Jud köp kai kɨtöŋa
1
Mat 13:55Nɨ Jud, Jems haul nuŋwa. Jisas Krais mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ i mɨdla.
Acö God, ñɨgö pɨnö, rön, pön madmag nɨgmɨd nöbö mö akuyöbö ñɨgö köp kɨ kai kɨtmɨdla. Jisas Krais nuŋ ñɨgö nugwidɨx mɨda.
Ñɨŋ nuarö hogwa ñɨgö ögwö yöxön, pɨ ösös rɨ ri abön, madmag nɨg gɨ mɨdɨŋ, ñɨŋ tar mɨd rɨ aböña.
God Mönö inakmönö hörön yadɨb nöbö bla
Nöbö mö nugub wä nɨ bla. Ñɨgö köp kai kɨtön, Jisas Krais anɨŋ kömö pöŋ mönö wä aku bli yajɨnö, rön, rɨb aku yöxmɨdma. Jɨ wopik nɨ rɨbyöx nugula, ñɨŋ mɨ ususör rön, Jisas Krais mönö wä anɨŋ nöbö mö nuŋwa yad nölöŋ mönö aku nugw pɨ gö nɨgön mɨjöñɨŋö, rön, mönö aku wopik ñɨgö köp i kai kɨtmɨdla. Gal 2:4; 2Pit 2:1God nugwölöi nöbö gwogwo bli tar hön, ñɨgö pɨsaŋ mögum rɨmɨdöia. God nuŋ nöbö mö uliöxön Ha nuŋwa yad abmɨn hön wöröxöŋ aku mɨ, nöbö mö ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi piaku, God nugwo yad nugwɨŋ, nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku nugwön röböxöna. Jɨ nöbö gwogwo piaku, mönö wä aku pɨ höuöilön yadöia, “An ap kib mag gwogwo amnɨmab rɨŋ, God anɨŋ paiŋö ap i renɨŋö,” rɨmɨdöia. Alöi mag aku, Nöbö Dib ana Jisas Krais nugwo röböxön, mɨ rɨ gwogwam rɨmɨdöia. Maduar ör God Mönö kai kɨtön, nöbö mö mag aliö cöñ akuyöbö mɨ ödöriö ölɨŋ höb diba pöñɨŋö, rɨmä. Eks 12:51; Naba 14:29-30Maduar ör röŋ aku mödö nugwöia, jɨ uplöbɨbä maga rɨ aku nugwön nɨ ñɨgö iswob yadɨba rɨmɨdla. God nöbö mö nuŋ Isrel ada, mögörɨb Ijip yöbö pɨ asɨx pön höŋa, jɨ mai nugwo nugw pölim bla ñɨgö pɨl pal nɨgmɨn wöröxmä.
2Pit 2:4Ejol bli, mögörɨb wä ñɨŋa mɨd ri abmɨdim bla röböxɨm, God ñɨgö pɨxmag gur möl aku nag nɨgmɨn, mönö diba yadɨb wop dib aku pöx mɨdöia.
Jen 19:1-25; 2Pit 2:6,10Mag aliö akuyöbö, Sodom Gomora aipam, taun bli mögörɨb hör igöp piaku aipam, ñɨŋ mö kib nöbö kib rɨp duön, mɨ rɨ gwogwam rɨmɨdmä. Nöbö mö rɨn yuö hör öim öim yönmɨd möl bö duön, ölɨŋ höb diba pöñ aku, nöbö mö piaku magalɨg nugwɨŋ, me rön, Sodom Gomora nöbö mö akuyöbö ñɨgö rɨn pina adöx sebö abmɨn, pɨnön ñɨgö yönu bɨcum duöŋa.
