3
Jisas mai höuöil hönɨŋö, rön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨjöña
Nöbö mö madmag yöbö nɨ bla. Ñɨgö köp i höd kai kɨt abma. Weik köp yoŋyöbö kɨ ñɨgö kai kɨtmɨdla. Köp mös jɨ ila paŋyöbö iör. Nɨ ñɨgö köp yoŋyöbö kai kɨtmön, ñɨŋ köp höd nugwim mönö aku nugw ri abön, rɨbyöx nugu gör mɨjɨnö, rɨ rɨbyöx nugwön, ñɨgö köp yoŋyöbö kɨ kai kɨtmɨdla. Jud 17God nuŋ keir mönö yadɨb nöbö lei nuŋ bla yad nɨgmɨn, ñɨŋ maduar ör mönö nuŋwa yad nölmɨdmä. Kömö Pɨb Nöbö an, Nöbö Dib an aku, nuŋ keir mönö wä pön dub nöbö nuŋwa yad nɨgön, ñɨŋ mönö ölɨsö yadön aliö cɨne, röŋ mönö aku yad nölmɨdöla. Mönö akwör, ñɨŋ maduar ör yad nölim mönö aku, an wopik yad nölmɨdöl mönö aku, nugugu mɨjne, rön, ñɨgö köp kɨ kai kɨtmɨdla.
1Tim 4:1; Jud 18Makwam ap diba yadmɨdɨl kɨ nugwi. Wop maiyöbö mɨdöl aku mɨ, nöbö mö rɨb gwogwo ñɨŋa keir rɨg yöx nugwöi mag akuyöbö akwör rɨmɨdöi piaku, bli hön Jisas Krais mönö wä nuŋ aku yad höimöuön yajöña, Mat 24:48“Hönö, rön, mönö yad nɨgöŋ nöbö aku, möl kaiyöbö hön? Nöbö mö hödyöbö piaku mɨdmɨn nugugɨrön, hönö, röŋa. Nöbö mö piaku wöröx pörmä jɨ nuŋ höl. Ap magalɨg maduar ör rɨ nɨgöŋ wop aku rɨg mɨdöŋ akwör mɨdö,” cöña. Jen 1:6-9God maduar ör mönö akwör yadɨm, adöx sö nɨgɨm, röbö lɨlɨ rɨ adadö dum, mögörɨba mibɨl bö nɨgöŋa. God alöŋ mag aku, ñɨŋ nugw ri aböia, jɨ ñɨŋ nugwogwo röböxöia. Jen 7:11; 2Pit 2:5God mönö paŋ mag akwör yadmɨn, röbö piaku hön, höd mɨdöŋ mögörɨb ap blaku yuö abmɨn, aŋadö gwogwo röŋa. God mönö paŋ mag akwör yadmɨn, adöx yöd röul adö kau sö aipam, mögörɨb il kɨ aipam, wopik mɨd ri ab gɨ mɨda. Jɨ mai, God mönö paŋ mag akwör yadaŋ, nöbö mö God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨdölöi piaku ñɨgö mönö diba yadön ölɨŋ höb diba pɨ nöiön wop aku, adöx sö aipam mögörɨb il kɨ aipam rɨn uraŋ aŋadö yöñöna.
Sam 90:4Nöbö mö madmag yöbö nɨ bla. Mönö i uplöbɨbä maga ra. An wop paŋyöbö i nugwöla, jɨ Nöbö Diba nuŋ nugumɨn kɨm mɨga nɨga. An kɨm mɨga akwör iŋ wöd nugwöla, jɨ Nöbö Diba nugumɨn wop paŋyöbö i nɨga. Hab 2:3; 1Tim 2:4Makwam, Nöbö Diba nuŋ, hönö, rön, yadkap höl aku, nöbö mö bli mönö akwör yadön röböxöi mag akuyöbö rɨmɨdöl; nöbö mö ap kib mag gwogwo rön, rɨn yuö hör yönmɨd möl bö duba rɨmɨdöi bla, bli aŋadö wöröxeñ, ñɨŋ magalɨg nɨ adö höŋ ñɨgö kömö pɨnö, rön, Nöbö Diba nuŋ ñɨgö pöx gör mɨda.
10  Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1Tes 5:2Nöbö Diba hön aku, nöbö ap kib pɨb bla ñɨgö nugugu mɨdɨm hölöi mag akuyöbö alɨp höna. Wop aku, bu gɨgɨ diba rɨ mɨlkap nɨgaŋ nugugɨrön, mɨjöi adöx sö yöm cöna. Gupö ap agap apɨm adöx sö mɨd piaku rɨna yönaŋ, mögörɨb il kɨ ap agap apɨm mɨd piaku magalɨg aipam yöñöna.
