Jon köp igwö rɨbyöbö aku kai kɨtöŋa
1
Apos 19:29; Rom 16:23Jisas Krais nugw pöi nöbö mö bla ñɨgö nugwidɨx mɨdɨb nöbö mɨdla.
Nagö nöbö nugub wä na Gaias köp kɨ kai kɨtmɨdla. Nɨ nagö madmag ödöriö nɨgmɨdla. Haul nöbö wä na. Nɨ God höjöpalön yadmɨdla, “Naŋ Gaias nugwo nugwidɨx mɨdaŋ, nuŋ ap bli rölaŋ, mɨd ri ab gɨ mɨdaŋ,” me rɨmɨdla. Nɨ nugula, naŋ inöm nagö yuö kwo mɨd ri ab gɨ mɨdlö. 2Jon 4Krais adö mɨdöi haul nöbö bli yörɨk hön, nagö Jisas Krais mönö mag mɨ nuŋwa nugw pɨ gö nɨgön, rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rɨ gɨrön mɨdlaŋö, rɨmä aku nugwön, nɨ mɨ ödöriö wahax pɨla. Halöu ha nɨ bla, Jisas Krais mönö mag mɨ nuŋwa yadmɨd mag akuyöbö akwör röiŋö, cöñ aku, nɨ mɨ ödöriö wahax pɨna.
Gaias rɨ ri aböŋ aku nugwön, Jon mɨ ödöriö wahax pöŋa
Haul nöbö wä na. Nɨ nugula, naŋ Jisas Krais rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rön, Krais adö mɨdöi haul nöbö mölöu nöbö bli ñɨgö öim pɨ ösös rɨ ri ab gɨ mɨdlö. Haul nöbö mölöu nöbö mögörɨb pad dib piakuyöbö nugumɨdöiö nöbö mö piaku höm, naŋ ñɨŋ amnɨmab pön, nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri abman mɨd ri aböia. Tait 3:13Krais adö mɨdöi nöbö mö bla ñɨgö aliö almɨdlö piaku bli hön, cöc yörɨk mɨdöi nöbö mö bla yadmä, “Gaias nuŋ Krais adö mɨdöi nöbö mö piaku ñɨgö mɨ ödöriö madmag nɨgmɨdö,” rɨmä. God mabö rɨ nöl yönmɨdöi nöbö mö piaku, naŋ ñɨgö nugwidɨx mɨdön pɨ ösös rɨ ri abman, ñɨŋ mɨd ri abön, mögörɨb hör piaku duba cöñ aku, ap met wön aku ñɨgö nölö. Ap nöinö bla ñɨŋ pön du piaku yönön, God mabö nuŋwa rön, ap maga wob nɨmöña. 1Kor 9:11-12Ñɨŋ Jisas Krais mönö mag wä nuŋ aku yad nöl yön gɨrön, nöbö mö Krais nugw pölöi akuyöbö ñɨgö yad nugwön ap mag ap bla pölöi. Makwam, an nöbö mö wä akuyöbö ñɨgö pɨ ösös rɨ ri abön, ap bli nölön, pɨsaŋ nɨgiö nɨgön, Jisas Krais mönö mag mɨ nuŋwa mabö aku rɨŋ, du ri aböna.
Daiotrepis rɨ gwogwam röŋa
Nɨ Krais cöc nuŋwa mɨdöi nöbö mö akuyöbö ñɨgö köp i kai kɨtma aku, jɨ nöbö Daiotrepis, nöbö diba mɨjɨnö, rön, mönö nɨ yadmɨdɨl aku yad höimöuön nugumɨdöl. 10 Makwam, nɨ mɨdöi yöraku wön, Daiotrepis nuŋ mönö gwogwo yadön anɨŋ yad höimöumɨd mönö aku yajɨna. Makwam akwör yöi; nuŋ haul nöbö mölöu nöbö God Mönö yad nöl yönmɨdöi akuyöbö ñɨgö pöl; nöbö mö bli ñɨgö pɨba rɨmɨn, nuŋ ñɨgö wöhö rön, “Ñɨŋ aliö almɨjöñ aku, cöc kɨ mai hömɨjeñɨŋö,” rɨmɨda.
Demitrias rɨ ri aböŋa
11  1Jon 3:6-10Haul nöbö wä na. Nöbö mö bli mag gwogwo adaku mai dumɨdɨŋ, nagö mag akuyöbö algör rɨmɨjɨnö. Jɨ nöbö mö bli mag wä rol aku mai dumɨdɨŋ, nagö mag akuyöbö algör rɨ mɨdane. Nöbö mö mag wä rol aku mai dumɨdöi bla, God halöu ha nuŋwa mɨdöia. Nöbö mö mag gwogwo rol aku mai dumɨdöi bla God nugwo nugwölöi.
12 Nöbö mö magalɨg Demitrias nugwön, nöbö wä, me röia. Demitrias nuŋ Jisas Krais mönö mag mɨ nuŋwa rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨd aku mɨ, nuŋ nöbö wä mɨda wöxnö nɨgmɨn nugwöla. Nɨ kwo algör ör Demitrias nuŋ nöbö wä, me rɨmɨdla. Nagö nugulö, nɨ yadɨl mönö aku mönö ma yadla.
Mönö mag rɨb bli
13  2Jon 12Nɨ nagö mönö mɨga akwör kai kɨtlöx aku, jɨ kai bɨñugw kap akwör köp kɨtöin. 14 Igöp mɨda, nɨ keir wön, nagö haŋaj mämäg yuö nugwön, pɨsaŋ römɨd gɨ mɨdön mönö yajnɨŋa.
God nagö nugwidɨx mɨdaŋ, tar mɨdane. Haul nöbö mölöu nöbö yörɨk mɨdöi bla nagö, “Mɨdlö ä?” röia. Haul nöbö mölöu nöbö nagö pɨsaŋ mɨdöi bla ñɨgö magalɨg, “Jon ñɨgö yada, ‘Mɨdöiŋ ä?’ rö,” rö.

1:1: Apos 19:29; Rom 16:23

1:3: 2Jon 4

1:6: Tait 3:13

1:7: 1Kor 9:11-12

1:11: 1Jon 3:6-10

1:13: 2Jon 12