Nöbö rɨba nugwön inakmönö hörmɨdöi yadmɨdɨl nöbö piaku, ñɨŋ algör ör mɨxɨñ ñɨŋa keir mɨ rɨ gwogwam rön, Nöbö Diba mönö yad höimöuön, ejol bla ñɨgö mönö gwogwo yadön, rɨmɨdöia. Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2Pit 2:11; Rep 12:7Mosɨs wöröxɨm, ejol dib Maikel nuŋ kɨjaki pɨsaŋ, nöbäpö högia aku pɨba nuö nuö yadön, nuŋ kɨjaki nugwo yad höimöuölöŋ. Nuŋ hör yadöŋa, “God nuŋ keir nagö rɨbyöx nölaŋ!” me röŋa. 10  2Pit 2:12Maikel nuŋ rɨbyöx nugw ri abön aliö alöŋa, jɨ yadmɨdɨl nöbö piaku, ap agapɨm nugwölöi akuyöbö, mönö gwogwo gwogwo akwör yadön amnör yad höimöumɨdöia. Ñɨŋ rɨbyöx nugw ri abölön, hön wöñö rɨg rɨmɨdöi mag akuyöbö rɨmɨdöi aku mɨ, God nuŋ ñɨgö paiŋö mɨ ölɨŋ höb diba pɨ nöiöna.
11  Jen 4:7-8; Naba 16:1-35; 2Pit 2:15; 1Jon 3:12God nuŋ nöbö mö piaku mɨ rɨ gwogwam cöna! Adam ha nuŋwa Ken rɨ gwogwam röŋ mag akuyöbö rɨmɨdöia. Mönömɨm rɨg ap bla akwör rɨbyöx nugwön, nöbö nagö Belam maduar ör rɨg röŋ mag akuyöbö rɨmɨdöia. Ñɨŋ nöbö nagö Kora, God Mönö röd abön wöröxöŋ mag akuyöbö ñɨŋ kwo algör wöröxɨba rɨmɨdöia.
12  2Pit 2:13,17Ñɨŋ God nugwo madmag nɨg gɨrön, haul nöbö mölöu nöbö nuö nuö madmag nɨg gɨrön, ap nɨgiö nɨgön nɨmɨba hön mögum rɨmɨdöi wop aku, nöbö mö gwogwo piaku ñɨŋ God nugwo rɨbyöx nugwölöi wöhö, hör hön ap göl röxbä rɨ nɨmmɨdmɨn, pɨx kepkep ñɨŋa ñɨgö algör ör cɨrɨpmɨda. Mɨjöi wobön ruö pɨlöl hör ödör du mag akuyöbö mɨdöia. Bɨ mag nɨmɨba yaxölmɨn ila alɨg röd abmɨn mödö aŋadö wödö wöl akuyöbö mɨdöia. 13 Ñɨŋ mag gwogwo keiryöbö ödöriö rɨp duön, ban yuö diba göuja sö sö rɨm gɨlɨx nuö nuö abɨm, höpöl höbwa nɨgmɨd mag akuyöbö rɨmɨdöia. Nöbö mö piaku, God nuŋ rɨmɨn, ñɨŋ gupö röd pɨxmag yuö bö duön höuöil hölɨb adaku diöña.
14  Jen 5:18,21-24Adam il nuŋwa yöxöŋ aku, yöxɨp duön, Inok nugwo iŋösua* Adam aipam iŋ wöjöñ aku, Inok nugwo mɨja yöx pön hömä yöx pön hömä. Inok nuŋ maduar ör God mönö nuŋwa yadön, nöbö ñɨgö inakmönö hörmɨdöi piaku nugwön yadöŋa, “Nugwi! Nöbö Diba ejol lei nuŋwa padokwo padök mɨga ödöriö akwör pön duön, 15 nöbö mö magalɨg mönö diba yajöna. God nugwo rɨbyöx nugwölön, mönö nuŋwa rɨg yadmɨd mag akuyöbö rölön, ap kib mag gwogwo adö hörɨrör rɨ gɨrön, God nugwo mönö ölɨsö gwogwo adö hörɨrör yadön rɨmɨdöi aku, ñɨgö mɨ ölɨŋ höb diba pɨ nöiönɨŋö,” röŋa. 16 Nöbö gwogwo piaku ñɨŋ öim öim yad mönö nɨgön, mönö nuö nuö yadön, rɨmɨdöia. Anɨŋ keir wä cön adaku cɨnɨŋö, rön, amnɨmab rɨ gwogwam rɨm dumɨda. An nör nöbö diba mɨdlö, rön, rɨb aku yöx nugwön yadmɨdöia. Nöbö mö bli anɨŋ wä cön adaku rɨŋ, me rön, ñɨŋ iba pɨrag wölub mönö inakmönö akwör hörön yadɨm dumɨda.
