɨŋɨnɨgabun okok, wakay akal gɨlɨtep gɨnɨgun agɨlak? 13 Agelak, bɨne omɨŋal agyokɨl agak, Ñɨli taun ak amɨl nɨgɨnɨgayl, bɨ olap ñɨg mal dad amenɨgab agak. Nop nebeŋ pakɨl, kɨdek amnɨgayl agak. 14 Am kal mɨgan akal amnɨgab ak, bɨ kal nap nɨb anop agnɨŋɨd agɨnɨmil, Tisa agup, Bɨyad okok ayɨp Pasopa tap ñɨŋɨnɨgabun mɨgan akal agup agɨnɨmil agak? 15 Agel, ñɨlop dam kal adek alaŋ mɨgan awl olap mɨdɨl, abañ tap okok mɨdupsek mɨdeb mɨgan ak yomnɨgab agak. Yomek, tap ñɨŋɨnɨgabun okok tep anɨb ak gɨlɨtep genɨmil agak. 16 Anɨgɨl agyokek, taun ak amɨl Jisas agak tek nep yek nɨm, Pasopa tap ñɨŋɨnɨg gɨlak ak, gɨlɨtep gɨlek. 17 Pen dugep won ak, Jisas bɨne anep umɨgan ayɨp amjakɨl, 18  Sng 41.9 besɨgɨl tap ñɨbɨlɨg agak, Nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin agak. Bɨ chɨn ayɨp tap jɨmñɨl ñɨbobun awl, nokom olap yɨp chen mɨmug gɨnɨgab agak.
19 Anɨb agek, bɨne okok chɨb gek gos pal lɨlɨg, kɨli nokom nokom anop ageb agɨl agɨlak, Yɨp apan akaŋ agɨlak? 20 Agnɨgelak agak, Nɨbi bɨyad anep umɨgan ak, olap anɨgɨnɨgab agak. Bɨ anɨb ak nɨm, tap yad ayɨp dɨ kɨnag mɨgan lɨl ñɨbobul agak. 21 Buk Baybol ak bɨlel agɨl tɨkɨlak tek, Bɨ Olap Ñɨne chen gɨ dad amɨl, paklek kumnɨgab agak. Bɨ anɨb ak pen, ne Bɨ Olap Ñɨne nop chen gɨ dad amnɨgab ak, ne tɨtay dɨnɨgab agak. Nonɨm nop ma tɨkɨpɨkop ak, tep yɨbɨl agak. Pen nop tɨkek, yul awl yɨbɨl ak dɨnɨgab agak.
Jisas bɨne okok kɨlop tap mɨdup sek ñɨg wayn sek ñak
(Matyu 26.26-30, Luk 22.15-20, 1 Kolin 11.23-25)
22 Tap ñɨbɨlɨg Jisas tap mɨdup dɨl, God nop tep agɨl, tɨpagɨl bɨne okok kɨlop ñɨlɨg agak, Dɨl ñɨŋɨm agak. Ak mubwak yad agak.
23 Pen ñɨg wayn kɨnag ak abe dɨl, God nop tep agɨl, bɨne okok kɨlop ñek kɨli mɨdupsek ñɨŋɨlaknɨŋ agak, 24  Kis 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1 Ko 10.16, Hib 9.20 Ñɨg wayn awl nɨm, nɨkɨm yad binɨb kuŋay yɨbɨl, kɨlop nen sogeb tek agak. Nɨkɨm yad sogeb anɨb ak nɨm, binɨb dɨnɨgayn agak takaw ak am wos gɨnɨgab agak. 25 Anɨb agɨl agak, Yad nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin agak. Mɨñɨl ñɨn awl tɨkɨl ñɨg wayn ma ñɨŋɨnɨgayn agak. Yokɨp yɨbɨl mɨden mɨden, God binɨb dɨl kɨlop kod yenɨgab ñɨn ak ownɨgab agak. Anɨb ñɨn ak, ñɨg wayn koŋɨm ñɨŋɨnɨgayn agak. 26 Anɨb agɨl, bɨne okok ayɨp kɨmep olap agɨl, man Olip dum amnɨlak.
Jisas Pita nop agak, Jisas nop ma nepin agɨnɨgaban agak
(Matyu 26.31-35, Luk 22.31-34, Jon 13.36-38)
