2
Krais an ñöx nɨgön nuŋ keir Nuö nuŋwa höjöpal ur nölöŋa
Hib 7:25-26Halöu ha nɨ bla. Ñɨŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨjeñɨŋö, rön, ñɨgö mönö kɨ kai kɨtmɨdla. Jɨ ap kib mag gwogwo rɨmɨjöñ aku, Jisas Krais öim öim mag ödöriö akwör rɨmɨd Nöbö aku, nuŋ anɨŋ rɨ nölön Nuö nugwo yadön, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku nugwön röböxanö, rɨmɨda. Jon 1:29; Kol 1:20; 1Jon 4:10God nuŋ ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl bla nugwön, anɨŋ pad hör piaku aböxa. Jɨ Jisas Krais nuŋ keir ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl piaku bɨ katlö watlö um sö mɨxɨñ nuŋwa keir pön wöröxön, ap kib mag gwogwo rɨmɨdöl pɨx kepkep aku magalɨg örɨx aböŋa. Jɨ ap kib mag gwogwo an akwör wöhö; nöbö mö mögörɨb adadö piaku piaku magalɨg ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi pɨx kepkep aku örɨx aböŋa.
God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨjnɨŋ aku mɨ, an nugunɨŋa, an mɨ God nugwo nugwöla. Nöbö i, God nugwo nugulö, cön aku jɨ God rɨg yadmɨd mag akuyöbö ren aku, nuŋ inakmönö hörön yajöna; mönö mag mɨ aku madmag yuörɨb nuŋ kwo mɨdöl. 5-6  Jon 14:21,23Jɨ nöbö mö God Mönö rɨg yadmɨd mag akuyöbö rɨmɨdöi piaku, ñɨŋ God nugwo mɨ madmag nɨgmɨdöia. God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdölɨŋö, rɨmɨdöi, nöbö mö bla, Jisas rɨg rɨmɨd mag akwör cöña. Nuŋ rɨg rɨmɨd mag akwör cɨnɨŋ aku mɨ, an nugunɨŋa, God yuö kwo mɨdöla.
Nuö nuö madmag nɨgöña
Jon 13:34; 2Jon 5-6Nöbö mö madmag yöbö nɨ bla. Mönö kai kɨtmɨdɨl kɨ, mönö yoŋyöbö yöi; mönö maduar ör yadɨm mɨdmɨd mönö aku mödö nugwöia; mönö hödyöbö akwör nɨ wopik ñɨgö yadmɨdla. Jon 1:9; Rom 13:12Jɨ mönö ñɨgö kai kɨtmɨdɨl kɨ mönö yoŋyöbö mɨda. Jisas Krais rɨmɨdöŋ aku nugwön, mönö yoŋyöbö aku mönö mɨ, me rɨmɨdöia. Ñɨŋ nöbö mö bla rɨmɨdöi aku aipam nugwön, ñɨŋ kwo algör ör, mönö yoŋyöbö aku mönö mɨ, me rɨmɨdöia. Pɨxmag aku wopik mödö hölögɨpɨba rɨmɨda; mil mag mɨ aku mödö mila abmɨda.
1Jon 4:20Nöbö mö, mila mɨdölɨŋö, rön, haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ bli mɨ rɨb gwogwo yöxmɨdöi bla, ñɨŋ pɨxmag yuö mɨdöia.
10  Rom 14:13Jɨ haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ bla madmag nɨgöi bla, mila mɨdöia. Mil akuyöbö yönön, hö pɨn paleñ. 11  Jon 12:35Nöbö mö haul nöbö mölöu nöbö ñɨŋ bli mɨ rɨb gwogwo yöxmɨdöi bla, ñɨŋ pɨxmag yuö mɨdöia. Ñɨŋ pɨxmag yuö mɨdɨm, mämäg ñɨŋa mödö we wöla nugwön pɨxmag yuö yönön, pikai dumɨdöi aku nugwölöi.
