Jon köp agñɨŋa kai kɨtöŋa
1
God Mönö Kömö aku
Jon 1:1Mögörɨb maduar ör rɨ nɨgölöŋ wop aku, Mönö Kömö aku mɨdöŋa. Jɨ nuŋ keir mai wop kɨ ör hön mönö yadmɨn, an audiöx nugwön, nugwo keir mämäga nugwön, imaga pɨ nugumɨŋa. Nɨ Mönö Kömö aku nagö yadɨba rɨmɨdla. Jon 1:14Nuŋ öim öim kömö mɨd Nöbö aku nöbial mɨxɨñ nɨgön wöxnö höŋ aku, mämäg ana nugumɨŋa. Kömö öim mɨdɨb Nöbö aku, Acö pɨsaŋ mɨdön mögörɨb il kɨ hön wöxnö nɨgmɨn, mämäg ana keir nugwo nugwön, mönö ma aku ñɨgö yadmɨdöla. Ap agap apɨm mämäga nugwöl aku, mönö kai kai audiöx nugwöl aku, ñɨŋ aipam yadmɨdöla. An Acö God Ha nuŋwa Jisas Krais nuarö hogwa pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöla. Makwam, ñɨgö mönö kɨ yadmön, ñɨŋ nugwön nugw pɨŋ, an magalɨg God nuarö hogwa pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨjnɨŋa. Jon 16:24Aliö almɨjöñ aku, an wahax pɨnɨŋa. Rɨb aku yöx nugwön, ñɨgö mönö kɨ kai kɨtmɨdöla.
God nuŋ Mila
1Tim 6:16; Jems 1:17Jisas Krais anɨŋ yadmɨn nugwöl mönö aku ñɨgö yadɨba rɨmɨdla. God nuŋ mila; nuŋ pɨxmaga alɨg mɨdöl. 1Jon 2:4God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdölɨŋö, cɨnɨŋ aku, jɨ ap kib mag gwogwo rɨp duön, cɨcɨbö yuö yönmɨjnɨŋ aku, an mönö inakmönö hörön, God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö rölöl. Jɨ God mil wä öim öim mɨdmɨd mag akuyöbö, an mil wä nuŋ adö mɨjnɨŋ aku, an haul nöbö mölöu nöbö Jisas nugw pöi bla pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdɨŋ, Ha nuŋwa Jisas hañ nuŋ aku ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl pɨx kepkep aku magalɨg örɨx aböna.
Sam 32:5; Prop 28:13Ap kib mag gwogwo bli röinɨŋö, cɨnɨŋ aku, inakmönö hörön yajnɨŋa; God Mönö mag ma madmag yuörɨb an kwo mɨdöl. Jɨ an ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl aku, God nugwo yad wöxnö nɨgnɨŋ aku, nuŋ öim öim rɨg yadmɨd mag akwör rön, öim öim mag ödöriö akwör rɨmɨd mag akwör rön, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl piaku nugwön röböxön, pɨx kepkep an aku magalɨg örɨx ab pöcöna.
10 Ap kib mag gwogwo bli röinɨŋö, cɨnɨŋ aku, God nuŋ inakmönö hörön yadmɨdö, cɨnɨŋa; God Mönö mag wä nuŋ aku madmag yuörɨb an kwo mɨdöl.

1:1: Jon 1:1

1:2: Jon 1:14

1:4: Jon 16:24

1:5: 1Tim 6:16; Jems 1:17

1:6: 1Jon 2:4

1:8: Sam 32:5; Prop 28:13