27  Sek 13.7, Mak 14.50 Pen Jisas agak, Buk Baybol ak tɨkɨl agɨlak, Yad bɨ chag sipsip mukep anop paklen, chag sipsip okok pɨlɨk keke amnɨgabal agɨl tɨkɨlak agak. Anɨb ak, nɨbi mɨdupsek gos yɨp nepɨm ak kelɨgɨl, pɨlɨk amnɨgabɨm agak. 28  Mat 28.16, Mak 16.7 Pen yad kumɨl tɨkjakɨl, Galili plopens ned amnɨgayn, nɨbi kɨdek nɨnɨgabɨm agak. 29 Agek, Pita pen agak, Bɨ kuŋay yɨbɨl nep kelɨgɨnɨgel tek lup ak pen, yad nep ma kelɨgɨnɨgayn agak. 30 Agek, Jisas agak, Yad nep nɨŋɨd agebin, maynab ayaŋ kakaluk suk omɨŋal ma agɨnɨgab won ak agɨnɨgaban, Jisas nop ma nepin agɨl, won omɨŋal nokom agɨnɨgaban agak.
31  Jon 11.16 Agek, Pita kɨles yɨbɨl gɨl agak, Mel, yad nad ayɨp kumnɨgul ak pen, yad nep ma nepin ma agɨnɨgayn agak. Jisas bɨne mɨdupsek, Pita agak tek nep agɨlak.
Jisas ne Nap nop agak
(Matyu 26.36-46, Luk 22.39-46)
32  Mat 26.36, Jon 18.1 Pen Jisas bɨne okok ayɨp man olap amjakɨlak, yɨb Getsemani apal. Amjakɨl kɨlop agak, Nɨbi sɨŋawl besɨg mɨdem, yad am Bapi nop agin agak. 33 Anɨb agɨl, Pita, Jemis, Jon kɨlop poŋɨd amɨl, won anɨb anep chɨbol yul awl yɨbɨl nɨgak. 34  Jon 12.27 Pen kɨlop agak, Mɨdupmɨdup yɨp puŋɨl ñeb ak, kumnɨm tek lup agak. Nɨbi awl mɨdɨl, yɨp kod mɨdɨl nɨgtep gɨl yenɨmɨb agak. 35 Anɨb agɨl, ne yep wulep anɨb sɨŋak amɨl, apyap kɨnɨl jomulɨk ak lum ayaŋ lɨl, God nop agnɨŋɨd agak, Bapi, kanɨb olap yownɨmuŋ ak, tap yɨp gɨnɨgeb ak ma gɨnɨmuŋ agak. 36  Mak 10.38, Jon 6.38, Lom 8.15, Gal 4.6, Hib 5.7 Apa, Bapi, nad Bɨawl mɨdeban tek, tɨtay gɨnɨg, gɨnɨgaban agak. Tap yɨp gɨnɨgeb ak ma gɨnɨmuŋ agak. Pen gos yad nepin tek ma gɨnɨmɨn, gos nak ke nepan adek ak gɨnɨmɨn agak.
37 Anɨb agɨl, adɨkɨd apɨl nɨgak, bɨne okok pɨsnep kɨnelak. Pen Pita nop agak, Saymon, taynen kɨneban agak? Tapɨn won olap nɨg yenɨmɨn tek ma lup agak? 38  Luk 11.4, Lom 7.23, Gal 5.17 Chɨn tap tɨmel ma gɨnɨgun agɨl, God nop agɨlɨg yenɨmɨb agak. Gos nɨbi ak gɨnɨmɨb tek lup ak pen, mubwak anep kɨles ma gup agak. 39 Anɨb agɨl, adɨkɨd amɨl, Nap nop ned agak tek, tep ak agak. 40 Pen adɨkɨd apɨl nɨgak, wɨsɨn apek pɨsnep kɨn amnɨlak. Nɨŋɨd, kɨlop agak, Nɨbi kɨnebɨm agak? Agek, sɨskol dɨl, pen agɨnɨgel tek ma lak.
41-42 Pen kɨdek amɨl adɨkɨd apɨl, bɨne okok kɨlop agak, Nɨbop kɨles ma gek kɨn mɨdebɨm akaŋ agak? Tɨkjakem amnun agak. Mɨñɨl tep agak. Won anɨb ak Bɨ Olap Ñɨne nop chen mɨmug gɨ dad amnɨgeb agak. Bɨ yɨp mɨmug nɨgup ak, bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok yɨp ñɨn adek kɨli ak ñɨnɨg, kɨlop poŋɨd apeb awl agak.
Jisas nop chɨchɨk dɨlak
(Matyu 26.47-56, Luk 22.47-53, Jon 18.3-12)
43 Jisas anɨb agaknɨŋ, bɨne anep umɨgan olap Judas apjakak. Pen bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok, Juda bɨawl okok kɨli agɨlak tek, bɨ ogɨnap kɨlop poŋɨd apjakak. Bɨ kuŋay yɨbɨl poŋɨd owak anɨb okok, baynat ogɨnap, kul awl ogɨnap sek dɨl, ne ayɨp owlak. 44 Pen wulep wulep gɨlɨg, Judas bɨ chen mɨmug gep ak, ne bɨ anɨb okok kɨlop agak, Bɨ an kaykol gɨnɨgayn anop, chɨchɨk dɨl dad nag lɨnɨmɨb agak.