17 Nöbö nugub wä nɨ bla. Nöbö Dib ana Jisas Krais mönö wä pön dub nöbö nuŋ bla höd yadim mönö aku rɨbyöx nugu gör mɨjöña. 18  2Pit 3:3Ñɨŋ ñɨgö yadmä, “Wop maiyöbö aku, nöbö mö God rɨbyöx nugwölöi bla, rɨb gwogwo ñɨŋ keir yöx nugumɨdöi mag akuyöbö rɨ gɨrön, ñɨgö yad höimöuöñɨŋö,” rɨmä. 19 Yadmɨdɨl nöbö piaku, God Inöma ñɨgö pɨsaŋ mɨdöl. Rɨb ñɨŋa keir hö adaku yöx nugwön rɨmɨdöi aku mɨ, ñɨgö nöbö mö pɨ asɨx hörɨrör nɨgmɨdöia. 20  Kol 2:7Makwam nöbö mö nugub wä nɨ bla. Jisas Krais mönö wä nugw pöi aku, nugw pɨb mag lei gudogudö ödöriö aku nugw pɨ gö nɨgön, mönö wä il aku öim öim bli kwo nugw ri abön, rɨp duön, rɨŋ duaŋ. Inöm Leia nuŋ ñɨgö rɨba nölaŋ nugugɨrön, ölɨsö nuŋwa pön höjöpal gɨr mɨjöña. 21 Nöbö Dib ana Jisas Krais ñɨgö mɨ ögwö yöx aku, nuŋ ñɨgö pön du mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö nɨgaŋ, öim öim kömö mɨjöña. Du nuŋ pɨsaŋ öim öim mɨjnɨŋö, rön, pöx mɨdöi wop kɨ, God anɨŋ madmag nɨg gör mɨdö, rön, rɨba paŋ akwör yöx nugugu mɨjöña.
22 Nöbö mö rɨb mös yöxön, rɨb mɨga yöx nugumɨdöi bla, ñɨgö uliöxön, mönö höimöliö yajöña. 23  Sek 3:2; Rep 3:4Nöbö mö bli rɨn pin möl bö dub maga ra akuyöbö, ñɨgö kömö pɨŋ, kömö duŋ. Nöbö mö bli rɨb ñɨŋa keir hö adaku yöx nugwön rɨmɨdöi aku nugwön, ñɨŋ ñɨgö kwo algör ör ögwö yöxöña, jɨ anɨŋ algör ör rɨ gwogwam rɨb maga rö, rön, ipöxön nugw ri aböña. Ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi mag aku ipöxön, hölul cöña. Ap kib mag gwogwo rɨmɨdɨm, wölɨj ñɨŋa aipam pɨx pɨlö, rön, höxöña.
Nöbö Diba iba pɨrag wölub mönö i
24 Weik ñɨgö God iŋsö rola nɨgmɨdla.
Nuŋ ñɨgö nugwidɨx mɨdaŋ, hö pɨn bɨreñ.
Mai ñɨgö pön, nuŋ keir mil wä keiryöbö alɨg mɨd yöraku nɨgaŋ,
nöbö mö hölul mɨdöl nuŋwa mɨdön, mɨ ödöriö wahax pɨ mɨjöña.
25  Rom 16:27; 2Pit 3:18God Nöbö paŋyöbö akwör. Nuŋ anɨŋ kömö pɨmɨda.
Nöbö Dib ana Jisas Krais nuŋ anɨŋ ñöx nɨgön wöröxön öbɨlöŋ Nöbö aku,
nuŋ maduar ör ila nɨgön, mɨdɨp duön,
wopik, mai, öim öim mɨdɨb ör mɨdön,
nuŋ Nöbö mil wä alɨg, Nöbö wä keiryöbö,
mɨ Nöbö ölö, magalɨg nugwidib Nöbö mɨda.
Makwam, ib nuŋwa öim öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ.
Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

1:1: Mat 13:55

1:4: Gal 2:4; 2Pit 2:1

1:5: Eks 12:51; Naba 14:29-30

1:6: 2Pit 2:4

1:7: Jen 19:1-25; 2Pit 2:6,10

1:9: Dan 10:13,21; 12:1; Sek 3:2; 2Pit 2:11; Rep 12:7

1:10: 2Pit 2:12

1:11: Jen 4:7-8; Naba 16:1-35; 2Pit 2:15; 1Jon 3:12

1:12: 2Pit 2:13,17

1:14: Jen 5:18,21-24

*1:14: Adam aipam iŋ wöjöñ aku, Inok nugwo mɨja yöx pön hömä

1:18: 2Pit 3:3

1:20: Kol 2:7

1:23: Sek 3:2; Rep 3:4

1:25: Rom 16:27; 2Pit 3:18