Toto Thovuye Utuniye
Mak
Le Rorori
Utu iviva
Mak, idae tembe thɨŋava Jon Mak, iye Banabas ighaiye (Kol 4:10) na utuutuniye ina Dagerawe Togha e tɨne weiye Pol na Banabas thɨ vakatha kaiwo vavana ekelesiya e tɨne (Vak 12:25; 13:5 na 13; 15:36-39; 2Tim 4:11). Rarorori mevivako vavana thɨŋava Jon Mak vambe i wava Rom na ve yaku weiye Pita. (Tembe hu thuweva 1Pit 5:13) Na tembe thɨŋava Mak vambe i vavaghareŋava Jisas le vakatha utuutuniye, va i loŋwe weya Pita iyava i rori e bukuke iyake. Ghayamoyamo ŋgoreiye Mak va i roriya Jisas utuniye Rom gharɨgharɨniye kaiwanji.
Va e mbaŋako iyako Rom lenji ghamba mbaro i laghɨye na thiye nuwanjiya i vurɨgheghe. Mak le bukuke e tɨne i woraŋgiya Jisas iye ravurɨgheghe: i vakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele thɨ ghanagha, i vamoruŋgiya gharɨgharɨ, i variye raŋgiyaŋgiya nyao raraitharɨ na i rakayathuŋgiya gharɨgharɨ lenji tharɨ e tɨne.
1
Jon Rabapɨtaiso le vavaghare
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
1-2 Utuutuke iyake Toto Thovuye Jisas Krais, Loi Nariye utuniye. I ri weya toto gharawo ŋgoreiya Aiseya, Loi ghalɨŋae gharautu va i rori Loi iŋa, “Ne ya variya toto gharawo e ghamwan na i vivatha kamwathɨ kaiwan. Mal 3:1 Lolo regha i kulakula e njamnjam: ‘Hu vivatha kamwathɨ Giya kaiwae na hu varumwaru na mbala i reŋawe.’ ” Ais 40:3
Totoke gharawo iye Jon Rabapɨtaiso. I yaku e njamnjam na i vavaghare weŋgiya gharɨgharɨ thɨ uturaŋgiya lenji tharɨ na thɨ roiteteŋgi, amba Loi i numotenɨŋgi. Amba thɨ bapɨtaiso. Gharɨgharɨ lemoyo Judiya na Jerusalem e tɨne thɨ rakarakamena weya Jon. Thɨ uturaŋgiya lenji tharɨ na i bapɨtaisoŋgi e Walaghɨta Jorɨdan. Na lenji bapɨtaisoko i vatomwe kaero thɨ vakatha ŋgoreiye Jon le vavaghare. Jon ghakwama thɨ vakatha kamel vulivuliye. Mborowae gheva thetheghan njimwae. I ghanɨŋgiya bibita na ŋguyo.* Jon ghakwama thɨ vakatha kamel vulivuliye, ma njimwae, ma vulivuliye eŋge. Jon ghakwamakova ŋgoreiye Loi ghalɨŋae gharautuŋgi. Jon ghakwama i vakatha gharɨgharɨ thɨ renuwaŋakiki Ilaija. Ina Buk Boboma Teuye i govambwara (2Kiŋ 1:8; Sak 13:4). Jiu va thɨ renuwaŋa thɨ munjeva Ilaija tembene i njoghamava mbaŋa regha na i vivathaŋaŋgiya gharɨgharɨ Mesaiya le mena kaiwae (Mal 3:1; 4:5-6; hu thuwe Mak 9:12-13). Ghanɨŋga Jon va i ghanɨŋgi ŋgoreiya gharɨgharɨ thɨ yaku e vurɨvurɨ vwatavwata ghanji. Le utu ŋgorake: “Loloko iya i rereghamba e ghereiŋguke iye i vurɨgheghe kivwalaŋgo. Ghino, ma elo thovuye na valɨkaiwaŋgu ya kururu na ya raka gheghe ghae. Ya bapɨtaisoŋga e mbwa ko iye ne i bapɨtaisoŋga e Nyao Boboma.”
Jisas ghabapɨtaiso
(Mat 3:13-17; Luk 3:21-22)
E mbaŋako iyako e tɨne Jisas i ri Nasaret Galili e tɨne na i wa weya Jon, na iye i bapɨtaiso Jorɨdan. 10 Mbaŋa Jisas i voro e mbwako ghadidiye i vaidiya buruburu i mavu na Nyao Boboma i njawe ŋgoreiya bunebune. 11 Amba ghalɨghalɨŋa regha i mena e buruburu iŋa, “Ghen naruŋgu moli gharegharethovuniye, i vakathaŋgo ya warari laghɨye moli.”
