3
Pita i thawariya amala i kuvokuvo
Mbaŋa regha, vama tɨri klok na naŋgo kaero ghambaŋa, Pita na Jon thɨ wa e Ŋgolo Boboma naŋgo kaiwae. E ghamba ru, idae thɨŋa “Ghamba Ru Thovuye,” gharɨgharɨ va thɨ woworaweya amala reghawe, gheghe vambe thɨ tharɨ vara tɨnae e ŋgamoiye. Mbaŋa regha na regha thɨ vakavakatha ŋgoreiyako na i naŋgonaŋgwa mani weŋgiya gharɨgharɨ thɨ rakarakaru e Ŋgolo Boboma tɨne. Mbaŋa i thuwe Pita na Jon thɨ ruru amba i naŋgo weya mani weŋgi. Pita na Jon mbe thɨ vonjimbughathɨ vara na Pita iŋa, “Maran i mena weime!” Amalako i vonjimbuŋgi na le renuwaŋa i munjeva ne i vaidiya bigi regha weŋgi.
Ko iyemaeŋge Pita iŋa, “Silva o gol ma ina e ghino, ko budakai ina e ghino noroke ya woveŋge: Jisas Krais rara Nasaret e idae, u yondovirɨ na u loŋga.” I yalawe e nɨmae e uneke, na i mwanavairɨ. E mbaŋako iyako gheghe daŋavwa vuvuye kaero thɨ vurɨgheghe. I yopito na i ndeghathɨ e gheghe, na i loŋga. Amba i ru weiyaŋgiya Pita na Jon e Ŋgolo Boboma ghayayao tɨne, i loŋgaloŋga, i pitopito na i tataraweŋa Loi. Mbaŋa gharɨgharɨko wolaghɨye thɨ thuwe i loŋgaloŋga na i tataraweŋa Loi, 10 na kaero thɨ ghareghare amalaghɨniye iya mbema i yakuyaku e ghamba ruruma, idae “Ghamba Ru Thovuye,” na i naŋgonaŋgo mani, kaiwae, gharenji i yo na thiya rotaele, riwaeko le thovuye kaiwae.
Pita i vavaghare e Ŋgolo Boboma tɨne
11 Mbaŋa amalako vambe weiyaŋgi vara Pita na Jon na mbe i vɨghathɨŋgi vara e Ŋgolo Boboma valɨvaŋga regha idae thɨ uno, “Solomon le Nakanaka,” gharɨgharɨ thɨ rukumena weŋgi kaiwae riwaeko le thovuye va i wo nuwanji. 12 Mbaŋa Pita i thuweŋgi amba i dage weŋgi iŋa, “Isirel gharɨgharɨniye, buda kaiwae iyake i wo nuwami? Buda kaiwae hu ghewaŋaime? Ko huŋa eŋge ghime ghamamberegha e lama thovuye Loi e marae na lama vurɨgheghe kaiwae mo vakatha amalake iyake na kaero i loŋgaloŋga? 13-14 Nandere, iyake i yomara kaiwae Eibraham, Aisake na Jeikob lenji Loi, na iye orumburumbunda lenji Loi, Raŋ 3:15 kaerova i yavwatatawana laghɨye le rakakaiwo Jisas. Ghemi va hu vaŋgugiya weŋgiya rambarombaro, na Pailat e mara hu botewo lolo bobomake na ghathanavu i rumwaru na hu naŋgo weya Pailat i rakayathu ragabo kaiwami, othembe va nuwaiya i rakayathu Jisas. 15 Iya kaiwae hu unɨgha loloko iya i vakatha gharɨgharɨ valɨkaiwae thɨ wo yawalɨ memeghabananiye, ko iyemaeŋge Loi i vaŋguthuweiru na tembe e yawayawaliyeva. Ghime va wo thuwe e marame! 16 Loŋweghathɨ Jisas na idae le vurɨgheghe kaiwae i vakatha kuvokuvoke iyake riwae i thovuye. Amalaghɨniye hu ghareghare wagiyawe na mbaŋake hu thuwe i ndendeghathɨ. Mbe loŋweghathɨ eŋge weya Jisas iya kaero hu thuwe e marami na hu ghareghare riwae i thovuye.”
17 “Lo bodaboda, kaero ya ghareghare ghemi weimiyaŋgiya ghamigiyagiyako hu unɨgha Jisas kaiwae ma hu ghareghare iye thela. 18 Va hu vakatha iyake na i vaemunjoruŋa Loi va i utugiya weŋgiya ghalɨŋae gharautuko wolaghɨye. Va iŋa, ‘Lo Mesaiya tene i vaidiya vuyowo.’ 19 Iya kaiwae hu uturaŋgiya lemi tharɨna na hu roiteteŋgi, amba Loi i numotena lemi tharɨ. 20 Mbala mbaŋa i ghanagha Giya Loi i vavurɨghegheŋa yawalimina na mbowo i variya Mesaiya va i tuthi kaiwami, iye Jisas. 21 Loloke iyake wo i yaku e buruburu ghaghada thembaŋa ne bigibigike wolaghɨye thɨ tabo na togha ŋgoreiya va i utuŋa weŋgiya ghalɨŋae gharautu mbaŋa i vivako. 22 I utuŋa Mesaiya utuniye Mosese iŋa, ‘Giya lemi Loi tene i variya ghalɨŋae gharautu regha ŋgoreiya ghino. Iye ne i mena e tɨnemina na budakaiya ne i utuŋa weŋga hu vandeŋe wagiyawe. Mba 18:15-16 23 Thela thoŋgo ma i vandeŋe wagiyaweya Loi ghalɨŋae gharautuke iyake, Loi ne i kitenɨyathu weiŋgi na i vakowana moli le gharɨgharɨ.’ ” Mba 18:19; Liv 23:29
24 “Na tembe ŋgoreiyeva, Loi ghalɨŋae gharautuko wolaghɨye, i ri weya Samuwel na i mena, va thɨ utuŋa budakaiya tene thɨ yomara e mbaŋake iyake. 25 Ghemi Loi ghalɨŋae gharautu orumburumbunji, na dageraweko iyava Loi i vakathako weiyaŋgiya orumburumbunda ghemi tembe kaiwamiva. Va i dage weya Eibraham, iŋa, ‘Weya rumbu, ne ghareŋgu weŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye.’ Rɨgh 22:18; 26:4 26 Mbaŋa Loi va i variya le rakakaiwo, iviva moli i variyekai weŋga na i dage mwaewo e ghemi na i vakatha valɨkaiwae hu roiteta ghamithanavu raraitharɨ.”

3:13-14 Raŋ 3:15

3:22 Mba 18:15-16

3:23 Mba 18:19; Liv 23:29

3:25 Rɨgh 22:18; 26:4