2
Krais nöbö mö nuŋwa Epesas mɨdmɨdöi blaku mönö yad nölɨb
Rep 1:16“Makwam taun dib Epesas Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi akuyöbö, ejola ñɨgö nugwidɨx mɨd aku mönö nugwo köp kai kɨtön yajɨnö:
‘Nöbö gupö akuyöbö mɨj sö imag mɨrɨx pɨlö nuŋ adö pɨ gɨrön, gol pön rim hötɨkö akuyöbö mɨj sö mibɨl yöra yönmɨd Nöbö aku, Epesas cöca Krais nöbö mö nuŋwa nugwidɨx mɨd ejola, nagö mönö kɨ yad abmɨda.
1Jon 4:1Nuŋ yada,
“Ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag aku nɨ mödö nugula. Ñɨŋ ipɨtölöi, mabö ususör rön amɨn rɨp dumɨdöi aku nɨ mödö nugula. Nöbö mö rɨ gwogwam rɨmɨdöi akuyöbö ñɨŋ nugum, ñɨgö wä röl. Nöbö Jisas mönö wä pön dub nöbö mɨdölɨŋö, rön, inakmönö hörön yadmɨdöi akuyöbö ñɨŋ nugw ri abön hölul rɨmɨdöia. Nɨ nugw pön mönö na yad nölmɨn ñɨgö ömörö pɨ nölɨm, ñɨŋ nɨg duölöi, ipɨtölöi, nɨ pɨsaŋ cɨrɨp gör mɨdöi aku, nɨ wä ra.
“Jɨ nɨ mönö i mɨda. Ñɨŋ höd nɨ pɨsaŋ cɨrɨpön madmag ödöriö nɨgmɨdim mag aku pön du pikai abim? Rep 3:3Ñɨŋ höd nɨ madmag nɨgön, rɨ ri abmɨdöi mag wä aku, an pödpöd rön röböxnɨŋö, rön, höuöil höd rɨg mɨd ri ab gɨ mɨdmɨdöi mag akuyöbö iswob alɨg mɨjöña. Nöi mɨjön aku, nɨ hön hötɨkö ñɨŋa pɨ gɨ du pɨna.
“Jɨ mag i rɨmɨdöi aku, nɨ wä ra. Nöbö mö ñɨŋ nöbö Nikolas inakmönö hör yad nöl yönmɨd mönö aku pön, mag gwogwo rɨmɨdɨm nɨ wä röl aku, ñɨgö kwo algör wä röl.
Jen 2:9; Rep 22:2,19“Ñɨŋ nöbö mö rɨmɨj möla mɨjön bla, God Inöma nuŋ Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi mögörɨb hör adadö piaku ñɨgö rɨg yadmɨd mönö kɨ audiöx nugw ri aböña.
Nöbö mö ömörö pön, rɨb mɨga yöxölön, nɨ cɨrɨp gör mɨjöñ bla, wop pörɨba hön aku nɨ ñɨgö yadmön, bɨ römö mag kömö öim mɨdɨb God möriwö wä nuŋwa bɨl sö wöl gɨ mɨd aku pön nɨmöñɨŋö,” rö,’ rö.
Krais nöbö mö nuŋwa Sɨmöna mɨdmɨdöi blaku mönö yad nölɨb
“Makwam taun dib Sɨmöna Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi akuyöbö, ejola ñɨgö nugwidɨx mɨd aku mönö nugwo köp kai kɨtön yajɨnö:
‘Nuŋ rɨmɨn, ap akuyöbö magalɨg ila nɨgön mɨd Nöbö aku; nuŋ rɨmɨn, ap akuyöbö magalɨg yöm cɨnöb yöm cön Nöbö aku; nuŋ wöröxön höbkal öbɨlöŋ Nöbö aku, Sɨmöna cöca Krais nöbö mö nuŋwa nugwidɨx mɨd ejola, nagö mönö kɨ yad abmɨda.
2Kor 11:14-15; Rep 3:9Nuŋ yada,
“Nɨ nugula, nöbö mö bli, an God nöbö mö ödöriö mɨdölɨŋö, rɨmɨdöia, jɨ Seten höjöpalɨb ram nuŋwa mɨdön, ñɨgö yad mönö nɨg gɨr mɨdöia. Ömörö ñɨgö pödpödiö mɨd akuyöbö, nɨ kwo algör nugula. Ñɨŋ nöbö mö lɨblɨb mɨdö bla mɨdöia, jɨ nɨ nugula God mämäg il rol nuŋwa ñɨŋ rɨb nöbö mö ödöriö mɨdöia. 10  2Tim 4:8; Jems 1:12Ñɨŋ ömörö pɨba rɨmɨdöi aku, rɨb diba yöxmɨjeñ. Nugwi! Womiöx mɨda, ñɨŋ Krais cɨrɨp ri aböiŋönö pɨn bɨcöñɨŋö, rön, kɨjaki raŋ, ñɨgö bli pɨ nag nɨgöña. Wop akuyöbö ragpɨd sö ñɨgö mɨ rɨ gwogwam rön ömörö nöl gɨr mɨjöña. Jɨ ñɨgö mag kai rön aŋadö pɨl pal nɨgɨba rɨmɨjöñ aku, rɨb diba yöx nugumɨjeñ. Nɨ cɨrɨp gör mɨdɨŋ pɨl pal nɨgmɨjöñ aku, ñɨgö usaŋ kömö öim mɨdɨb mea nöina.
