6
Nöbö mö nag mabö rɨb bla
Epes 6:5Krais nöbö mö nuŋ bli ñɨŋ nag mabö rɨb nöbö mö mɨdöi piaku, nöbö dib ñɨgö wob pön hem piaku ñɨgö pɨ ri abɨŋ. Almɨjöñ aku, nöbö mö bli nugwön, God nugwo yad höimöuön, an Krais Jisas mönö wä yad nölmɨdöl piaku yad höimöueñ. Plm 16Nöbö mö Krais nugw pöi bla, nöbö Krais nugw pöi bli ñɨgö nag mabö rɨ nölön, rɨb gwogwo yöx nugwön, Krais adö mɨdöi nöböhöd an bla pödpöd rɨmɨn ñɨgö nag mabö rɨmɨdölɨŋö, rön, yadölɨŋ. Nöböhöd wä ana Krais nugw pöi piaku ñɨgö mabö rɨ nölmɨdölɨŋö, rön, wahax pön mabö ñɨŋ aku rɨ ri abmɨdɨŋ. Mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ nöbö mö piaku ñɨgö yad nöl ri abaŋ nugwɨŋ.
Ap mɨga pɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwöia
Gal 1:6-9Nöbö mö bli, Nöbö Dib ana Jisas Krais nuŋ mönö wä yadöŋ aku aipam, mönö wä nuŋwa öim yad nölmɨdöl aku aipam röböxön, mönö hör bli yad nöiöñ piaku, anör nöbö mö diba mɨdölɨŋö, rön, u pɨlön rɨba mɨdölmɨn, aliö almɨdöia. Makwam, nöbö mö bli ñɨgö rɨb gwogwo yöxön, mönö mag adakwör nuö nuö yadɨp uhö gɨrön, nöbö mö bli nugwɨŋ ölɨsö wölaŋ, ölɨsö rödön, mönö gwogwo yadön, rɨb gwogwo yöx nugumɨdöia. 2Tim 3:8; 4:4; Tait 1:14Ñɨŋ Jisas mönö mɨ nuŋ aku röböxön, God ödöia dinɨŋ aku köme ulnöu löpöi rɨg ap piaku pɨnɨŋö, rön, rɨb gwogwo akwör yöxön, öim öim mönö nuö nuö yadmɨdöia.
Pil 4:11-12; 1Tim 4:8; Hib 13:5Makwam an Krais Jisas nugw pön, ap ana mödö mɨd aku wahax pɨnɨŋ aku, an ap wä yöbö i pön, mɨd ri abnɨŋa. Job 1:21Mam nöbö anɨŋ yöx pön hem wop aku, ap bli alɨg pön hölmɨŋ. Wöröxnɨŋ wop aku, algör ör ap bli alɨg pön duöinɨŋ. Jɨ ap mag nɨmɨb bli, wölɨj an bli mɨjöna, ap an ap ulul bla maku, me cɨnɨŋa. Nöbö mö ap mɨga pɨnɨŋö, rɨ rɨbyöx nugumɨdöi bla, u pɨlɨm, rɨb paŋyöbö aku ñɨgö pön pɨxɨp dum, urap ap nɨmɨba hömɨn, meña pɨm, rɨba ölɨŋ höb diba pɨmɨdöi mag akuyöbö ñɨgö cöna. Ñɨgö mɨ aŋadö gwogwo cöna. 10  Epes 5:5Nöbö mö köme ulnöu löpöi gol rɨg ap bla madmag nɨgmɨdöi piaku, ap kib mag gwogwo adö hörɨrör mɨga akwör rɨmɨdöia. Bli rɨba aku yöx nugwön, God rɨbyöx nugub adaku röböxön, mɨd ri abölön, ömörö diba pɨmɨdöia.
God ap imag rol nagö nɨg nölöŋ ap aku pɨ ri abö
11  2Tim 2:22Timoti. Naŋ God nöbö nuŋwa mɨdlö aku mɨ, ap gwogwo ap inakmönö yadmɨdɨl kɨ magalɨg hölul rön, rɨ ri abön, God rɨg yadmɨd mag akwör rön, Krais Jisas nugw pön, nöbö mö akuyöbö madmag nɨgön, mɨ ususör rɨ rɨp duön, nöbö höimölɨba mɨdön tar mɨdö. 12  1Kor 9:25-26; 2Tim 4:7Naŋ Jisas nugw pön mɨdlö aku, wop bli ömörö nagö haŋ öliöxmɨjɨnö, jɨ naŋ mɨ ususör rön, Krais mönö wä aku mai dumɨdö. Nöbö mö mɨga nugugu mɨdɨm nugugɨrön, nɨ Krais Jisas nugw pɨlö, rɨmö wop aku, nuŋ öim mɨdɨb maga nagö nölöŋa. Öim mɨdɨb mag aku pɨ cɨcɨ nɨgö.