45 Pen Jisas yek sɨŋak amjakɨl, won anɨb ak agak, Tisa agak. Anɨb agɨl, nop kaykol gak. 46 Anɨgek, bɨ ogɨnap apɨl Jisas nop chɨchɨk dɨl nag lɨlak.
47 Anɨgɨlaknɨŋ, bɨ olap Jisas yek wulep sɨŋak jakɨl yek, baynat ne ak lɨpɨg dɨl, bɨ God nop sɨbogep bɨawl yɨbɨl ak wog gɨñeb ne olap anop, tɨmud pɨskɨd ak pɨsnep tɨbɨlɨk yokak.
48 Pen Jisas nop anɨgɨl chɨchɨk delak agak, Yad bɨ tap si dɨl mɨden tek, baynat, kul awl okok sek anɨgɨl dapɨl yɨp chɨchɨk debɨm akaŋ agak? 49  Ais 53.7, Luk 19.47, 22.37, Jon 18.20 Pel God agnɨgep kal awl kab wali kus gɨl yek ak amɨl, nɨb ayɨp mɨdɨl, binɨb takaw agñɨbin ak pen, yɨp ma dɨpɨm agak. Pen mɨñɨl gɨnɨgab agɨl, buk Baybol tɨkɨlak tek gebɨm agak. 50  Sng 88.8 Pen Jisas nop anɨgɨl dɨlaknɨŋ, bɨne okok nop kelɨgɨl, mɨdupsek pɨlɨk amdɨlak.
51 Bɨ pɨlaj olap, mɨneyɨl chech pal yɨbɨl yɨmɨl Jisas nop kɨdek gɨl, Jisas nop dad amelak ak kɨdek amek, nop abe chɨchɨk dɨlak ak pen, 52 chech pal ne ak kelɨgɨl, day nep pɨlɨk amnak.
Kɨli Jisas nop bɨawl takaw tɨg asɨkep okok wɨdɨn mɨdup adek sɨŋak dad apɨl agɨlak
(Matyu 26.57-68, Luk 22.54-55, 22.63-71, Jon 18.13-14, 18.19-24)
53 Pen kɨli Jisas nop dad bɨ God nop sɨbogep bɨawl yɨbɨl kal ne ak amnɨlak. Dad amelak, bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok dɨl, bɨ kɨli Mosis takaw ñu kɨl tɨkak ak nɨgtep gep okok dɨl, Juda bɨawl okok dɨl, kal anɨb ak apnan gɨlak. 54 Pen Pita loslos lɨ dad amɨl, bɨ God nop sɨbogep bɨawl yɨbɨl kal ne ak amjakɨl, wali mɨgan ayaŋ amɨl, bɨ kal anɨb ak kod mɨdeb okok ayɨp besɨgɨl, mab mɨŋɨl lɨlɨg yelak. 55 Pen bɨ God nop sɨbogep bɨawl okok sek, bɨ Juda bɨawl takaw tɨg asɨkep okok sek, kɨli Jisas gɨ ajolɨgup takaw jɨj olap dɨl nop ñaglun agɨlak ak pen, pɨyow mel nɨgɨlak. 56 Bɨ ogɨnap dad apel, kuŋay yɨbɨl yepɨs agɨlak ak pen, takaw anɨb okok, okok nɨb okok nɨb agel, nop chɨgɨnɨmuŋ tek ma lak. 57 Pen ogɨnap tɨkjakɨl yepɨs agɨl agɨlak, 58  Jon 2.19 Chɨn nɨg mɨdon ne agak, God agnɨgep kal awl ak ñɨn mɨdup dɨl gɨlak awl, tɨbɨlɨk yokɨl, ñɨn omɨŋal nokom mɨdɨl, tep ak gɨnɨgayn agak agɨlak. Ñɨn mɨdup dɨl gɨpal tek ak ma gɨnɨgayn agup agɨlak. 59 Pen takaw agɨlak anɨb ak abe, okok nɨb okok nɨb agel, nop chɨgɨnɨmuŋ tek ma lak.
60 Bɨ God nop sɨbogep bɨawl yɨbɨl ak, ne bɨ nɨg mɨdelak wɨdɨn mɨdup adek sɨŋak tɨkjakɨl, Jisas nop agnɨŋɨd agak, Takaw nep apal ak, pen ma agɨnɨgaban akaŋ agak? 61  Ais 53.7, Mak 15.5, Luk 23.9 Agek, Jisas takaw olap pen ma yɨbɨl agek, tep ak agnɨŋɨd agak, Nad Bɨ God nop aglup ak, Bɨawl teplep Ñɨne yɨbɨl mɨdeban akaŋ agak? 62  Dan 7.13 Agek, Jisas agak, Yaw, nɨm yad nep agak. Pen Bɨ Olap Ñɨne, ne God bɨ kɨles tɨmel mɨdeb ak ñɨn yɨpɨd kɨd okok ken besɨg mɨdɨl, wɨsɨp adek alaŋ nɨb lum awl apek nɨgɨnɨgabɨm agak.
