13
God agnɨgep kal awl ak tɨmel gɨnɨgab
(Matyu 24.1-2, Luk 21.5-6)
Jisas God agnɨgep kal awl kab wali kus gɨl yek ak kelɨgɨl seŋ amnaknɨŋ, bɨne olap nop agak, Tisa, kab tap awl teplep okok dɨl, kal anɨb okok kɨl tep gɨlak awl nɨgan agak. Luk 19.44 Agek Jisas agak, Nad kab kal awl anɨb okok nɨge tep gek ageban agak? Kɨdek kal anɨb okok gɨ tɨmel gel, kab olap kab olap adek ak ma yenɨgab, pɨsnep pɨpag pakɨl dɨyokɨnɨgabal agak.
Mɨŋel dɨlɨg koslam yenɨgabal
(Matyu 24.3-14, Luk 21.7-19)
Jisas anɨb agɨl, amɨl dum Olip besɨgɨl, God agnɨgep kal awl ak mɨdek okdaŋ nɨg mɨdaknɨŋ, Pita, Jon, Jemis, Edlu kɨli nep apjakɨl nop agnɨŋɨd agɨlak, Chɨnop agñan agɨlak. Tap agesɨpan okok, ñɨn akal tek gɨnɨgab agɨlak? Pen tay gek nɨŋɨd anɨb agɨnɨgabun, Bɨawl agak ñɨn ak mɨñɨl gɨnɨgeb agɨl nɨgɨnɨgabun agɨlak? 5-6 Agel Jisas kɨlop agak, Nɨgtep gɨnɨmɨb agak. Bɨ kuŋay yɨbɨl yepɨs yepɨs agɨl, yɨb yɨp ak dɨlɨg agɨnɨgabal, Yad nep apebin agɨnɨgabal agak. Anɨb agel, binɨb kuŋay yɨbɨl takaw yepɨs anɨb ak nɨgɨnɨgabal ak pen, nɨbi ma nɨgɨnɨmɨb agak. Man okok penpen gebal, man okok penpen gebal agenɨgel, gos kuŋay ma nɨgɨnɨmɨb agak. Tap anɨb okok tek gɨnɨgab ak pen, ñɨn kɨdek ak ownɨgeb agɨl gos ak ma nɨgɨnɨmɨb agak. 2 Sto 15.6, Ais 19.2, Mat 24.8 Man awl ogɨnap tɨkjakɨl, man awl ogɨnap ayɨp penpen ñagɨnɨgabal agak. Binɨb wakay ogɨnap tɨkjakɨl, binɨb wakay ogɨnap ayɨp penpen ñagɨnɨgabal agak. Pen man okok mɨdupsek monmon dɨl, yuwan awl gɨnɨgab agak. Tap gɨnɨgab anɨb okok, bin ñapay ñɨbosup, wulep mɨdeb agɨl nepal tek nep gɨnɨgab agak. Pen nɨgtep gɨl yenɨmɨb agak. Lep 2.10 Mat 10.17-20, Luk 12.11-12 Ñɨn ogɨnap nɨbop dad Juda kaunsol yenɨgabal ak amel, kot gɨnɨgabal agak. Ñɨn ogɨnap nɨbop Juda apnan gɨpal kal okok dad amɨl, kul dɨl pakɨnɨgabal agak. Ñɨn ogɨnap nɨbop Jisas bɨne agɨl, dad gapman bɨawl yenɨgabal ak amel, kot gɨnɨgabal agak. Pen dad amnɨgabal tek, takaw tep yad ak gapman bɨawl okok kɨlop agñɨnɨgabɨm agak. 10 Pen takaw teplep yad ak agñel, man okok mɨdupsek ned amnɨmuŋ agak.
11 Pen nɨbop kot gɨnɨg dad amenɨgel, takaw taydɨl agɨnɨgun agɨl, ned gos kuŋay ma nɨgɨnɨmɨb agak. Agɨnɨg gɨpeknɨŋ, God nɨbop gos tep ñek agɨnɨgabɨm agak. Takaw anɨb ak nɨbi ke ma agɨnɨgabɨm, God Kawnan ne ak agɨnɨgab agak.
