Repelesin
Jon nuŋ rɨb nugwön kai kɨtöŋa
1
Rep 22:6Nɨ Jon, God mabö rɨ nölɨb nöbö nuŋ i mɨdla. Mönö kai kɨtmɨdɨl pik, höd wöxnö nugwölim. God mabö nuŋwa rɨ nölmɨdöi nöbö mö bla, ñɨŋ ap agap apɨm womiöx wöxnö nɨgön aku nugwɨŋ, me rön, God nuŋ Jisas Krais nugwo yadɨm, nuŋ piöŋö ejol nuŋ aku yad abmɨn hön rɨmɨn, nɨ rɨba nuguma. Rɨba nugum aku, God mönö nuŋwa yadöŋ aku aipam, Jisas Krais mönö nuŋwa yadöŋ aku aipam nuguma aku, köp kɨ kai kɨtmɨdla. Rep 22:7,10Womiöx mɨda, ap agap apɨm rɨba nuguma aku magalɨg ila nɨgön rɨp duön diöna. Makwam, nöbö mö mönö kai kɨtmɨdɨl pik ñɨŋ keir mämäga bö nugwöñ akuyöbö aipam, nöbö mö bli mämäga bö nugw yadɨŋ audiöx nugwöñ akuyöbö aipam, God Mönö kɨ nugw pön mai rɨmɨjöñ aku, God raŋ, wahax pöña.
Jon nöbö mö cöc akuyöbö mɨj sö mɨdim akuyöbö ñɨgö mönö yad nölöŋa
Eks 3:14-15; Rep 3:1; 4:5Nɨ Jon ñɨgö nöbö mö Esia Propins mögörɨb ulmɨdö hörɨrör akuyöbö mɨj sö Krais cöc nuŋwa mɨdöi akuyöbö, köp kɨ kai kɨtmɨdla.
God nuŋ weik mɨda, nuŋ maduar ör mɨdöŋa, nuŋ mai öim öim mɨjön aku ñɨgö uliöxön, pɨ ri abön, nugwidɨx mɨdaŋ, ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨjöña. God aipam, inöma akuyöbö mɨj sö hogw rol kiŋ nuŋwa il yöra mɨdöi bla aipam, ñɨgö uliöxön, pɨ ri abön, nugwidɨx mɨdaŋ, ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨjöña. Sam 89:27; Kol 1:18Jisas Krais, mönö wä aku rag duön, God rɨg yadöŋ mag akuyöbö akwör rön wöröxön, ila nɨgön öbɨlön, mögörɨb piaku kiŋ mɨdöi bla ñɨgö magalɨg nugwidɨx mɨd aku, nuŋ kwo algör ñɨgö uliöxön, pɨ ri abön, nugwidɨx mɨdaŋ, ñɨŋ tar mɨd ri ab gɨ mɨjöña.
Nuŋ anɨŋ madmag nɨgön, hañ nuŋwa pɨnmɨn wöröxön,
ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl pɨx kepkep aku örɨx aba.
1Pit 2:9; Rep 5:10; 20:6An Kiŋ dib Jisas Krais ram nuŋwa mɨdön,
Nuö God höjöpal ur nölɨb nöbö mö nuŋwa mɨdöla.
Makwam, Jisas Krais, Nöbö mil wä alɨg aku, Nöbö ölɨsö ödöriö aku,
ib nuŋwa öim öim yadɨŋ möx duaŋ!
Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Dan 7:13; Sek 12:10; Mat 24:30; Jon 19:34-37; 1Tes 4:17Makwam nugwi! Nuŋ mɨjöi wab i alɨg haŋ,
nöbö mö mögörɨb adadö piaku piaku magalɨg nugwo wöxnö nugwöña.
Nöbö nugwo nugwo pɨlim bla aipam
nugwo wöxnö nugwöña.
Nugwo nugwön, nöbö mö mögörɨb adadö magalɨg,
pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, lɨb pɨlaŋ mɨ göj immɨjöña.
Mɨ, aiön maku!
Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.
Rep 21:6; 22:13God Nöbö Dib ölɨsö mag keiryöbö alɨg mɨd Nöbö aku, magalɨg rɨb mag akwör mɨd Nöbö aku, nuŋ weik mɨda, maduar mɨdöŋa, mai öim öim mɨjöna. Nuŋ yada, “Nör rɨmön, ap bla magalɨg ila nɨgön mɨda. Nör rɨmön, ap bla magalɨg yöm cɨnöb yöm cönɨŋö,” ra.
Jon rɨba nugwön Jisas nugwöŋa
Nɨ haul ñɨŋa Jon, Kiŋ ana Jisas nöbö mö nuŋwa mɨdön, mabö nuŋwa rɨ nölɨŋ, nöbö mö piaku anɨŋ rɨ gwogwam rɨŋ, rɨb mɨga nugwöinɨŋ, rɨbyöx gɨba alɨg mɨdön, nugwo röböxölmɨŋ, mɨ ususör rön rɨmɨn dumɨda. Nɨ God Mönö aku yad nölön, Jisas hön mönö wä anɨŋ yad wöxnö nɨgöŋ mönö mɨ aku yad nölmön, nɨ nag nɨgön, pön du röbö wödoböŋ mögörɨb Patmos nɨgmä.