63 Anɨb agek, bɨ God nop sɨbogep bɨawl yɨbɨl anɨb ak, taynen God nop agjulɨg anɨb agosup agɨl, chech ne ke tɨb talɨkɨl agak, Taynen bɨ ogɨnap sek kɨlop agon apɨl tap ne gup okok agɨnɨgabal. Mel agak. 64  Wkp 24.16, Jon 19.7 Ne God nop agjuwek nɨbi nepɨm, tay gos nɨgebɨm agak? Agek, bɨawl takaw tɨg asɨkep okok mɨdupsek kɨli agɨlak, Anɨgɨl agup tek, nop paklep agɨlak. 65 Agɨl, bɨ ogɨnap Jisas nop kɨñuk gɨl, chech bad olap dɨ wɨdɨn nop ak pak yu gɨl, pakɨlɨg agɨlak, Agan, nep an pakeb agɨlak. Anɨb agelak, bɨ kal anɨb ak kod mɨdeb okok kɨli nop dɨl tapɨn nep pakɨlak.
Pita agak, Yad Jisas nop ma nepin agak
(Matyu 26.69-75, Luk 22.56-62, Jon 18.15-18, 18.25-27)
66-67 Pen bin pɨñ, bɨ God nop sɨbogep bɨawl yɨbɨl anop wog gɨñeb olap yek. Pita ne besɨgɨl seŋ sɨŋak mab muŋɨl mɨdaknɨŋ, bin anɨb ak ne apjakɨl, Pita nop nɨŋɨd, nɨŋɨjsek lɨl agak, Nad abe Jisas bɨ Nasalet nɨb ak ayɨp yesɨpan agak. 68 Agek, Pita agak, Nak tay ageban. Takaw ageban ak ma nepin agak. Anɨb agɨl, wali mɨgan ak seŋayaŋ amɨl, kanɨbtub bak okok yek, kakaluk suk agak. 69 Bin anɨb anep, Pita nop tepayaŋ nɨŋɨd, bɨ jakɨl yelak okok kɨlop agak, Bɨ nɨm awl abe Jisas bɨne olap agak. 70 Agek agak, Yad mel agak.
Tapɨn won olap mɨdɨl, bɨ jakɨl yelak anɨb okok Pita nop tepayaŋ agɨlak, Nɨŋɨd apun, nak abe Galili plopens nɨb ak, bɨ kɨli olap agɨlak. 71 Agelak Pita kɨles gɨl agak, God nɨg mɨdeb, yepɨs agen yɨp paklɨnɨmuŋ agak. Nɨŋɨd yɨbɨl apin, bɨ anɨb apɨm ak yad ma nepin agak. 72  Mak 14.30 Anɨb agaknɨŋ, kakaluk ak tepayaŋ suk agak. Agek, Pita gos ak nɨgak, Jisas ned agak, Kakaluk omɨŋal suk ma agɨnɨgab won ak agɨnɨgaban, Jisas nop ma nepin agɨl takaw won omɨŋal nokom agɨnɨgaban agak. Takaw ak gos nɨgek, chɨb gek chag awl lak.

14:1 Kis 12.1-27, Mak 11.18

14:3 Luk 7.37-38

*14:4-5 Kab mɨdup olap, mɨñɨl tawep tek mɨdeb.

14:7 Lo 15.11

14:8 Jon 19.40

14:12 Kis 12.6, 12.14, 12.20, Mat 26.17, Luk 22.7

14:18 Sng 41.9

14:24 Kis 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1 Ko 10.16, Hib 9.20

14:27 Sek 13.7, Mak 14.50

14:28 Mat 28.16, Mak 16.7

14:31 Jon 11.16

14:32 Mat 26.36, Jon 18.1

14:34 Jon 12.27

14:36 Mak 10.38, Jon 6.38, Lom 8.15, Gal 4.6, Hib 5.7

14:38 Luk 11.4, Lom 7.23, Gal 5.17

14:49 Ais 53.7, Luk 19.47, 22.37, Jon 18.20

14:50 Sng 88.8

14:58 Jon 2.19

14:61 Ais 53.7, Mak 15.5, Luk 23.9

14:62 Dan 7.13

14:64 Wkp 24.16, Jon 19.7

14:72 Mak 14.30