Pol köp agñɨŋ rɨbyöbö aku Timoti kai kɨtöŋa
1
Nɨ Pol. Krais Jisas an nöbö mö ñöx nɨgön wöröxöŋ aku mɨ, God nɨ mɨ uliöxön kömö pɨmɨn, nɨ kömö mag yoŋyöbö kömö öim mɨdɨb mag aku pɨla. God rɨb nuŋ mag akwör rɨmɨn nɨ Krais Jisas mönö wä pön dub nöbö nuŋwa mɨdla.
Apos 16:1; 1Tim 1:2Ha madmag yöbö nɨ Timoti, nagö köp kɨ kai kɨtmɨdla. Acö God aipam, Nöbö Dib ana Krais Jisas aipam, nagö uliöxön, pɨ ösös rɨ ri abön nugwidɨx mɨdɨŋ, naŋ tar mɨd ri abö.
An God mönö yad nöinɨŋ aku, möigw yöxöinɨŋ
Apos 23:1Nöso auso nöbö God mabö rɨ mɨdmɨdöi mag akuyöbö, nɨ algör ör rɨb mös yöx nugwöi, God nugwör rɨbyöx nugwön, mabö nuŋwa rɨmɨdla. Nɨ mil pɨxmag yuö bö God höjöpalmɨdɨl aku, nɨ öim öim ib nagö urön, God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdla. Nagö imɨmö aku rɨbyöx nugu gɨrön mɨdla. Makwam, nagö u nugwön, nɨ mɨ ödöriö wahax pɨna.
Apos 16:1Naŋ rɨb paŋyöbö adakwör yöx nugwön, Krais Jisas nugw pɨ cɨcɨ nɨglö aku, rɨbyöx nugu gɨrön mɨdla. Apɨnaŋ Lois, nam Yunis yöŋö, Krais Jisas nugw pɨ cɨcɨ nɨgön mɨdmɨdmä mag akuyöbö, nagö kwo algör Krais Jisas nugw pɨ cɨcɨ nɨglaŋö, rɨ rɨbyöx nugula. 1Tim 4:14Naŋ Krais Jisas nugw pɨ cɨcɨ nɨgmɨdlö makwam, nɨ nagö yadmɨdla, imag na yöcmac rol nagö aku nɨgmön, God nagö ap wä nölöŋ aku, rɨbyöx nugu gɨrön mɨdö. Ap yuö naŋ kwo mɨd aku, pɨrmɨdaŋ pina nɨgöna. Rom 8:15God nuŋ Inöm nuŋwa anɨŋ nölaŋ, ipöxöinɨŋ; God Inöma nuŋ raŋ, an ölɨsö nuŋwa pön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö madmag nɨgön, mɨxɨñ ana keir rɨbyöxöl adaku röinɨŋ.
Makwam, naŋ Nöbö Dib ana mönö wä nuŋwa yad nölaŋ, möigw henɨm. Nöbö mö akuyöbö ñɨgö amnör yad nölö. Nɨ Nöbö Diba mönö wä nuŋwa yad nölmɨdmön, nɨ nag nɨgim aku, naŋ kwo algör ör möigw henɨm. God nuŋ ölɨsö nuŋwa nagö nölmɨd aku, Jisas mönö wä aku yad nöl yönmɨdö. Aliö almɨdaŋ, nagö rɨ gwogwam rɨmɨdɨŋ, rɨb mɨga yöxmɨjɨnö. Epes 2:8-9; Tait 3:5God anɨŋ pɨ asɨx abön, nöbö mö lei na keir mɨjöñɨŋö, röŋa. An mag wä rol aku dum nugwön God anɨŋ pölöŋ; nuŋ keir höd aliö cɨnö, röŋ aku, anɨŋ nöbö mö mɨ ödöriö ögwö yöxön pöŋa. Mögörɨb maduar ör rɨ nɨgölöŋ wop aku, God nöbö mö mɨ ödöriö ögwö yöxön, Krais Jisas nöbö mö akuyöbö ñɨgö pɨ asɨx abönɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugwöŋa. 