10 Röbö wödoböŋ mögörɨb Patmos piaku mɨdmön, Nöbö Diba wop nuŋ i, God Inöma nuŋ yuö nɨ kwo aja wölɨm nugugɨrön, höglöm nɨ adö bɨl sö mönö dib i, namag röxg mönö pön yadöŋa, 11 “Nagö ap agap apɨm nugunö bla, köp kai kɨtön, nöbö mö taun dib hörɨrör akuyöbö mɨj sö Krais cöc nuŋwa mɨdöi piaku, ñɨgö köp aku abaŋ duaŋ. Epesas i, Sɨmöna i, Pegamam i, Taiataira i, Sadis i, Piladelpia i, Leodisia i abaŋ duaŋ,” me röŋa.
12 Mönö mag aliö rɨmɨn nugugɨrön, nɨ nöbö mönö yadmɨd aku nugunö, rön, höuöiliö nugumön, rɨg gola pön rim hötɨkö akuyöbö mɨj sö mɨdöŋa. 13  Dan 7:13; 10:5Makwam hötɨkö mibɨl yöra nɨ nugumön, nöbö ha i röxgɨb nöbö i mɨdöŋa. Nuŋ wölɨj mɨxɨl dib i yömɨmɨn yödpɨlö kwol kwol nuŋwa pöröböŋa; rɨg gol pön rim amanö nag dib i pɨ ibön yöd yöraku pisö pɨx nɨgöŋa. 14  Esik 43:2; Dan 7:9; 10:6; Rep 2:18; 19:12Yöcmac nuŋ aku yöcmac panö nuŋ aku, hön sipsip panö leia mɨd mag akuyöbö, mönö mɨjöi leia mɨd mag akuyöbö röxg mɨdöŋa. Mämäg nuŋ aku, rɨn pin röxg mɨdöŋa. 15 Yöd pɨlö nuŋ aku, ap yöj ölɨsö “bras” rɨmɨdöi aku urmɨn yön bɨckwai pɨlmɨd mag akuyöbö röxg mɨdöŋa. Mönö nuŋ aku, röbö höj diba pɨnön bu gɨgɨ rɨmɨd mag akuyöbö yadöŋa. 16  Hib 4:12; Rep 2:12; 19:15Imag mɨrɨx pɨlö nuŋ aku, gupö akuyöbö mɨj sö pɨ gɨ mɨdöŋa. Yu mɨxɨl ölɨsö kwol kwol kap i ajmöla kul rɨ röpɨn gɨ mɨdöŋa. Haŋaj mämäg yuö nuŋ aku, naiö mibɨl yörɨk pisö hön, naiö ölɨsö nɨgmɨd mag akuyöbö röŋa.
17  Ais 44:6; 48:12; Rep 2:8; 22:13Nɨ nugwo nugwön, yödpɨlö nuŋ il yöra hö pɨn mödömödö pɨlön, nöbö mö wöröxmɨn lɨd pɨl gɨ mɨd mag akuyöbö rɨg mɨdma. Almön, nuŋ imag mɨrɨx pɨlö nuŋ aku nɨ pɨ nugwön yadöŋa, “Ipöxmɨjɨnö! Nör rɨmön, ap bla magalɨg ila nɨgön mɨda. Nör rɨmön, ap bla magalɨg yöm cɨnöb yöm cönɨŋö,” ra. 18 Nɨ mɨ Öim Kömö Mɨdɨb Nöbö aku. Höd wöröxma jɨ nugwö! Weik kömö mɨdön, öim öim kömö mɨjɨna. Nɨ ‘Wöröxɨb Mag’ aku nugwidɨx mɨdla. Nöbö mö wöröxön du ‘Rönau Rama’ mɨdöi akuyöbö, nɨ ki wab aku pɨ gɨ mɨdön, ‘Rönau Rama’ kau aku aipam, nöbö mö ‘Rönau Rama’ mɨdöi yöraku bla aipam nugwidɨx mɨdla. Nɨ uba rödmön ñɨŋ kwo algör kömö diöña.
19 “Makwam, ap agapɨm nugumɨdlö aku köpa kai kɨtö. Weik rɨmɨda akuyöbö nugwön, mai cön akuyöbö nugwön, magalɨg köp bö kai kɨtö. 20 Ap nugumɨdlö piaku mönö il aku aliö mɨda: gol pön rim hötɨkö akuyöbö mɨj sö nugumɨdlö piaku, nöbö mö mögörɨb hörɨrör akuyöbö mɨj sö Krais cöc nuŋwa mɨdöi akuyöbö nugumɨdlö maku. Gupö akuyöbö mɨj sö imag mɨrɨx pɨlö na rola nugumɨdlö piaku, ejol cöc akuyöbö mɨj sö nugwidɨx mɨdöi akuyöbö nugulaŋö,” röŋa.

1:1: Rep 22:6

1:3: Rep 22:7,10

1:4: Eks 3:14-15; Rep 3:1; 4:5

1:5: Sam 89:27; Kol 1:18

1:6: 1Pit 2:9; Rep 5:10; 20:6

1:7: Dan 7:13; Sek 12:10; Mat 24:30; Jon 19:34-37; 1Tes 4:17

1:8: Rep 21:6; 22:13

1:13: Dan 7:13; 10:5

1:14: Esik 43:2; Dan 7:9; 10:6; Rep 2:18; 19:12

1:16: Hib 4:12; Rep 2:12; 19:15

1:17: Ais 44:6; 48:12; Rep 2:8; 22:13