12 Jisas Krais nuŋ wöröxöŋ aku mɨ,
God ap kib mag gwogwo rɨmɨdöi aku nugwön röböxa.
Aku, nɨ ñɨgö halöu ha madmag yöbö nɨ bla
mönö kɨ kai kɨtmɨdla.
13 Ñɨŋ nöbö dib bla,
Jisas Krais maduar ör mɨdön wopik mɨd aku,
nugwo mödö nugwöi aku mɨ,
nɨ ñɨgö nöbö dib mönö kɨ kai kɨtmɨdla.
Ñɨŋ ha nöbö bla,
Nöbö Gwogwo aku nugwo
yödpɨlö ñɨŋa moa mödö nɨgöi aku mɨ,
nɨ ñɨgö ha nöbö mönö kɨ kai kɨtmɨdla.
Ñɨŋ halöu ha madmag yöbö nɨ bla
Acö nugwo mödö nugwöi aku mɨ,
nɨ ñɨgö halöu ha madmag yöbö nɨ bla
mönö kɨ kai kɨtmɨdla.
14 Ñɨŋ nöbö dib bla,
Jisas Krais maduar ör mɨdön wopik mɨd aku,
nugwo mödö nugwöi aku mɨ,
nɨ ñɨgö nöbö dib mönö kɨ kai kɨtmɨdla.
Ñɨŋ ha nöbö bla,
God Mönö kömö aku
madmag yuö ñɨŋ kwo kömö mɨdaŋ, ñɨŋ ususör rön,
Nöbö Gwogwo aku nugwo
yödpɨlö ñɨŋa moa mödö nɨgöi aku mɨ,
nɨ ñɨgö ha nöbö mönö kɨ kai kɨtmɨdla.
Ap mögörɨb il kɨ madmag nɨgmɨjeñ
15  Rom 8:7Krais nöbö mö nuŋwa mɨdölöi piaku rɨmɨdöi mag aku cɨnɨŋö, rön, rɨb aku yöx nugumɨjeñ. Rɨb ñɨŋa ap mögörɨb il kɨyöbö duön wob nɨgmɨn, ap piaku madmag nɨgöñ aku, ñɨŋ Acö nugwo rɨbyöx nugub ada uplöbön, nugwo madmag nɨgeñ. 16  Rom 13:14Nöbö mö ap mögörɨb il kɨ rɨbyöx nugumɨdöi bla, mɨxɨñ ana ap kib mag gwogwo rɨbyöx mag akwör cɨnɨŋö, rön, ap agap apɨm mämäga nugwöñ bla, kib pɨnɨŋö rön, ap mɨga akwör pön, ib diba pɨnɨŋö, rön, rɨbyöx nugumɨdöi mag akuyöbö rɨm dumɨda. Acö ñɨgö rɨba nölmɨn alölöi; mögörɨb il kɨ ap bla rɨbyöx nugwön alöia. 17  Mat 7:21Mögörɨb il kɨ aipam, ap agap apɨm mögörɨb il kɨ rɨba pɨxɨp du piaku aipam, yöm rɨba rɨmɨda; jɨ nöbö mö God rɨg yadmɨd mag akwör rɨmɨdöi bla öim öim mɨjöña.
Krais nugwo mɨ rɨb gwogwo yöx nugumɨdöi nöbö bla
18  Mat 24:5,24; 2Jon 7Halöu ha madmag yöbö nɨ bla. Wop maiyöbö aku womiöx mɨda. Krais Nugwo Höxmɨd Nöbö aku hönɨŋö, rɨmä, aku nugwöia. Weik Krais nugwo höxmɨdöi nöbö mö bla mɨga mɨdöi aku mɨ, an nugwöla wop maiyöbö aku womiöx mɨda.
19  Apos 20:30Nöbö mö Krais nugwo ölɨsö wölɨm nugumɨdöi piaku, an pɨsaŋ mögum rön, mai röböxön rɨŋadö dumä; an pɨsaŋ mögum rɨmä, jɨ an pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdölim. An pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdöyɨx aku, anɨŋ röböxön rɨŋadö duölöyɨx. God nuŋ keir rɨmɨn, ñɨŋ rɨŋadö dumä. Aku agapɨm: God aliö alöŋ aku mɨ, an nugwöla nöbö mö rɨŋadö dumä nöbö mö piaku an pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdölim.