Jisas ghatanathetha
(Mat 4:1-11; Luk 4:12-13)
12 E mbaŋako iyako Nyao Boboma i vakatha na i wa e njamnjam vurɨvurɨ vwatavwata. 13 Na ve yaku gheko gheneyevarɨ. Seitan i vatanathethaŋa. Va weiyaŋgiya njamnjam thetheghanɨniye, ko Loi le nyao thovuthovuye thɨ mena na thɨ giya thalavuwe.
Jisas i woraweya le vavaghare rɨghe Galili
(Mat 4:12-17; Luk 4:14-15)
14 Mbaŋa vama thɨ woruwo Jon e thiyo na e ghereiye, Hu thuwe Jon 6:17-18 na hu vaidi buda kaiwae Jon va ina e thiyo. Jisas i wa Galili na i vavaghare Toto Thovuye i mena weya Loi, 15 iŋa, “Mbaŋa kaero ina gheke, Loi le ghamba mbaro maiyavara; hu uturaŋgiya lemi tharɨna na hu roiteteŋgi na hu loŋweghathɨgha Toto Thovuye.”
Jisas i dage weŋgiya raboroborogi theghevarɨ na thɨ ghambu
(Mat 4:18-22; Luk 5:1-11)
16 Va mbaŋa regha Jisas i ŋgalai Galili Njighɨniye ghadidiye na i vaidiŋgiya raboroborogi theghewo, Saimon na ghaghae Endru, thɨ duda ghina kaiwae thiye raboroborogi. 17 Jisas i dage weŋgi iŋa, “Hu mena hu ghambuŋgo na ya vavaghareŋga ghemi gharɨgharɨ ghanjirakosi.” 18 E mbaŋako iyako thɨ iteteŋgiya lenji ghina na thɨ ghambu.
19 I loŋga ghaova seiwo i vaidiya Jemes, Sebedi nariye, na ghaghae Jon. Thiye va inanji e lenji waŋga thɨ vavanamweŋgiya lenji ghina. 20 E mbaŋako iyako i kula weŋgi, thɨ iteta ramanji Sebedi e waŋga weiyaŋgiya lenji rakakaiwo, na thɨ ghambu.
Jisas i thawariya amala weiye nyao raitharɨ
(Luk 4:31-37)
21 Mbaŋa Jisas na gharaghambu thɨ vutha Kapenaom, Sabat e tɨne Jisas i ru Jiu e lenji ŋgolo kururu na i vavagharewe. 22 Gharɨgharɨko iyava thɨ vandeŋeko gharenji i yo laghɨye le vavaghare kaiwae, kaiwae mava ŋgoreiya mbaro gharavavaghare, ko i vavaghare weiye mbaro.
23 E mbaŋako iyako amala ina gheko nyao raitharɨ inawe, va ina Jiu e lenji ŋgolo kururuko tɨne i yaro iŋa, 24 “Ne u vakatha vara budakai weime, Jisas rara Nasaret? Mo mena gheke na nuwaniya u vakowanaime? Kaero ya ghareghareŋge, ghen Raboboma Loi va i variye.”
25 Jisas i ŋaelɨmbiya weya nyaoko raitharɨ iŋa, “Meiye, na u iteteŋa amalana!”
26 Nyaoko raitharɨ i vandindi laghɨye amalako, i yaro laghɨye moli na i raŋgiwe. 27 Taulaghɨko gharenji i yo laghɨye na thɨ veutu weŋgi thɨŋa, “Budakaiyake? Iyake vavaghare togha. Amalake i vavaghareŋa renuwaŋa emunjoru na totoghaŋgi, na i vakatha weiye le mbaro, i dage vurɨgheghe weŋgiya nyao raraitharɨ na thɨ loŋweghathɨ.” 28 Toto amalaghɨniye kaiwae i vaghɨliya Galili tɨneko laghɨye.
Jisas i thawariŋgiya gharɨgharɨ lemoyo
(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Mbaŋa Jisas na gharaghambu thɨ roiteta ŋgolo kururuko, weinjiyaŋgiya Jemes na Jon, amba vethɨ ru Saimon na Endru e lenji ŋgolo. 30 Saimon mboriyae i ghambwera, na mbe ina vara e ghambae riwae i dayagha na i ghena. Jisas vambe i vutha vara kaero thɨ utugiyawe. 31 I ruwe, i yalawe e nɨmae na i thalavu i thuweiru. Ghambwerama i iteteŋa na i vaŋamweŋgi.