12  Mat 10.21 Pen nɨmam ogɨnap tɨkjakɨl, nɨmam ogɨnap kɨlop ñag lɨlaŋ agɨl, dam bɨawl okok kɨlop ñɨnɨgabal agak. Nap okok tɨkjakɨl, ñapay kɨli ke okok kɨlop ñag lɨlaŋ agɨl, dam bɨawl okok kɨlop ñɨnɨgabal agak. Ñapay okok tɨkjakɨl, nonɨm nap sɨkop kɨlop mɨlɨk nɨŋɨd, ñagɨnɨgel agɨl dam ñɨnɨgabal agak. 13  Dan 9.27, 11.31, 12.12, Mat 10.22, Jon 15.21 Yɨp yɨl yenɨgabɨm tek nɨŋɨd, nɨbop mɨlɨk nɨgɨnɨgabal ak pen, binɨb an kɨles gɨl yad yɨl yenɨgab, mɨd dad amɨl ñɨn kɨdek ownɨgab ak, God nop tɨg asɨk dɨnɨgab agak.
Tap tɨmel yɨbɨl gɨnɨgab
(Matyu 24.15-28, Luk 21.20-24)
14  Dan 9.27, 11.31, 12.11 Pen Jisas takaw olap agak, Tap tɨmel asɨkep yɨbɨl olap, God agnɨgep kal awl mɨgan ak lel yenɨgab ak nɨgɨnɨgabɨm agak. Nɨgenɨgabɨm ñɨn anɨb ak, binɨb Judiya plopens yenɨgel okok, pɨlɨk dum oklaŋ okok amnɨgel agak. Takaw tɨkebin anɨb awl, nɨgtep gɨnɨmɨb. 15  Luk 17.31 Pen agak, Binɨb kal adek alaŋ yenɨgel okok, tap dɨnɨg adɨkɨd kal mɨgan ma amnɨgel agak. 16 Binɨb wog day okok ajenɨgel okok, chech tap okok dɨnɨg, adɨkɨd kal ma amnɨgel agak. 17  Luk 23.29 Ñɨn anɨb ak, bin ñapay kogmeg yenɨgabal okok sek, ñapay tul ñɨnɨgabal okok sek, koslam pɨlɨk amnɨgabal agak. 18-19  Dan 12.1, Jol 2.2, Lep 7.14 Tap gɨnɨgab anɨb okok, tap tɨmel awl yɨbɨl gɨnɨgab agak. God alwol gɨlak ñɨn ak tɨkɨl, mɨd dad apɨl mɨdobun ñɨn awl, tɨmel awl yɨbɨl anɨb ak tek ma gak, kɨdek abe anɨb ak tek ma gɨnɨgab agak. Anɨb ak tek, God nop agnɨgem, yobup lɨnɨmuŋ ñɨn ak ma gɨnɨmuŋ agak. 20 Tap tɨmel awl yɨbɨl anɨb okok gɨ nep yek, binɨb mɨdupsek kum dɨpɨlap agak. Bɨawl pen binɨb ne dɨnɨg aglak okok kɨlop gos nɨŋɨd, tap tɨmel anɨb okok yep won olap nep gɨnɨmuŋ agak.
21 Pen ñɨn anɨb ak, binɨb ogɨnap nɨbop agɨnɨgabal, Nɨgɨm, Bɨ God nop aglup ak mɨdeb awl akaŋ, Ne mɨdeb adaŋ agenɨgel, nɨŋɨd apal agɨl ma nɨgɨnɨmɨb agak. 22  Lo 13.1-3, Lep 13.13 Bɨ ogɨnap apjakɨl agɨnɨgabal, Yad nɨm Bɨ God nop aglup ak akaŋ, Yad nɨm bɨ God gos ñek agñeb olap agɨlɨg, yepɨs yepɨs agɨlɨg, tap mageptek ogɨnap gɨnɨgabal agak. Bɨ anɨb okok, kɨli God binɨb ne aglak okok kɨlop yepɨs agun agɨl, tap anɨb okok anɨgɨl gɨnɨgabal agak. 23 Anɨb ak pen, tap tɨtay kɨdek gɨnɨgab ak, nɨbop agen nepɨm ak, nɨgtep gɨlɨg yenɨmɨb agak.
Bɨ Olap Ñɨne kɨdek adɨkɨd ownɨgab
(Matyu 24.29-31, Luk 21.25-28)
24  Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.10, 2.31, 3.15, Lep 6.12, 8.12 Pen Jisas takaw olap agak, Pen mɨŋel awl anɨb okok gɨ tek daknɨŋ, sub ak gach gɨl, takan ak mɨlek ma gɨnɨgab agak. 25  Ais 34.4, Jol 2.10, Lep 6.13 Gap okok wɨsɨp alaŋ nɨb pɨgju yapɨl, tap adekab alaŋ okok, okok nɨb okok nɨb gɨnɨgab agak. 26  Dan 7.13, Apo 1.11, 1 Te 4.16, Lep 1.7 Anɨgek, Bɨ Olap Ñɨne, kɨles awl sek mɨlek awl sek dɨl, wɨsɨp bad sek owaknɨŋ, binɨb okok mɨdupsek nop nɨgɨnɨgabal agak. 27  Mat 13.41 Pen ensel ne okok agyokek, man ak mɨdupsek am kus gɨl, adekab sek lum awl sek puŋɨlek amnak ak, binɨb God nop aglak okok mɨdupsek dɨ yɨpɨlɨg dap nan gɨnɨgabal agak.