10  Hib 2:14Makwam weik, God nöbö mö mɨ ödöriö ögwö yöxmɨd aku, wöxnö nugwöla. Krais Jisas hön, anɨŋ nöbö mö ñöx nɨgön wöröxöŋ aku mɨ, God anɨŋ nöbö mö magalɨg mɨ ödöriö ögwö yöxmɨd aku, wöxnö nugwöla. Krais Jisas anɨŋ nöbö mö ñöx nɨgön ölɨŋ höb pön wöröxöŋ aku mɨ, wopik wöröxɨb mag aku ölɨsö i mɨdöl. Jisas almɨdöŋ aku mɨ, kömö mɨdɨb mag aku aipam, öim öim mɨdɨb mag aku aipam, anɨŋ nöbö mö wöxnö yabua.
11  1Tim 2:7Krais Jisas mönö mag wä aku nöbö mö akuyöbö magalɨg nugwɨŋ, me rön, Krais Jisas nuŋ keir nɨ yadmɨn, nɨ Jisas mönö wä pön dub nöbö nuŋwa i mɨdön, mönö mag wä aku nöbö mö piaku magalɨg yad nöl ri abön, mönö il aku yad nöl ri abön, rɨmɨdla. 12 Jisas mönö wä nuŋ aku yad nöl yönmɨdla aku mɨ, nɨ rɨ gwogwam rɨm, öliöxön mɨdla. Jɨ nɨ möigw yöxöi; nɨ rɨbyöx gɨba alɨg mɨdla. Nugw pɨl Nöbö aku nugwo mödö nugula. Nɨ nugwo ap nöil aku, nuŋ ap aku pön nugwidɨx mɨd ri abön, rɨp duön duön, wop maiyöbö aku höna.
13 Mönö yadmön nugulö aku, paxdöriar mɨdö, rön, nöbö mö piaku ñɨgö yad nölö. Naŋ aliö alön, Krais Jisas nugw pɨ gɨr mɨd gɨrön, nöbö mö piaku ñɨgö madmag nɨg gɨrön, rɨmɨdö. Naŋ Krais Jisas nugwo cɨrɨp ri abön rɨmɨdlö aku mɨ, paŋ mag akuyöbö alɨb maga ra. 14  1Tim 6:20God ap wä imag rol nagö nɨgöŋ aku, pɨ ri abö. Inöm Leia yuö an kwo mɨd aku mɨ, ölɨsö nuŋ akwör nagö rɨ nölaŋ, pɨ ri abö.
15 Naŋ nugulö, nöbö mö Esia Propins yöbö piaku magalɨg nɨ röböxmä. Pigelas aipam, Hemogenis aipam, paŋ mag akwör rɨmä. 16-17 Nöbö Diba nuŋ Onesiporas nöbö mö ram nuŋwa mɨdöi piaku uliöxön pɨ ri abaŋ. Nuŋ taun dib Rom hö mɨdöŋ wop aku, möigw yöxnö, rön, nɨ röböxölöŋ. Nɨ yörɨk naga mɨdla, nuŋ nɨ öliöxön hölu nugup hön nugwöŋa. Wop mɨga akwör hön nɨ nugumɨdöŋ aku, nɨ mɨ wä röŋa. 18 Makwam, wop dib maiyöbö aku, Nöbö Diba nuŋ Onesiporas nugwo ögwö yöxön pɨ ri abaŋ. Nɨ Epesas mɨdmön, nɨ pɨ ri abön ap hörɨrör agap apɨm mɨga akwör rɨ nölmɨd aku, naŋ keir nugw ri ablö maku.

1:2: Apos 16:1; 1Tim 1:2

1:3: Apos 23:1

1:5: Apos 16:1

1:6: 1Tim 4:14

1:7: Rom 8:15

1:9: Epes 2:8-9; Tait 3:5

1:10: Hib 2:14

1:11: 1Tim 2:7

1:14: 1Tim 6:20