5
God Ha nugw pɨb mag aku
1Jon 4:15Nöbö mö, Jisas nuŋ Krais, me rön, nugw pön mɨdöi bla, ñɨŋ magalɨg God halöu ha nuŋwa mɨdöia. Nöbö mö nuö madmag nɨgmɨdöi bla, ha nuŋwa algör ör madmag nɨgmɨdöia. An God nugwo madmag nɨgön, nuŋ mönö ölɨsö yadön, aliö cɨne, rɨmɨd mag akuyöbö akwör cɨnɨŋ aku, an nugunɨŋa, God halöu ha nuŋ bla ñɨgö madmag nɨgmɨdöla.
Jon 14:15,23-24God mönö ölɨsö yadön, aliö cɨne, rɨmɨd mag akuyöbö akwör rɨmɨjnɨŋ aku mɨ, an God nugwo madmag nɨgnɨŋa. God mönö ölɨsö yadmɨd piaku ömörö röl. Aku agapɨm: God anɨŋ kömö pɨmɨn, halöu ha nuŋwa mɨdöl aku mɨ, nöbö mö hör bla mag rɨmɨdöi adaku rɨb anɨŋa pɨxɨp dub maga mɨdöl. Jisas nuŋ Krais, me rön, nugw pön mɨdöl aku mɨ, nöbö mö hör bla mag rɨmɨdöi adaku rɨb anɨŋa pɨxɨp dub maga mɨdöl. Nöbö mö, Jisas nuŋ God Ha nuŋwa ödöriö mɨdö, rön, nugw pön mɨdöi piakwör, nöbö mö hör bla mag rɨmɨdöi adaku rɨb ñɨŋa pɨxɨp dub maga mɨdöl.
Jisas God Ha nuŋwa ödöriö
Jon 1:29-34Jisas Krais höŋ aku, nuŋ nöbö hör i hölöŋ. Nuŋ röbö palöŋa; mai hañ nuŋwa pɨnmɨn wöröxöŋa. Röbö akwör palmɨn, God Ha nuŋ aku, me rön, yadölöl; röbö palön mai hañ nuŋwa pɨnmɨn wöröxöŋ aku mɨ, God Ha nuŋwa mɨd aku nugwöla. God Inöma nuŋ anɨŋ rɨba nölmɨn nugwöla, mɨ Jisas nuŋ God Ha nuŋwa mɨda. Aku agapɨm: God Inöma öim öim mönö mɨ akwör yadmɨda. Makwam, mönö adö mös paŋ mɨda: Jon 15:26Inöma aku; röbö aku; haña aku. Mönö mös paŋ nɨgiö nɨgön ila paŋyöbö i yadmɨd aku nugwön, Jisas nuŋ God Ha nuŋwa mɨd aku, nugw ri aböla. Jon 5:32‑37Nöbö mö piaku mönö yajöñ aku, mönö ñɨŋa nugw pɨnɨŋa; jɨ God mönö yadmɨd aku, mönö aku mönö mɨ ödöriö, me rön, rɨmgör ör nugw pɨnɨm. Aku agapɨm: God nuŋ keir Ha nuŋ aku mönö wöxnö yada.
10  Jon 5:36-40Nöbö mö Jisas nuŋ God Ha nuŋwa ödöriö mɨdö, rön, nugw pöi bla, God mönö mɨ nuŋ aku yuö ñɨŋ kwo mɨdmɨn, ñɨŋ God Ha nuŋwa nugw pöia. Jɨ nöbö mö Jisas nuŋ God Ha nuŋ yöi, me röi bla, God nuŋ nöbö inakmönö hörɨb nöbö, me röia. Aku agapɨm: God nuŋ keir Ha nuŋwa mönö mi yad aku nugw pölöi. 11 Mönö ma aku aliö mɨda: God nuŋ kömö öim mɨdɨb mag aku anɨŋ nöla; kömö öim mɨdɨb mag aku Ha nuŋwa pɨsaŋ mɨda. 12  Jon 3:36God Ha ñɨŋ pɨsaŋ mɨd nöbö mö piaku, öim kömö mɨdɨb mag aku mödö pöia; jɨ God Ha ñɨŋ pɨsaŋ mɨdöl nöbö mö piaku, öim kömö mɨdɨb maga aku pölöi.
Jisas Krais nugw pön mɨdöi akuyöbö God halöu ha nuŋwa mɨdöia
13  Jon 20:31Ñɨŋ Jisas nuŋ God Ha nuŋ, me rön, rɨbyöx nugumɨdöi nöbö mö piaku öim öim mɨjöñ aku nugw ri aböñɨŋö, rön, mönö kɨ ñɨgö kai kɨtmɨdla.
14  Jon 14:13-14; 1Jon 3:21-22An nugwöla, an God mɨd il yöra duön, nugwo wä cön adakwör yad nugumɨjɨnɨŋ aku, nuŋ nugwöna. 15 Makwam an nugwöla, an ap agap apɨm yad nugumɨjɨnɨŋ aku, rɨg yad nugunɨŋ mag akuyöbö akwör cöna.
16  Mat 12:31Haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ i, rɨn yuö hör yönmɨd möl bö duölɨb mag gwogwo i rɨmɨjön aku, ñɨŋ nugwön God höjöpalön haul aku mönö mölöu aku rɨ nölaŋ kömö mɨjöna. Rɨn yuö hör yönmɨd möl bö duba ap kib mag gwogwo i rɨmɨjön aku, ñɨŋ nugwön God höjöpaine, rön, yadöin. 17 God ap agap apɨm wöhö rɨmɨd piaku rön ap kib mag gwogwo cöña. Jɨ ap kib mag gwogwo adö bli rɨŋ, God nugwön röböxöna.
18  1Jon 3:9An nugwöla, nöbö mö God halöu ha nuŋwa mɨdöi piaku, ap kib mag gwogwo rɨmɨdölöi. God Ha nuŋwa ñɨgö nugwidɨx mɨdmɨn, Nöbö Gwogwo nuŋ ñɨgö rɨ gwogwam rɨb maga nɨgöl.
19 An nugwöla, an God halöu ha nuŋwa mɨdöla; jɨ nöbö mö mögörɨb il kɨ rɨbyöx nugumɨdöi piaku magalɨg Nöbö Gwogwo imag rol nuŋwa mɨdöia.
20 An nugwöla, God Ha nuŋwa hön rɨb wä anɨŋ nölmɨn, God öim mɨ ödöriö yadmɨd Nöbö aku nugub maga ra. Ha nuŋwa Jisas Krais pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöl aku mɨ, Nuö God Nöbö mɨ ödöriö yadmɨd aku pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöla. Jisas Krais nuŋ mɨ ödöriö God. Jisas Krais nuŋ kömö öim mɨdɨb maga nölɨb Nöbö maku.
21 Halöu ha madmag yöbö nɨ bla. God an, me rön, ap inakmönö höjöpalmɨdöi bla, ñɨŋ aŋadö hölul cöña.

5:1: 1Jon 4:15

5:3: Jon 14:15,23-24

5:6: Jon 1:29-34

5:8: Jon 15:26

5:9: Jon 5:32‑37

5:10: Jon 5:36-40

5:12: Jon 3:36

5:13: Jon 20:31

5:14: Jon 14:13-14; 1Jon 3:21-22

5:16: Mat 12:31

5:18: 1Jon 3:9