Mab sɨlup lup ak nɨŋɨd nɨgɨnɨmɨb
(Matyu 24.32-35, Luk 21.29-33)
28 Pen Jisas takaw olap agak, Mab sɨlup lup ak nɨŋɨd nɨgɨnɨmɨb agak. Mab okok sɨlup lɨl wos gaknɨŋ, mɨñɨl sub lɨnɨgeb agɨl nepɨm agak. 29 Anɨb ak tek, tap anɨb okok agebin ak gaknɨŋ nɨgɨnɨgabɨm, Bɨ Olap Ñɨne ownɨg gɨnɨgab ñɨn ak wulep mɨdeb, kanɨbtub wulep sɨŋak yenɨgab agak. 30 Yad nɨbop nɨŋɨd yɨbɨl agebin agak. Binɨb mɨñɨl mɨdebal adek awl ogɨnap yelaknɨŋ, tap anɨb okok mɨdupsek gek nɨŋɨd kɨdek kumnɨgabal agak. 31 Adekab sek, lum awl sek kul gɨnɨgab ak pen, takaw yad ak ma kul gɨnɨgab agak.
Ñɨn akal tap anɨb okok gɨnɨgab ak ma nopun
(Matyu 24.36-44)
32  Mat 24.36 Pen Jisas takaw olap agak, Ñɨn akal akaŋ, won akal tap anɨb okok gɨnɨgab ak, binɨb okok ma nepal, ensel God man ne alaŋ mɨdebal okok ma nepal, Ñɨ abe ma nɨgup agak. Nap ne nokom nɨgup agak. 33 Anɨb ak nɨm, ñɨn akal tap anɨb okok gɨnɨgab ak ma nepɨm tek, nɨgtep gɨlɨg yenɨmɨb agak.
34  Mat 25.14, Luk 12.36-38 Tap anɨb okok ñɨn anɨb ak gɨnɨgab ak, bɨawl olap kal ne ak kelɨgɨl wakay olap amnɨgab tek gɨnɨgab agak. Amnɨg, bɨ wog gɨñeb ne okok kɨlop wog adek keke aglɨl, bɨne kanɨbtub kod yenɨgab anop agɨnɨgab, Nɨg yenɨmɨn agɨnɨgab agak. Anɨgek, kal ne kelɨgɨl amnɨgab agak. 35  Luk 12.38 Nɨbop anɨb ak tek gɨnɨgab agak. Won akal bɨ kal nap nɨb ak ownɨgab agɨl ma nepɨm tek, nɨgtep gɨl yenɨmɨb agak. Dugep won ak akaŋ, maynab awl ayaŋ akaŋ, yawl takaw agaknɨŋ ownɨgab ak akaŋ, man tɨkɨnɨgeb ak ownɨgab agɨl ma nepɨm agak. 36 Nɨgtep gɨl ma yenɨmɨb, kɨn amnɨgabɨm won ak ownɨmuŋ tek lup agak. 37 Pen nɨbop nep ma agebin agak. Binɨb okok kɨlop mɨdupsek agebin, nɨgtep yɨbɨl gɨl yenɨmɨb agak.

13:2 Luk 19.44

13:8 2 Sto 15.6, Ais 19.2, Mat 24.8

13:9 Lep 2.10

13:9 Mat 10.17-20, Luk 12.11-12

13:12 Mat 10.21

13:13 Dan 9.27, 11.31, 12.12, Mat 10.22, Jon 15.21

13:14 Dan 9.27, 11.31, 12.11

13:15 Luk 17.31

13:17 Luk 23.29

13:18-19 Dan 12.1, Jol 2.2, Lep 7.14

13:22 Lo 13.1-3, Lep 13.13

13:24 Ais 13.10, Ese 32.7, Jol 2.10, 2.31, 3.15, Lep 6.12, 8.12

13:25 Ais 34.4, Jol 2.10, Lep 6.13

13:26 Dan 7.13, Apo 1.11, 1 Te 4.16, Lep 1.7

13:27 Mat 13.41

13:32 Mat 24.36

13:34 Mat 25.14, Luk 12.36-38

13:35 Luk 12.38