13  Jon 18:36-37God ap piaku magalɨg kömö maga nölmɨd Nöbö aku aipam, Krais Jisas Podias Pailot nugwo mönö paxdöriar yadöŋ Nöbö aku aipam, ñɨŋ nugugu mɨdɨm nugugɨrön, nagö mɨ ususör rön yadmɨdla, 14 mönö nagö yadmɨdɨl kɨ magalɨg nugw ri abön, mai duön, rɨ ri abaŋ duaŋ, Nöbö Dib ana Jisas Krais höuöil höna. Naŋ akuyöbö rɨmɨdaŋ, nöbö mö bli nugwön nagö yad höimöub maga nɨgen. 15  Rep 17:14Jisas höuöil hön wop aku God nuŋ keir yad nɨgöŋa. Yad nɨgöŋ wop akwör Jisas nuŋ höuöil höna. God Nöbö wä keiryöbö ödöriö. Nuŋ paŋyöbö akwör ap piaku magalɨg nugwidɨx mɨda. Nuŋ kiŋ piaku magalɨg Kiŋ ñɨŋa mɨda. Nuŋ nöbö dib piaku magalɨg Nöbö Dib ñɨŋa mɨda. 16 Nuŋ paŋyöbö akwör wöröxbä maga nɨgöl; mɨ öim öim mɨjöna. Mil wä nuŋ aku keiryöbö mɨda. Nöbö mö bli mämäga ñɨŋa nugwo nugwölöi mɨ wöhö; mämäg ana nugwo nugub maga nɨgöl. Nuŋ il yöra duba nɨgöl. Nuŋ God Nöbö ölɨsö keiryöbö ödöriö aku, nöbö mö magalɨg nugwön, ib nuŋwa öim öim yadɨŋ adöx sö duaŋ. Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
17  Luk 12:20-21Nöbö mö köme ulnöu löpöi gol rɨg ap mɨga mɨd akuyöbö ñɨgö yadaŋ, anör nöbö mö rɨba mɨdölɨŋö, rön, ap yadkap yöm cön piaku rɨbyöx nugwölɨŋ; God anɨŋ nöbö mö nugwidɨx mɨdaŋ, mɨd ri aböñɨŋö, rön, ap wä wä mɨga anɨŋ öim nölmɨd aku pön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdɨŋ. 18 Makwam, ñɨgö yadaŋ, ap mɨga mɨd akuyöbö, nöbö mö piaku uliöxön, pɨ ri abön, ap ñɨŋ bla nöbö mö piaku bli amɨn nölɨŋ. Ñɨŋ nöbö mö bla ñɨgö rɨ ri abön, rɨp dumɨdɨŋ rɨp dumɨdɨŋ, ñɨŋ ipɨtölaŋ. 19  Mat 6:20Ñɨŋ mag aliö akuyöbö rɨmɨjöñ aku, mɨ ap wä ñɨŋa mɨjön God mögörɨb nuŋwa adöx yöd röul adö kau sö yöraku, nugwön ñɨŋ duön kömö öim mɨdɨb mag aku mɨ aŋadö pön, öim öim kömö mɨjöña. Kömö mɨdɨb aku kömö mɨ ödöriö.
20 Timoti. God ap imag rol nagö nölɨm aku pɨ ri abö. God nugwo rɨbyöx nugwölön mönö inakmönö hörön hör mönö piaku öim öim yadɨp uhömɨdöi akuyöbö aipam, mönö ua nɨgön nuö nuö yadmɨdöi akuyöbö aipam, pɨmɨjɨnö. 21  1Tim 1:6; 2Tim 2:18Nöbö mö bli mönö inakmönö ñɨŋ aku pön, wopik God Mönö mag ödöriö nugwölɨŋö, rön, hör möl aku duön, Jisas mönö wä nuŋwa nugw pɨmä aku aŋadö röböxöia.
God nagö pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨdaŋ.

6:1: Epes 6:5

6:2: Plm 16

6:3: Gal 1:6-9

6:5: 2Tim 3:8; 4:4; Tait 1:14

6:6: Pil 4:11-12; 1Tim 4:8; Hib 13:5

6:7: Job 1:21

6:10: Epes 5:5

6:11: 2Tim 2:22

6:12: 1Kor 9:25-26; 2Tim 4:7

6:13: Jon 18:36-37

6:15: Rep 17:14

6:17: Luk 12:20-21

6:19: Mat 6:20

6:21: 1Tim 1:6; 2Tim 2:18