20  1Kor 2:15; 2Kor 1:21; 2Jon 2Jɨ Krais nuŋ Inöm Leia yad abmɨn hön nɨgö pɨsaŋ mɨd aku, ñɨŋ magalɨg God Mönö ma aku nugwöia. 21 Ñɨŋ Jisas Krais mönö ma aku nugwölöiŋö, rön, ñɨgö mönö kɨ kai kɨtmɨdöi; ñɨŋ mödö nugwöia. Jisas Krais mönö ma aku, mönö inakmönö i mɨdöl.
22  1Jon 4:3; 2Jon 7“Jisas nuŋ Mesaia yöi,” cön nöbö akwör nuŋ nöbö mönö inakmönö hörɨb nöbö. Aliö alön aku, nuŋ Acö aipam, Ha aipam wöhö cöna. Nöbö maku nuŋ Krais Nugwo Höxmɨd Nöbö aku. 23  Jon 5:23; 1Jon 4:15; 5:1Nöbö mö Jisas nuŋ God Ha yöi, me rɨmɨdöi bla, ñɨŋ Nuö nuŋwa nugwölöi. Nöbö mö Jisas nuŋ God Ha nuŋwa mɨdö, rön, yad wöxnö nɨgmɨdöi bla, ñɨŋ Nuö nuŋwa aipam nugwöia.
Inöm Leia nuŋ Krais mönö ma aku ñɨgö yad nöiöna
24 Höd nugwim mönö aku madmag yuörɨb ñɨŋ kwo pɨ ri ab gɨr mɨjöña. Höd nugwim mönö aku madmag yuörɨb ñɨŋ kwo pɨ ri ab gɨr mɨjöñ aku, God Ha pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdön, Nuö pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdön mɨjöña. 25 Anɨŋ mönö ma yad nɨgön yadöŋa, “Ñɨŋ öim öim kömö mɨjöñɨŋö,” röŋa.
26 Mönö wopik yadmɨdɨl kɨ, nöbö mö inakmönö hörön yadön rɨb ñɨgö pɨxɨp duba rɨmɨdöi bla rɨbyöx nugwön yadmɨdla. 27  Jon 16:13Nöbö mö akuyöbö ñɨgö yad nölölɨŋ. Krais nuŋ Inöm Leia yad abmɨn hön ñɨgö pɨsaŋ mɨd aku, nuŋ keir ñɨgö yad nölmɨda; jɨ nuŋ inakmönö hörɨb inöm yöi wöhö. Nuŋ mönö ma akwör magalɨg ñɨgö yad nölmɨda. Makwam, God Inöma nuŋ ñɨgö rɨbyöx nölmɨd aku nugwön Krais nugwo cɨrɨp gɨ mɨjöña.
28 Halöu ha madmag yöbö nɨ bla. Krais nugwo cɨrɨp gɨ mɨdɨŋ mɨ, nuŋ höuöil hön wop aku, an nugwo nugwɨŋ möigw hen; yau ab gɨb akwör mɨjnɨŋa. 29  1Jon 3:10Krais nuŋ mag wä paxdöriö adakwör rɨ ri abmɨda nugwöi aku, ñɨŋ kwo algör ör nugwöia, nöbö mö mag wä paxdöriö adakwör rɨmɨdöi piaku, ñɨŋ God halöu ha nuŋwa mɨdön mɨ, aliö alöia.

2:1: Hib 7:25-26

2:2: Jon 1:29; Kol 1:20; 1Jon 4:10

2:5-6: Jon 14:21,23

2:7: Jon 13:34; 2Jon 5-6

2:8: Jon 1:9; Rom 13:12

2:9: 1Jon 4:20

2:10: Rom 14:13

2:11: Jon 12:35

2:15: Rom 8:7

2:16: Rom 13:14

2:17: Mat 7:21

2:18: Mat 24:5,24; 2Jon 7

2:19: Apos 20:30

2:20: 1Kor 2:15; 2Kor 1:21; 2Jon 2

2:22: 1Jon 4:3; 2Jon 7

2:23: Jon 5:23; 1Jon 4:15; 5:1

2:27: Jon 16:13

2:29: 1Jon 3:10