11  Rep 20:14; 21:8Ñɨŋ nöbö mö rɨmɨj möla mɨjön bla, God Inöma nuŋ Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi mögörɨb hör adadö piaku ñɨgö rɨg yadmɨd mönö kɨ audiöx nugw ri aböña.
Seten nuŋ ñɨgö mɨ ususör rön pön pɨxɨp duba cön aku, jɨ nöbö mö nɨ cɨrɨp gör mɨjöñ akuyöbö, ölɨŋ höb diba pön wöröxmä akuyöbö iswob wöröxeñɨŋö,” rö,’ rö.
Krais nöbö mö nuŋwa Pegamam mɨdmɨdöi blaku mönö yad nölɨb
12 “Makwam taun dib Pegamam Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi akuyöbö, ejola ñɨgö nugwidɨx mɨd aku mönö nugwo köp kai kɨtön yajɨnö:
‘Nöbö yu mɨxɨl ölɨsö nuŋwa kwol kwol ñɨrö ñɨrö mɨd Nöbö aku, Pegamam cöca Krais nöbö mö nuŋwa nugwidɨx mɨd ejola, nagö mönö kɨ yad abmɨda.
13 Nuŋ yada,
“Nɨ nugula, ñɨŋ öliöxön amɨn mɨdöia. Nöbö mö mögörɨb ñɨŋa mɨdöi mibɨl yöra, Seten nuŋ kiŋ röxgöb nugwidɨx mɨda. Jɨ ñɨŋ mönö na nugw pɨ ri abön, nɨ cɨrɨp ri ab gɨr mɨdöia. Mögörɨb Seten nugwidɨx mɨd yöraku, Adipas mönö wä na aku nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nöl mɨdmɨn, nugwo pɨl pal nɨgmä, jɨ ñɨŋ nɨ röböxölim.
14  Naba 22:1–25:2; 31:16; 2Pit 2:15Makwam mönö bli mɨda. Nöbö mö ñɨŋ bli, Belam mönö rɨg yad nölmɨdöŋ mag akuyöbö yad nölmɨdöia. Nöbö Belam aku, Belak nugwo rɨmɨj uröŋ mönö, Belak nuŋ du Isrel nöbö mö bla ñɨgö pön pɨxɨp dumɨn, ñɨŋ nɨ röböxön, ap nɨmɨb hör ap god inakmönö bla pal höjöpal ur nölmɨdmä aku nɨmmɨdmä. Belak Isrel nöbö mö ñɨgö yadmɨn, ñɨŋ mö kib nöbö kib rɨmɨdmä. 15 Isrel nöbö mö maduar rɨmɨdim mag akuyöbö, ñɨŋ bli nöbö Nikolas inakmönö nuŋ aku pön, mag gwogwo rɨm dumɨda. 16 Makwam, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi mag aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxöña. Akuyöbö aleñ aku, nɨ yadkap rɨmgör hön, yu mɨxɨl ölɨsö ajmöl nɨ bö höröpɨn aku pön, nöbö mö almɨdöi akuyöbö pɨsaŋ nuö nuö pina.
17  Eks 16:4,14-15,33-34; Ais 62:2; Jon 6:48-50Ñɨŋ nöbö mö rɨmɨj möla mɨjön bla, God Inöma nuŋ Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi mögörɨb hör adadö piaku ñɨgö rɨg yadmɨd mönö kɨ audiöx nugw ri aböña.
Seten nuŋ ñɨgö mɨ ususör rön pön pɨxɨp duba cön aku, jɨ nöbö mö nɨ cɨrɨp gör mɨjöñ akuyöbö, ap mana umadim ap aku nɨ ñɨgö bli nölmön nɨmöña. Nɨ algör ñɨgö rɨg age hörɨrör nöina. Rɨg nöin adö blaku ib yoŋyöbö kɨtön hörɨrör paŋ paŋ nölmön, nöbö mö pöñ piakwör nugwöñɨŋö,” rö,’ rö.
Krais nöbö mö nuŋwa Taiataira mɨdmɨdöi blaku mönö yad nölɨb
18  Rep 1:14-15“Makwam taun dib Taiataira Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi akuyöbö, ejola ñɨgö nugwidɨx mɨd aku mönö nugwo köp kai kɨtön yajɨnö:
‘God Ha nuŋwa, mämäg yuö nuŋwa rɨn pin röxg mɨdmɨn nugugɨrön, yödpɨlö nuŋwa, yöj bras rɨmɨdöi aku urmɨn yön bɨckwai pɨlmɨd mag akuyöbö rɨg mɨd Nöbö aku, Taiataira cöca Krais nöbö mö nuŋwa nugwidɨx mɨd ejola, nagö mönö kɨ yad abmɨda.
