Jon köp agñɨŋ rɨbyöbö aku kai kɨtöŋa
1
Jisas Krais nugw pöi nöbö mö bla ñɨgö nugwidɨx mɨdɨb nöbö mɨdla.
God maduar ör pɨnö röŋ mö aku aipam, halöu ha naŋ bla aipam, köp kɨ kai kɨtmɨdla. Nɨ ñɨgö madmag ödöriö nɨgmɨdla. Jɨ nör yöi, nöbö mö Jisas Krais mönö mɨ nuŋwa nugw pön mɨdöi bla magalɨg ñɨgö madmag nɨgmɨdöia. Jisas Krais mönö mɨ nuŋwa nugw pɨm, madmag ana yuö kwo kömö mɨdön, öim öim mɨjöna. Makwam, an nɨgö madmag nɨgmɨdöla. Nuö God aipam, Ha nuŋwa Jisas Krais aipam, anɨŋ uliöxön pɨ ösös rɨ ri abön, nugwidɨx mɨd ri abɨm nugugɨrön, an Jisas Krais mönö mɨ nuŋwa nugw pɨ gɨrön, nuö nuö madmag nɨg gɨr mɨjnɨŋa.
Jisas Krais mönö mɨ nuŋwa nugw pɨ gɨrön, nuö nuö madmag nɨg gɨr mɨjöña
3Jon 3Halöu ha ñɨŋa bli Jisas Krais mönö ma nugw pɨ gɨrön, rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨdöi aku nugwön, nɨ mɨ ödöriö wahax pɨmɨdla; Acö anɨŋ aliö aine, rɨmɨda. 1Jon 2:7Makwam mö waiö. Nɨ nagö mönö kai kɨtön yadmɨdla, an nuö nuö madmag nɨg gɨr mɨjnɨm. Mönö kɨ mönö yoŋyöbö yöi wöhö; God nuŋ maduar ör ila nɨgön, mönö ölɨsö yadön, mönö kɨ yadöŋa. God mönö ölɨsö yadön, aliö aine, rɨmɨd mag akuyöbö akwör rɨmɨjnɨŋ aku, an God madmag nɨgön, nöbö mö bla aipam madmag nɨgnɨŋa. God nuŋ maduar ör ila nɨgön, mönö ölɨsö yadön, mönö kɨ yadmɨn nugwöia: ñɨŋ magalɨg nuö nuö madmag nɨgöña.
Nöbö mö bli inakmönö hörön yad nölmɨdöia
1Jon 4:1-3Nöbö mö, an God Mönö yad nölmɨdölɨŋö, rön, inakmönö hörön yad yönmɨdöi piaku, ñɨŋ nöbö mö mɨga mɨdöia. Ñɨŋ yadöia, “Jisas Krais nuŋ nöbial mɨxɨña nɨgön mögörɨb il kɨ hölöŋ,” me röia. Aliö yadmɨjön nöbö aku nuŋ inakmönö hörön yadɨb nöbö, nuŋ Krais Nugwo Höxmɨd Nöbö maku. Makwam, ñɨŋ nugw ri aböña. Nöi mɨjön aku, God mabö nuŋwa rɨmɨdöi aku maga yaxen. Nugw ri aböña, God ñɨgö ap wä nöinö röŋ aku magalɨg pöña.
Krais mönö yad nölöŋ aku röböxön, mönö inakmönö bli pöñ nöbö mö piaku, God nugwo pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdölöi; Krais mönö yad nölöŋ aku nugw pɨ gör mɨdöi nöbö mö piaku, Acö Ha nuarö hogwa pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöia. 10 Nöbö mö bli ñɨgö God Mönö yad nölɨba hömɨdɨŋ, nugw ri abön, nöbö mö piaku pöña. Ñɨŋ mönö ma aku röböxön, mönö inakmönö bli yadmɨdɨŋ, ñɨgö yad wahax pön ram ñɨŋa yuadö kwo pön du nɨgmɨjeñ. 11 Aku agapɨm: nöbö mö piaku ñɨgö yad wahax pön du ram ñɨŋa nɨgöñ aku, ñɨŋ nöbö inakmönö hörmɨdöi piaku rɨ nölön, ñɨŋ aipam rɨ gwogwam cöña.
Mönö mag rɨb bli
12 Nɨ ñɨgö mönö mɨga mɨd piaku kai kɨtlöx aku, jɨ kai bɨñugw kap akwör köp kɨtöin; nɨ keir wön, mämäga na ñɨgö nugwön, pɨsaŋ römɨd gɨ mɨdön mönö yadön, mɨ ödöriö wahax pɨnɨŋa. 13 Mö waiö. Nölöunaŋ madmag yöbö nagö yörɨk mɨd aku halöu ha nuŋ bla nagö, “Mɨdlö ä?” röia.

1:4: 3Jon 3

1:5: 1Jon 2:7

1:7: 1Jon 4:1-3