11 Mai wop aku ap piaku magalɨg aliö yöñönɨŋö, rön, ñɨŋ wopik rɨ ri aböñɨŋönö amnɨmab rɨmɨjöñ? Wop diba wöxnö nɨgɨba rɨmɨd aku rɨbyöx nugwön, God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö akwör rön, nöbö mö lei nuŋwa mɨjöña. 12 God wop dib nuŋ aku rɨmgör hönɨŋö, rön, mönö wä nuŋ aku nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nöl gör mɨjöña. Wop aku, rogwul, gupö, ap adöx sö piaku magalɨg, rɨn yönaŋ röbö röjöna. 13  Ais 65:17; 66:22; Rep 21:1,27Jɨ God nuŋ adöx yöd röul adö kau sö aipam, mögörɨb il kɨ aipam, yoŋyöbö rɨ nɨgnö, rön, mönö yad nɨgöŋ aku pöx mɨdöla. Ram yoŋyöbö aku, nöbö mö God pɨsaŋ mɨdön nuŋ rɨg yad mag akwör rɨŋ diöna.
14 Makwam, nöbö mö madmag yöbö nɨ bla. Nuŋ hönɨŋö, rön, pöx mɨdöi wop kɨ, rɨba yöx nugw ri abön, God mämäg il nuŋwa nöbö mö hölul mɨdöl, nöbö mö mönö mɨdöl akuyöbö mɨdön, nugwo pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋö, rön, rɨŋ duaŋ mɨ, nuŋ hön ñɨgö nugwaŋ, mɨ wä cöna. 15  Rom 2:4Makwam nuŋ yadkap höl aku, ñɨŋ rɨbyöx nugwön, ñɨgö nöbö mö bli kwo nɨ adö höŋ, nɨ kömö pɨnö, rön, pöx mɨda. God nuŋ nöböhöd madmag yöbö ana Pol nugwo rɨb wä nölmɨn nugugɨrön, ñɨgö köp kai kɨtön, mönö paŋyöbö aliar yadöŋa. 16 Pol mönö nuŋwa kai kɨtöŋ aku, köp nuŋ kɨtöŋ bla magalɨg mönö paŋ adakwör mɨda. Pol köp nuŋ bla mönö mɨŋi rɨ öliöxön nuguba mɨd aku um bli kwo yadöŋa. Nöbö mö God Mönö nugwölön, Krais nugwo cɨrɨp ri ab gɨ mɨdölöi bla, Pol mönö mɨŋi rɨ öliöxön nuguba mɨd aku nugwön, pɨ höuöilön inakmönö um bli hörön yadmɨdöia. God Mönö nöbö bli kai kɨtim aku, ñɨŋ kwo algör ör mönö aku nugwön, pɨ höuöilön inakmönö um bli hörön yadmɨdöia. Aliö almɨdöi aku, God mönö diba yajön wop aku ödöi ñɨŋ kömö dub i mɨden.
17  Mak 13:33; 1Kor 10:12Makwam, nöbö mö wä nɨ bla. Ñɨŋ mönö kɨ mödö nugwöi aku mɨ, nugw ri aböña. Ñɨŋ wopik Krais nugwo cɨrɨp ri ab gɨ mɨdöia. Jɨ nöbö mö bli hön, inakmönö hörön yadmɨn, ñɨŋ kwo algör ör rɨb gwogwo yöxön, ñɨŋ rɨ gwogwam rɨmɨdöi mag akuyöbö pɨsaŋ rön, hö pɨn bɨrɨb maga ra. 18 Makwam, Nöbö Dib ana Jisas Krais nöbö mö kömö pɨmɨd mönö aku aipam, nuŋ nöbö mö uliöxön pɨ ösös rɨ ri abmɨd mönö aku aipam, Jisas Krais nuŋ keir aipam nugw ri abnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugu gɨr mɨdɨŋ. Nöbö Dib ana ib nuŋwa öim öim yadɨŋ bɨl sö duaŋ! Mag aliö akuyöbö aku mag waiö.

3:2: Jud 17

3:3: 1Tim 4:1; Jud 18

3:4: Mat 24:48

3:5: Jen 1:6-9

3:6: Jen 7:11; 2Pit 2:5

3:8: Sam 90:4

3:9: Hab 2:3; 1Tim 2:4

3:10: Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1Tes 5:2

3:13: Ais 65:17; 66:22; Rep 21:1,27

3:15: Rom 2:4

3:17: Mak 13:33; 1Kor 10:12