19 Nuŋ yada,
“Ñɨŋ rɨg rɨmɨdöi mag aku nɨ mödö nugula. Nɨ madmag nɨgön, nöbö mö bla ñɨgö aipam madmag nɨgön, ususör rön mabö na rɨ gör mɨdöi aku, nɨ mödö nugula. Haul nöbö mölöu nöbö piaku nuö nuö pɨ ösös rɨ ri abön, rɨ nölön, ömörö pön öliöxön amɨn mɨdön rɨb mɨga yöxmɨdöi aku, nɨ mödö nugula. Almɨdöi aku, höd ulul rɨmɨdöia, jɨ weik mɨ uplöb rɨmɨdöi aku, nɨ mödö nugula.
20  1Kiŋ 16:31; 2Kiŋ 9:22Jɨ mönö i mɨda. Mö Jesebel aku yad abölöi. Mönö inakmönö hörön, nɨ God mönö yad nölɨb mö i mɨdlö ra. Nöbö mö nɨ nugw pöi akuyöbö, ñɨgö inakmönö hör yad nölön, pön pɨxɨp dumɨn, ñɨŋ nɨ röböxön, mö kib nöbö kib rɨmɨdöia. Nuŋ ñɨgö yadɨm, ap nɨmɨb god inakmönö hör ap akuyöbö pal höjöpal ur nölmɨdöi ap akuyöbö nɨmmɨdöia. 21 Nuŋ mag gwogwo aku röböxön mɨd ri ab gɨ mɨjönɨŋönö wöhö, rön, nugugu mɨd wöhö nugwön röböxla. 22 Aliö al aku nɨ nugwo äbäñ rol yöraku abmön, nugwo ap diba raŋ, mɨ ölɨŋ höb diba pöna. Nöbö nuŋ pɨsaŋ mag yönmɨdöi piaku, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl aku, pödpöd rɨmɨn aliö alölɨŋö, rön, röböxeñ aku, ñɨgö kwo algör rɨmön, ap diba raŋ, mɨ ölɨŋ höb diba pöña. 23  Sam 7:9; Jer 17:10; Rep 20:12-13Nöbö mö nugwo mai dumɨdöi piaku ñɨgö mödoŋwadö pɨl pal nɨg mɨjɨn aku, nöbö mö nɨ cöc mögörɨb hörɨrör mɨdöi piaku, nɨ nugw ri abön nugwöña, nɨ nöbö mö rɨb madmag yuörɨb ñɨŋ bö nugw ri abön, magalɨg rɨg rɨmɨdöi akuyöbö nugw ri abön, ñɨgö paŋ paŋ mag aliö akwör paiŋö nöina. 24 Ñɨŋ Taiataira nöbö mö bli, mö aku mönö gwogwo yad nöl mönö aku yöxmɨdölöi; Seten mönö gwogwo il me rɨmɨdöi mönö aku nugw pölöi. Makwam, nɨ ñɨgö ömörö pɨbä mönö bli yadöin. 25  Rep 3:11Nɨ nugw pön cɨrɨp ri abmɨdöi mag aku pɨ cɨcɨ nɨg gɨ mɨdɨŋ mɨdɨŋ, mai nɨ ina!
26  Sam 2:8-9Nöbö mö nɨ cɨrɨp ri abön mɨdɨp duön, ömörö pön nɨ röböxeñ akuyöbö, nɨ ñɨgö yadmön, nöbö mö mögörɨb hörɨrör akuyöbö nugwidɨx mɨjöña. 27 Aku agapɨm: Acö mönö i nɨ yadön yadöŋa,
‘Nɨ yadmön, ain yöd i pön,
wi yöj bla pal bör abmɨdöi mag akuyöbö,
nöbö mö mögörɨb hörɨrör akuyöbö
mɨ ölɨsö diba rödön ñɨgö nugwidɨx mɨjönɨŋö,’ röŋa.
28  Rep 22:16Nöbö mö nɨ cɨrɨp ri abön mɨdɨp duön, ömörö pön nɨ röböxeñ akuyöbö, ruö löubi rɨm gupö pogulɨd wä wöl höm nugwöi aku ñɨgö nöiöna.
29 Ñɨŋ nöbö mö rɨmɨj möla mɨjön bla, God Inöma nuŋ Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöi mögörɨb hör adadö piaku ñɨgö rɨg yadmɨd mönö kɨ audiöx nugw ri aböñö,” rö,’ rö.

2:1: Rep 1:16

2:2: 1Jon 4:1

2:5: Rep 3:3

2:7: Jen 2:9; Rep 22:2,19

2:9: 2Kor 11:14-15; Rep 3:9

2:10: 2Tim 4:8; Jems 1:12

2:11: Rep 20:14; 21:8

2:14: Naba 22:1–25:2; 31:16; 2Pit 2:15

2:17: Eks 16:4,14-15,33-34; Ais 62:2; Jon 6:48-50

2:18: Rep 1:14-15

2:20: 1Kiŋ 16:31; 2Kiŋ 9:22

2:23: Sam 7:9; Jer 17:10; Rep 20:12-13

2:25: Rep 3:11

2:26: Sam 2:8-9

2:28: Rep 22:16