32 Varae vama ve ronja na kaero i mouwo na Sabat kaero iko, gharɨgharɨ thɨ bigimena weya Jisas ghambweghambwera na thavala nyao raitharɨ ina weŋgi. 33 Gharɨgharɨko taulaghɨ e ghembako tɨne thɨ mevathavatha e ŋgoloko mbothiye. 34 Gharɨgharɨ i ghanagha thɨ ghambweraŋa ghambwera thaŋarɨ Jisas i thawarivaoŋgi. Vambe i variye raŋgiyaŋgiva nyao raraitharɨ weŋgiya gharɨgharɨ. Mava i vatomwe na thɨ dagewe kaiwae va thɨ ghareghare thela amalaghɨniye, na iye i mena weya Loi.
Jisas ghamberegha i naŋgonaŋgo
(Luk 4:42-44)
35 I liwiya ndayathɨ Jisas i thuweiru, i iteta ŋgolo na ghembako, i wa e valɨvaŋga ma gharɨgharɨ nanjiwe na ve naŋgowe.
36 Ko iyemaeŋge e ghereiye Saimon na ghaune thɨ rakaraŋgi na thɨ tamwe. 37 Mbaŋa thɨ vaidi, thɨ dagewe thɨŋa, “Gharɨgharɨko wolaghɨye thɨ tamwetamwe e ghen.”
38 Ko Jisas i gonjogha weŋgi iŋa, “Ra raka e ghembaghemba vavanava e valɨvaŋgake iyake na tembe va vavaghareweva. Iyake iyava kaiwae na ya mena.”
39 Iya kaiwae i vaghɨliya Galili laghɨyeko, i vavaghareŋa Toto Thovuye e kururu ŋgoloŋgoloniyeko tɨnenji na i variye raŋgiyaŋgiya nyao raraitharɨ.
Jisas i thawariya amala i ghataŋa lepelo
(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Amala regha i ghataŋa lepelo Lepelo gharumwaru ina Utu Gharumwaru e tɨne Buk Boboma Toghake iyake ele ghambako tɨne., va i mena weya Jisas i ronja e gheghe vuvuye e ghamwae na i naŋgowe iŋa, “Thoŋgo nuwaniya, u vakathaŋgo na ya thovuye.”
41 Jisas ghare i vɨrɨ kaiwae, i livamomoya nɨmae na i vɨghathɨgha amalako. I dagewe iŋa, “Nuwaŋguke nuwaiya, riwana i thovuye!” 42 E mbaŋako iyako ghaghambwerama iko na riwae i thɨna.
43 Amba i dage vurɨgheghewe na i variyeyathu e mbaŋako iyako, 44 na iŋa, “Wo u vandeŋe, ne u ndeutuŋa weya lolo regha, u wawe vara ravowovowo na tembe ghanɨmberegha vo vatomweŋgewe na vo vowo riwana le thɨna kaiwae ŋgoreiya Mosese le mbaro, na i vaemunjoruŋa weŋgiya gharɨgharɨ riwan kaero i thɨna.” 45 Ko amalako i wa na ve utuutu weŋgiya gharɨgharɨ budakai me yomarawe. Iya kaiwae Jisas ma valɨkaiwae i ru e ghemba laghɨye gharɨgharɨ lemoyo inanjiwe. I yaku eto e ghemba ma gharɨgharɨniye, ko iyemaeŋge gharɨgharɨ thɨ menawe Galili laghɨyeko e tɨne.

1:1-2 Mal 3:1

1:3 Ais 40:3

*1:6 Jon ghakwama thɨ vakatha kamel vulivuliye, ma njimwae, ma vulivuliye eŋge. Jon ghakwamakova ŋgoreiye Loi ghalɨŋae gharautuŋgi. Jon ghakwama i vakatha gharɨgharɨ thɨ renuwaŋakiki Ilaija. Ina Buk Boboma Teuye i govambwara (2Kiŋ 1:8; Sak 13:4). Jiu va thɨ renuwaŋa thɨ munjeva Ilaija tembene i njoghamava mbaŋa regha na i vivathaŋaŋgiya gharɨgharɨ Mesaiya le mena kaiwae (Mal 3:1; 4:5-6; hu thuwe Mak 9:12-13). Ghanɨŋga Jon va i ghanɨŋgi ŋgoreiya gharɨgharɨ thɨ yaku e vurɨvurɨ vwatavwata ghanji.

1:14 Hu thuwe Jon 6:17-18 na hu vaidi buda kaiwae Jon va ina e thiyo.

1:40 Lepelo gharumwaru ina Utu Gharumwaru e tɨne Buk Boboma Toghake iyake ele ghambako tɨne.